HFD 2014 not 58

Ändamålet med interimistiskt beslut hade förfallit (avskrivning) / Mål ang. interimistiskt beslut i fråga om offentlig upphandling avskrevs sedan kammarrätten upphävt beslutet

Not 58. Överklagande av International SWEDICE AB ang. interimistiskt beslut i mål om offentlig upphandling. - Förvaltningsrätten i Göteborg beslutade i dom den 25 augusti 2014 att Halmstads kommuns upphandling dnr TE 2013/0481 inte fick avslutas förrän rättelse gjorts genom ny utvärdering varvid anbudet från International SWEDICE AB inte skulle beaktas. - Sedan bolaget överklagat domen förordnade Kammarrätten i Göteborg i beslut den 23 september 2014 att kommunen inte fick ingå avtal innan något annat bestämts. - Bolaget överklagade den 1 oktober 2014 kammarrättens beslut. - Sedan kommunen meddelat kammarrätten att upphandlingen avbrutits och att underrättelse om detta skickats till alla ursprungliga anbudsgivare med elektroniska medel den 15 september 2014 inhämtade kammarrätten att någon ansökan om överprövning inte kommit in till förvaltningsrätten inom de föreskrivna tio dagarna. I beslut den 2 oktober 2014 upphävde kammarrätten beslutet av den 23 september 2014 och skrev av målet. - Högsta förvaltningsdomstolen (2014-10-03, Nymansson) : Skälen för avgörandet. På grund av kammarrättens beslut den 2 oktober 2014, har ändamålet med överklagandet av kammarrättens beslut den 23 september 2014 förfallit. Målet ska därför avskrivas. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen avskriver målet. - (mål nr 5286-14, fd Lönnberg)