HFD 2014 not 28

Ne bis in idem (skäl för Högsta förvaltningsdomstolen att bevilja resning förelåg inte när åtal väckts efter det att Skatteverket påfört skattetillägg) / Ne bis in idem (skäl för Högsta förvaltningsdomstolen att bevilja resning i mål om skattetillägg förelåg inte när åtal väckts efter det att Skatteverket påfört skattetillägget)

Not 28. Ansökan av T.B. om resning i mål ang. skattetillägg. - Skatteverket beslutade den 13 december 1996 att skönsmässigt höja T.B:s inkomst av rörelse resp. näringsverksamhet vid 1991-1996 års taxeringar samt att påföra skattetillägg på höjningsbeloppen. T.B. beskattades vidare för mervärdesskatt avseende mervärdesskattepliktig näringsverksamhet för tiden 1 januari 1991 t.o.m. augusti 1996 och påfördes skattetillägg på den oredovisade mervärdeskatten. - T.B. överklagade utan framgång hos Länsrätten i Uppsala län och därefter hos Kammarrätten i Stockholm. Högsta förvaltningsdomstolen meddelade inte prövningstillstånd. - T.B. dömdes den 24 augusti 1998 av Svea hovrätt till fängelse, grundat på ett åtal som väckts åtal mot honom den 4 augusti 1997 för bl.a. grovt skattebedrägeri, försök till grovt skattebedrägeri och skattebedrägeri. - T.B. ansökte om resning och åberopade att han utsatts för dubbla förfaranden. - Högsta förvaltningsdomstolen (2014-05-22, Knutsson) : Skälen för avgörandet . Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Högsta förvaltningsdomstolen har i HFD 2013 ref. 71 funnit att från det att åtal väcks föreligger hinder mot att besluta om skattetillägg som grundas på samma oriktiga uppgifter som åtalet. - I T.B:s fall väcktes åtalet efter det att Skatteverket beslutat att påföra skattetillägg. Redan på grund härav kan vad T.B. anfört inte föranleda Högsta förvaltningsdomstolen att bevilja resning. Ansökningen om resning ska därför avslås. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen avslår ansökningen om resning. - (mål nr 7896-7907-13, fd Hamrin; samma dag avgjordes med samma utgång och skäl mål nr 1183-14 och 1184-14)