HFD 2015 not 55

Ansökan om återställande av försutten tid för att överklaga Migrationsöverdomstolens beslut att inte bevilja prövningstillstånd avvisades eftersom beslutet inte var överklagbart

Not 55. Ansökan av G.G. om återställande av försutten tid och resning. - G.G. ansökte om återställande av försutten tid beträffande Migrationsöverdomstolen beslut den 10 december 2014 att inte meddela henne prövningstillstånd i mål om uppehållstillstånd m.m. Hon yrkade att beslutet skulle anses expedierat då ansökan om återställande av försutten tid kom in och anförde bl.a. följande. Beslutet från Migrationsöverdomstolen ska enligt registrator ha skickats till hennes ombud via e-post. Efter genomgång av inkommen och borttagen e-post kan dock meddelandet från Migrationsöverdomstolen inte återfinnas. - Högsta förvaltningsdomstolen (2015-10-07, Bull) : Skälen för avgörandet. - Återställande av försutten tid. Enligt 37 c § förvaltningsprocesslagen (1971:291), FPL, får tiden för ett överklagande eller därmed jämförbar åtgärd återställas om den har försuttits på grund av omständighet som utgör giltig ursäkt. Migrationsöverdomstolens beslut att inte bevilja prövningstillstånd får enligt 16 kap. 9 § tredje stycket utlänningslagen (2005:716) inte överklagas. Det finns således ingen tid att återställa. Ansökan om återställande av försutten tid ska därför avvisas. - Resning. G.G:s ansökan kan även uppfattas som en ansökan om resning. Enligt 37 b § FPL får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Några sådana skäl har inte framkommit. Ansökan om resning ska därför avslås. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen avvisar ansökan om återställande av försutten tid. - Högsta förvaltningsdomstolen avslår ansökan om resning. - (mål nr 1506-15, fd Forsmark)