HFD 2021:3

Tiden har återställts för ett överklagande som post-stämplats tre arbetsdagar före överklagandetidens utgång men som inkommit först därefter.

Bakgrund

1. A.H. överklagade Förvaltningsrätten i Jönköpings dom den

25 maj 2020 i mål nr 2190-20 till Kammarrätten i Jönköping. Kammarrätten avslog överklagandet i dom den 1 oktober 2020 i mål nr 1912-20. I en skrivelse som kom in med posten till kammarrätten den 27 oktober 2020 överklagade A.H. kammarrättens dom.

Kammarrätten

2. Kammarrätten beslutade den 27 oktober 2020 att avvisa överklagandet på grund av att det hade kommit in för sent.

Yrkanden m.m.

3. A.H. ansöker om återställande av försutten tid och anför följande. Hennes ombud postade överklagandet den 19 oktober 2020, dvs. tre dagar innan överklagandefristen löpte ut. Brevet är poststämplat samma dag och borde därför ha kommit in till kammarrätten i rätt tid.

Skälen för avgörandet

4. Senaste dag för A.H. att överklaga kammarrättens dom var torsdagen den 22 oktober 2020. Överklagandet inkom till kammarrätten först den 27 oktober 2020 och således för sent. Kuvertet med överklagandet är poststämplat måndagen den 19 oktober 2020.

5. Enligt 37 c § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får tiden för överklagande återställas om den har försuttits på grund av omständighet som utgör giltig ursäkt.

6. Försening i postgången som avsändaren inte haft anledning att räkna med har i rättspraxis ansetts vara sådan giltig ursäkt som medfört att tiden för att överklaga ska återställas (RÅ 1996 ref. 20).

7. Av betydelse för bedömningen av vilka förseningar som avsändaren av ett överklagande har anledning att räkna med är att det i 6 § postförordningen (2010:1049) föreskrivs att minst 95 procent av de inrikes brev som har lämnats in för tvådagars-befordran före angiven senaste inlämningstid ska ha delats ut inom två påföljande arbetsdagar, oavsett var i landet breven har lämnats in.

8. Högsta domstolen har i motsvarande situationer avseende överklaganden till allmän domstol bedömt att det finns anledning att räkna med att mindre förseningar i postbefordringen kan uppkomma av skilda anledningar och att laga förfall för att ett över-klagande inte kommit in i rätt tid kan föreligga om överklagandet har lämnats för postbefordran minst tre arbetsdagar före sista dag för överklagande (NJA 2019 s. 526). Det saknas skäl att göra en annan bedömning vid överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

9. Även med den mindre försening i postgången som A.H. haft anledning att räkna med, lämnades brevet för postbefordran i sådan tid att hon kunnat förvänta sig att det skulle komma in till domstolen i rätt tid. Den försuttna tiden för överklagande av kammarrättens dom ska därför återställas. Detta innebär att A.H:s överklagande av kammarrättens dom ska behandlas som om det kommit in i rätt tid.

Domslut

Högsta förvaltningsdomstolens avgörande

Högsta förvaltningsdomstolen återställer den försuttna tiden för överklagande av Kammarrätten i Jönköpings dom den 1 oktober 2020 i mål nr 1912-20.

I avgörandet deltog justitieråden Jäderblom, Knutsson, Bull, Gäverth och Jönsson. Föredragande var justitiesekreteraren Emelie Dahlgren.