HFD 2014 not 11

Mål om skyddsjakt på varg avskrevs eftersom tiden för skyddsjakten löpt ut

Not 11. Överklagande av Naturvårdsverket ang. skyddsjakt på varg. - Naturvårdsverket beslutade den 13 februari 2014 om tillstånd till skyddsjakt efter varg i Västernorrlands och Västerbottens län under tiden den 17 februari-10 mars 2014 och förordnade att beslutet skulle gälla även om det överklagades. Sedan överklaganden kommit in från Föreningen Nordulv och Wolf Association Sweden beslutade Förvaltningsrätten i Stockholm den 14 februari om inhibition av Naturvårdsverkets beslut. På talan av Svenska Rovdjursföreningen beslutade förvaltningsrätten den 17 februari att det tidigare inhibitionsbeslutet skulle fortsätta att gälla. - Naturvårdsverket överklagade förvaltningsrättens båda beslut hos Kammarrätten i Stockholm som den 18 och 19 februari 2014 beslutade att inte meddela prövningstillstånd. - Naturvårdsverket yrkade att Högsta förvaltningsdomstolen skulle upphäva kammarrättens beslut och förordna att Naturvårdsverkets beslut av den 13 februari 2014 inte fick verkställas. -Högsta förvaltningsdomstolen (2014-03-13, Melin, Nymansson, Rynning): Skälen för avgörandet. Tiden för den skyddsjakt som Naturvårdsverkets beslut avser har numera löpt ut. Frågan om överprövning av förvaltningsrättens interimistiska förordnanden har därmed förfallit. Målen ska därför avskrivas. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande. Högsta förvaltningsdomstolen avskriver målen från vidare handläggning. - (mål nr 1152-1153-14, fd Andersson)