HFD 2014 not 83

Kammarrätts avgörande hade inte gått klaganden emot då / En av arbetslöshetskassan åberopad grund för att neka arbetslöshetsersättning inte godtagits av kammarrätten och kammarrätten återförvisat målet till kassan för prövning av om övriga förutsättningar för ersättning förelåg

Not 83. Överklagande av U.P. i mål ang. arbetslöshetsförsäkring. - Unionens arbetslöshetskassa beslutade den 4 april 2013 att inte ändra sitt tidigare beslut att avslå U.P:s ansökan om arbetslöshetsersättning med motiveringen att hon var att anse som studerande. Förvaltningsrätten i Stockholm avslog hennes överklagande i dom den 19 november 2013. Kammarrätten i Stockholm upphävde i dom den 11 september 2014 förvaltningsrättens dom och arbetslöshetskassans beslut samt visade målet åter till kassan för fortsatt handläggning. - U.P. överklagade kammarrättens dom. - Högsta förvaltningsdomstolen (2014-12-17, Ståhl) : Skälen för avgörandet . Av 33 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) följer att U.P. får överklaga kammarrättens dom endast om domen har gått henne emot. - Enligt domen har kammarrätten funnit att U.P. inte kan sägas ha finansierat sina studier med studiestöd och att det därmed saknas rätt att neka henne arbetslöshetsersättning på den av kassan angivna grunden. Kammarrätten har upphävt förvaltningsrättens dom och Unionens arbetslöshetskassas beslut samt visat målet åter för fortsatt handläggning till kassan för prövning om övriga förutsättningar för ersättning föreligger. - Med hänsyn till det anförda måste anses att kammarrättens dom inte har gått U.P. emot och att hon inte har rätt att överklaga domen. Hennes överklagande ska därför avvisas. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen avvisar överklagandet. - (mål nr 6158-14, fd Perttu)