HFD 2014 not 48

Ansökan av P.A. om resning i mål om skattetillägg

Not 48. Ansökan av P.A. om resning i mål om skattetillägg. - P.A. dömdes den 24 oktober 2000 av Borås tingsrätt till dagsböter för bl.a. olaga yrkesmässig trafik. Gärningen bestod i att han under 1998 och 1999 hade bedrivit yrkesmässig trafik utan tillstånd. Domen vann laga kraft. - Skattemyndigheten beslutade den 20 december 2000 att för taxeringsåren 1999 och 2000 uppskatta P.A:s inkomst av näringsverksamhet skönsmässigt samt att påföra skattetillägg. I dom den 30 mars 2005 fann Högsta förvaltningsdomstolen att P.A. vid de nämnda taxeringarna skulle beskattas för inkomst av näringsverksamhet och påföras skattetillägg (RÅ 2005 ref. 14). Högsta förvaltningsdomstolen avslog i beslut den 14 juni 2007 P.A:s ansökan om resning. - P.A. ansökte på nytt om resning såvitt avser skattetilläggen. - Högsta förvaltningsdomstolen (2014-08-25, Saldén Enérus) : Skälen för avgörandet . Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. - Av artikel 4.1 i Europakonventionens sjunde tilläggsprotokoll framgår att ingen får lagföras eller straffas två gånger för samma brott. - Avgörande vid prövningen av om åtalen och tingsrättsdomarna innebar att skattetillägg inte fick tas ut är om förfarandena grundas på samma faktiska omständigheter. - Åtalen och tingsrättsdomarna avsåg att P.A. hade bedrivit yrkesmässig trafik utan tillstånd. Skattetilläggen grundar sig däremot på att en avvikelse genom skönstaxering gjorts från hans självdeklaration. Förfarandena baserar sig således inte på samma faktiska omständigheter. - Det anförda innebär att förbudet mot dubbla förfaranden och straff inte har överträtts. Redan härav följer att P.A:s resningsansökan ska avslås. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen avslår ansökningen. - (mål nr 4081-14 och 4082-14, fd Magnander; i beslut samma dag i mål nr 8286-13 och 8287-13 avslogs med motsvarande skäl P.A:s ansökningar om resning avseende skattetillägg vid 2001 och 2002 års taxeringar)