HFD 2014 not 26

Överklagande, som gjorts i syfte att få uttalanden i beslutsskäl ändrade, avvisades / Ett överklagande, som gjorts i syfte att få uttalanden i beslutsskäl ändrade, avvisades

Not 26. Överklagande av Tekniska nämnden i Mölndals kommun av ett avgörande ang. riksfärdtjänst. - Tekniska nämnden i Mölndals kommun beslutade att bevilja N.P. återkommande riksfärdtjänstresor mellan Mölndal och Tjörn med villkor om ensamåkning i specialfordon. Nämnden avslog dock N.P:s ansökan om att tillståndet även skulle gälla ledsagare i samband med resorna. Förvaltningsrätten i Göteborg avslog genom dom den 16 juli 2012 N.P:s överklagande. N.P. fullföljde sin talan hos Kammarrätten i Göteborg, som i beslut den 1 oktober 2013 avskrev målet från vidare handläggning. Kammarrätten uttalade sig dock i sakfrågan under skälen för beslutet. - Tekniska nämnden överklagade beslutet. - Högsta förvaltningsdomstolen (2014-05-07, Bull) : Skälen för avgörandet . Tekniska nämndens överklagande får förstås så att nämnden önskar att Högsta förvaltningsdomstolen ska göra vissa ändringar i de uttalanden om N.P:s rätt till riksfärdtjänst som kammarrätten har gjort i skälen för sitt beslut. Ett överklagande kan emellertid inte avse enbart domsmotiveringen utom i sådana sällsynta undantagsfall då denna har självständiga rättsverkningar. Tekniska nämndens överklagande ska därför avvisas (jfr RÅ 2006 ref. 21). - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen avvisar överklagandet. - (mål nr 6847-13, fd Sjögren)