HFD 2013 not 74

Överklagande av SOS Alarm Sverige AB (bolaget) av beslut om återförvisning i mål ang. offentlig upphandling

Not 74. Överklagande av SOS Alarm Sverige AB (bolaget) av beslut om återförvisning i mål ang. offentlig upphandling. - Stockholms läns landsting genomförde en offentlig upphandling och hade utvärderat ett anbud från MedHelp AB. SOS Alarm Sverige AB hade i en ansökan om överprövning av upphandlingen hos Förvaltningsrätten i Stockholm anfört att bolaget lidit skada dels av att landstinget utvärderat ett anbud från MedHelp AB, trots att anbudet inte uppfyllde samtliga skall-krav, dels av att förfrågningsunderlaget hade så många brister att bolaget inte hade haft möjlighet att lägga sitt mest konkurrenskraftiga anbud. Förvaltningsrätten biföll ansökan genom att förordna om rättelse avseende invändningen mot skall-kraven. Förvaltningsrätten prövade därför inte invändningarna i övrigt mot upphandlingen. MedHelp AB överklagade domen hos Kammarrätten i Stockholm, som i beslut den 13 september 2013 återförvisade målet till förvaltningsrätten för ny prövning med hänvisning till att rättelse inte kan beslutas i det fall det föreligger brister i det konkurrensuppsökande skedet av en upphandling och att förvaltningsrätten alltså borde ha prövat vad SOS Alarm Sverige AB anfört om sådana brister. Kammarrätten angav i avgörandet att återförvisningsbeslutet enligt 34 § andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) inte fick överklagas. - SOS Alarm Sverige AB överklagade återförvisningsbeslutet och yrkade att det skulle upphävas och att Högsta förvaltningsdomstolen skulle återförvisa målet till kammarrätten för prövning i enlighet med bolagets förstahandsyrkande hos förvaltningsrätten om rättelse. - Högsta förvaltningsdomstolen (2013-11-21, Jermsten, Nord, Saldén Enérus) : Skälen för avgörandet . En sådan återförvisning som är aktuell i detta mål inverkar inte på målets utgång i den mening som avses i 34 § andra stycket förvaltningsprocesslagen (jfr HFD 2012 ref. 2). Kammarrättens återförvisningsbeslut är således inte överklagbart. SOS Alarm Sverige AB:s överklagande ska därför avvisas. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen avvisar SOS Alarm Sverige AB:s överklagande. - (mål nr 6495-13, fd Melander)