MIG 2007:3

I mål om uppehållstillstånd på grund av anknytning har migrationsdomstolen underlåtit att med Migrationsverket kommunicera handling som den klagande gett in, trots att handlingen återgetts i domen. Migrationsdomstolens dom har undanröjts, och målet har återförvisats till migrationsdomstolen på grund av allvarliga brister i handläggningen.

A har ansökt om uppehållstillstånd på grund av anknytning till sin hustru B som är bosatt i Sverige.

Migrationsverket avslog den 6 oktober 2005 A:s ansökan om uppehållstillstånd. Verket yttrade i sina skäl bl.a. följande. A och B har lämnat skiljaktiga uppgifter på flera väsentliga punkter. - Vid en sammantagen bedömning anser Migrationsverket att A:s förhållande med B inte framstår som seriöst i utlänningslagens mening.

Länsrätten i Göteborg, migrationsdomstolen

A överklagade beslutet och anförde bl.a. att B besökt honom i hans hemland och då blivit gravid. Som stöd härför gav han in ett intyg från mödravårdscentralen och kopior av elektroniska flygbiljetter.

Migrationsverket bestred bifall till överklagandet.

Domskäl

Länsrätten i Göteborg, migrationsdomstolen (2006-11-15, Anna-Karin Jansson) yttrade i huvudsak följande: Av handlingarna i målet framgår att A och B under utredningen hos Migrationsverket lämnat olika uppgifter i flera avseenden. De har även haft bristande kunskaper om varandra. A har under handläggningen vid domstolen meddelat att han och B väntar barn tillsammans. Han har därefter kommit in med ett intyg från mödravårdscentralen som visar att B är gravid, och att förlossningsdatum är beräknat till den 8 maj 2007. A har även gett in kopior av flygbiljetter (aktbilaga 18) till styrkande av att B varit i hans hemland under den tid då barnet kan vara avlat. Med beaktande av de handlingar som getts in finner migrationsdomstolen att det inte kan uteslutas att B varit i A:s hemland och där blivit gravid med honom. Eftersom hon är gift med honom, presumeras A också vara far till det väntade barnet. Mot bakgrund härav finner migrationsdomstolen att makarnas bristande kunskaper om varandra, och det förhållandet att B varit gravid med en annan man medan hon gifte sig med A, inte är tillräckligt för att styrka att äktenskapet ingåtts enbart i syfte att ge A rätt till uppehållstillstånd i Sverige. Inte heller någon annan av grunderna för att vägra uppehållstillstånd i 5 kap. 17 a § utlänningslagen föreligger enligt domstolens bedömning. Överklagandet skall därmed bifallas. -Migrationsdomstolen bifaller överklagandet och beviljar A tidsbegränsat uppehållstillstånd.

Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen

Migrationsverket överklagade och yrkade att domen skulle undanröjas och att målet skulle återförvisas för förnyad handläggning i migrationsdomstolen. Migrationsverket anförde bl.a följande. Verket har inte fått ta del av aktbilaga 18 i migrationsdomstolens mål och har därmed inte fått tilfälle att bemöta innehållet i den. Migrationsdomstolens tillämpning av 18 § förvaltningsprocesslagen innebär en uppluckring av undantagsbestämmelsen avseende kommunicering, eftersom det inte varit uppenbart obehövligt att kommunicera bilagan. Uppgifterna däri har varit av avgörande betydelse för migrationsdomstolens ställningstagande. Det hela är särskilt allvarligt, eftersom Migrationsverket har bevisbördan för skenförhållanden.

Domskäl

Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen (2007-01-24, Schött, Ullman, Montelius, referent), yttrade: Enligt 18 § förvaltningsprocesslagen skall innan mål avgörs, part ha fått kännedom om det som tillförts målet genom annan än honom själv och haft tillfälle att yttra sig över det, om det inte föreligger sådana skäl däremot som anges i 10 § andra stycket nämnda lag. Av 10 § andra stycket framgår att kommunikation enligt 18 § kan underlåtas om det inte finns anledning anta att talan kommer bifallas helt eller delvis, om motparten är en förvaltningsmyndighet och en underrättelse är onödig eller om det kan befaras att kommunikationen skulle avsevärt försvåra genomförandet av beslut i målet.

Av utredningen i målet framgår att A den 12 oktober 2006 till länsrätten gett in en kopia av elektroniska flygbiljetter (aktbilaga 18) utvisande att B beställt flygbiljetter till A:s hemland med avresa den 23 augusti och återresa den 18 september 2006.

Bilagan har inte kommunicerats med Migrationsverket, men uppgifter i den har trots detta återgetts i domen. Migrationsdomstolen har, genom att döma i målet utan att ge Migrationsverket tillfälle att yttra sig över bilagan, handlat i strid med 18 § förvaltningsprocesslagen, eftersom ingen av de i 10 § förvaltningsprocesslagen nämnda undantagssituationerna kan anses ha förelegat. Migrationsöverdomstolen finner migrationsdomstolens brister i handläggningen vara av så allvarlig karaktär att migrationsdomstolens dom bör undanröjas, och målet visas åter till migrationsdomstolen för ny handläggning.

Migrationsöverdomstolens beslut. Migrationsöverdomstolen undanröjer migrationsdomstolens dom och visar målet åter till migrationsdomstolen för ny handläggning.