HFD 2015 not 11

Sökanden hade begärt omprövning av kammarrätts dom hos Skatteverket, som efter utgången av överklagandefristen upplystes om att avsikten med skrivelsen var att överklaga domen (avslag)

Not 11. Ansökan av V.E. om återställande av försutten tid i mål ang. inkomsttaxering. - Kammarrätten i Jönköping beslutade i dom den 19 maj 2014 att V.E. vid inkomsttaxeringen 2013 skulle beskattas i Sverige för den pension som hon erhållit i Norge. V.E. delgavs domen genom förenklad delgivning och ansågs därmed delgiven den 2 juni 2014, vilket innebar att överklagandetiden löpte ut två månader efter denna dag. Den 21 maj 2014 lämnade hon in en skrivelse till Skatteverket. Hon använde sig av blanketten ”Begäran om omprövning”. Genom ett telefonsamtal med V.E. den 16 september 2014 kunde Skatteverket konstatera att hon avsett att överklaga kammarrättens dom. Verket överlämnade handlingen till Kammarrätten i Stockholm. Den kom in till kammarrätten den 17 september 2014. Kammarätten beslutade den 23 september 2014 att avvisa överklagandet eftersom det kommit in efter den 2 augusti 2014 och alltså för sent. - V.E. ansökte om att den försuttna tiden skulle återställas och yrkade att prövningstillstånd skulle beviljas i målet. Till stöd för ansökan anförde V.E. att det var Skatteverket som försummat att skicka överklagandet vidare till kammarrätten. - Högsta förvaltningsdomstolen (2015-02-23, Melin, Nord, Rynning, Askersjö, Baran) : Skälen för avgörandet . Om tiden för överklagande eller en därmed jämförbar åtgärd har försuttits på grund av omständighet som utgör giltig ursäkt, får tiden enligt 37 c § förvaltningsprocesslagen (1971:291) återställas. - V.E. har inte visat att överklagandetiden försuttits på grund av någon sådan omständighet som utgör giltig ursäkt. Ansökningen ska därför avslås. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen avslår ansökningen. - (mål nr 5251-14, fd Wernkvist)