HFD 2015 not 32

Kammarrätt underlät i mål om livränta att ta ställning till åberopad muntlig bevisning (återförvisning) / Kammarrätt underlät i mål om arbetsskadelivränta att ta ställning till åberopad muntlig bevisning (återförvisning)

Not 32. Överklagande av H.N. av beslut i mål ang. arbetsskadelivränta och underlag för sådan ränta. - Förvaltningsrätten i Stockholm höll på yrkande av H.N. gemensam muntlig förhandling i två mål som gällde livränta respektive livränteunderlag. Förvaltningsrätten biföll hans överklagande i det mål som gällde livränta men avslog överklagandet i det mål som gällde underlaget. Försäkringskassan överklagade domen om livränta till Kammarrätten i Stockholm. H.N. överklagade domen om livränteunderlag. I svaromålet på Försäkringskassans överklagande angavs att ”H.N. åberopar samma skriftliga och muntliga bevisning med angivet bevistema som i Förvaltningsrätten.” I överklagandet av domen om livränteunderlaget angavs att ”H.N. åberopar samma skriftliga och muntliga bevisning med angivet bevistema som i Förvaltningsrätten.” Kammarrätten meddelade prövningstillstånd i målet om livränta. Efter skriftväxling biföll kammarrätten Försäkringskassans överklagande delvis. I målet om underlaget för livränta skickade kammarrätten en underrättelse till klagandens ombud i vilken domstolen angav att ”Du har i Ditt överklagande [---] angett att Du vill att muntlig förhandling ska hållas i målet.” I underrättelsen angavs vidare att domstolen förutsatte att yrkandet gällde för det fall prövningstillstånd meddelades och upplystes att målet skulle komma att föredras för avgörande av frågan om prövningstillstånd på föreliggande handlingar om ombudet inte hörde av sig. Ombudet avhördes inte. Kammarrätten beslutade att inte meddela prövningstillstånd. - H.N. överklagade båda avgörandena. - I målet om livränta yrkade H.N. att Högsta förvaltningsdomstolen skulle återförvisa målet till kammarrätten för ny handläggning. Till grund för yrkandet anförde han bl.a. följande. I skrivelse till kammarrätten åberopades såväl skriftlig som muntlig bevisning. Kammarrätten har trots att muntlig bevisning åberopats helt förbisett detta och avgjort målet på handlingarna. Något beslut som gäller bevisningen i målet har kammarrätten inte fattat. Detta har fått till följd att viktig muntlig bevisning inte kunnat presenteras i kammarrätten. Att kammarrätten har avgjort målet på handlingarna har också fått till följd att han inte fått möjlighet att utveckla och slutföra sin talan i målet. Han hänvisade till att kammarrätten handlagt motsvarande fråga om bevisning på ett annat sätt i målet om underlaget för livränta. - I målet om underlaget för livränta yrkade H.N. att Högsta förvaltningsdomstolen skulle meddela prövningstillstånd och återförvisa målet till kammarrätten för ny handläggning. Till grund för yrkandet anfördes ändringsskäl och prejudikatskäl. - Högsta förvaltningsdomstolen (2015-05-25, Melin, Nord, Silfverberg) : Skälen för avgörandet. Målet om livränta. Högsta förvaltningsdomstolen finner skäl att meddela prövningstillstånd och tar upp målet till omedelbart avgörande. - Som framgår av bakgrundsbeskrivningen har Förvaltningsrätten i Stockholm hållit gemensam muntlig förhandling i de två målen. I överklagandet till Kammarrätten i Stockholm yrkas inte ny bevisupptagning. I stället åberopas ”samma skriftliga och muntliga bevisning med angivet bevistema som i Förvaltningsrätten”. - Det har således funnits fog för kammarrätten att anse att den formuleringen inte innefattar ett yrkande om muntlig förhandling också i kammarrätten. Emellertid har ombudet använt samma formulering i det i kammarrätten samtidigt pågående målet om underlag för livränta. Kammarrätten har i det målet bedömt att formuleringen innefattar ett yrkande om muntlig förhandling och upplyst om hur man uppfattat yrkandet i förhållande till bestämmelserna om prövningstillstånd. - Enligt Högsta förvaltningsdomstolens mening hade kammarrätten bort ta ställning till vad H.N. anfört om bevisning inte endast i målet om livränteunderlag utan också i förevarande mål. Med hänsyn härtill bör kammarrättens dom upphävas och målet visas åter till kammarrätten för ny handläggning. - Målet om underlaget för livränta . För att Högsta förvaltningsdomstolen ska pröva ett överklagande i ett mål av detta slag krävs prövningstillstånd. Prövningstillstånd kan ges av två skäl. Det första skälet är att ett avgörande i målet är viktigt för ledningen av rättstillämpningen. Det andra skälet är att det finns synnerliga skäl för en prövning, såsom att det finns grund för resning eller att målets utgång i kammarrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag. Dessa bestämmelser om prövningstillstånd finns i 36 § första stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291). - Högsta förvaltningsdomstolen finner att det inte har kommit fram skäl att meddela prövningstillstånd. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande. Målet om livränta. Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd. - Högsta förvaltningsdomstolen upphäver kammarrättens dom och visar målet åter till kammarrätten för ny handläggning. - Målet om underlag för livränta . Högsta förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därmed fast. - (mål nr 6635-6636-14, fd Håkansson)