HFD 2013 not 54

Kammarrätts beslut som inte ansetts kunna överklagas särskilt / Beslut i fråga om invändning om jäv som inte avsåg ledamot av rätten /OK-Lm

Not 54. Överklagande av M.S. och K.S. av beslut ang. jäv i mål om upphörande av vård och umgängesbegränsning, m.m. - Kammarrätten i Stockholm beslutade den 15 juli 2013 att avslå M.S:s och K.S:s invändningar om jäv. M.S. och K.S. överklagade kammarrättens beslut och framförde även invändningar om rättegångsfel i förvaltningsrätten. - Högsta förvaltningsdomstolen (2013-08-02, Bull) : Skälen för avgörandet . Kammarrätten har genom det överklagade beslutet ogillat M.S:s och K.S:s invändningar om jäv. Med hänsyn till att detta beslut inte avser ledamot av kammarrätten får talan mot beslutet, enligt 34 § första stycket 1 förvaltningsprocesslagen (1971:291), endast föras i samband med talan mot beslut i själva målet. M.S:s och K.S:s invändningar om rättegångsfel har inte prövats av kammarrätten genom det överklagade beslutet och kan därmed inte heller prövas av Högsta förvaltningsdomstolen i nu aktuellt mål. Överklagandet ska därför avvisas i sin helhet. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen avvisar överklagandet. - (mål nr 5437-13, fd Svärd)