HFD 2014 not 21

Ne bis in idem (skäl för Högsta förvaltningsdomstolen att bevilja resning förelåg inte när åtal väckts efter det att Skatteverket påfört skattetillägg) / Ne bis in idem (skäl för Högsta förvaltningsdomstolen att bevilja resning i mål om skattetillägg förelåg inte när åtal väckts efter det att Skatteverket påfört skattetillägget)

Not 21. Ansökan av M.O. om resning i mål ang. skattetillägg. - På grund av oredovisade patientavgifter i ett aktiebolag där M.O. var företagsledare beslutade Skatteverket den 30 november 2006 att höja hans inkomst av tjänst vid 2004 och 2005 års taxeringar och att påföra honom skattetillägg. M.O. överklagade utan framgång hos länsrätten och kammarrätten. Slutligen avslog Högsta förvaltningsdomstolen den 12 mars 2010 hans ansökan om prövningstillstånd. - Åtal väcktes mot M.O. i oktober 2007, grundat på samma oredovisade patientavgifter. Han dömdes av tingsrätten för bokföringsbrott, försvårande av skattekontroll och skattebrott till villkorlig dom med samhällstjänst 120 timmar. Domen vann laga kraft den 10 juli 2008. - M.O. ansökte om resning och åberopade att straff hade utdömts två gånger för samma gärning. -Högsta förvaltningsdomstolen (2014-04-22, Knutsson): Skälen för avgörandet. Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. - Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom i plenum den 29 oktober 2013 (mål nr 658-660-13) funnit att från det att åtal väcks föreligger hinder mot att besluta om skattetillägg som grundas på samma oriktiga uppgifter som åtalet. - I M.O:s fall väcktes åtalet efter det att Skatteverket beslutat att påföra skattetillägg. Redan på grund härav kan vad M.O. anfört inte föranleda Högsta förvaltningsdomstolen att bevilja resning. Ansökningen om resning ska därför avslås. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande. Högsta förvaltningsdomstolen avslår ansökningen om resning. - (mål nr 1386-1387-14, fd Wernkvist)