HFD 2015 not 14

Ne bis in idem (resning beviljades inte i mål om skattetillägg då beskattning för förbjudet lån inte ansågs som straff i Europakonventionens mening)

Not 14. Ansökan av Folkesson Collman Invest AB om resning i mål ang. skattetillägg m.m. - Folkesson Collman Invest AB beskattades vid 2009 års taxering för ett förbjudet lån om 2,1 milj.kr och påfördes skattetillägg. Bolagets överklaganden avslogs först av Förvaltningsrätten i Stockholm och därefter av Kammarrätten i Stockholm i dom den 28 november 2012 (mål nr 2534-12). Högsta förvaltningsdomstolen meddelade inte prövningstillstånd. - Bolaget ansökte om resning och yrkade att bli beskattat i enlighet med inlämnad deklaration och att i vart fall skattetillägget skulle undanröjas. Bolaget anförde bl.a. att Kammarrätten i Jönköping i dom den 10 februari 2014 fastställt att regleringen av förbjudna lån har straffrättslig karaktär och att uttag av skattetillägg medför dubbelbestraffning. - Högsta förvaltningsdomstolen (2015-03-10, Knutsson) : Skälen för avgörandet. Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. - Högsta förvaltningsdomstolen har i dom den 6 mars 2015 ändrat den av bolaget åberopade domen från Kammarrätten i Jönköping och slagit fast att en beskattning av ett förbjudet lån inte innebär något straff i Europakonventionens mening samt att någon kränkning av förbudet mot straff i dubbla förfaranden inte hade skett (mål nr 2063-14). Skäl att bevilja bolaget resning har inte framkommit. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen avslår ansökningen. - (mål nr 2142-14, fd Wernkvist)