MIG 2008:25

Innan ett uppehållstillstånd beviljas måste en kontroll av om utlänningen finns registrerad på spärrlista i Schengens informationssystem, SIS, göras.

A ansökte om uppehållstillstånd för besök.

Migrationsverket

Migrationsverket beslutade den 15 november 2007 att avslå A:s ansökan.

Länsrätten i Stockholms län, migrationsdomstolen

A överklagade verkets beslut.

Länsrätten i Stockholms län, migrationsdomstolen (2008-03-31, rådmannen Benndorf), biföll överklagandet och beviljade A ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för besök.

Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen

Migrationsverket överklagade migrationsdomstolens dom.

Domskäl

Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen (2008-06-13, Ekman, Lagebrant Torén och Berselius, referent), yttrade: Av 1 § lagen (2000:344) om Schengens informationssystem framgår bl.a. att Rikspolisstyrelsen ska föra ett register som ska vara den svenska nationella enheten i Schengens informationssystem (SIS). Av 2 § framgår bl.a. att registret ska vara ett hjälpmedel mellan Schengenstaterna att göra de framställningar som avses i 3 §. Enligt 3 § 2 ska registret innehålla framställningar om att en person ska nekas tillträde till eller uppehållstillstånd i Schengenstaterna (spärrlista).

I artikel 25 i Schengenkonventionen föreskrivs att när en Schengenstat ska besluta om utfärdande av uppehållstillstånd för en utlänning som registrerats på spärrlista, ska den staten först rådgöra med den Schengenstat som fört upp utlänningen på spärrlistan. Uppehållstillstånd får i en sådan situation endast beviljas om det finns skäl av allvarlig art, i synnerhet av humanitärt slag eller till följd av internationella förpliktelser. Den stat som önskar bevilja uppehållstillstånd till utlänning som är registrerad på spärrlista ska uttryckligen ta hänsyn till den spärrande Schengenstatens intressen.

Enligt 4 kap. 21 § första stycket utlänningsförordningen (2006:97) ska Migrationsverket vid behov kontrollera om en utlänning som ansökt om uppehållstillstånd har registrerats på nämnda spärrlista. Innan uppehållstillstånd beviljas en utlänning som har registrerats på spärrlistan ska Migrationsverket genomföra sådant samråd som avses i artikel 25 i Schengenkonventionen. Enligt paragrafens andra stycke får migrationsdomstol och Migrationsöverdomstolen begära att Migrationsverket utför sådana åtgärder som avses i första stycket.

Migrationsdomstolen beviljade den 31 mars 2008 A ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för besök. Migrationsöverdomstolen konstaterar att det av handlingarna i målet inte framgår att någon kontroll av huruvida A är registrerad på den spärrlista som avses i 3 § 2 lagen om Schengens informationssystem har skett innan migrationsdomstolen beviljade henne uppehållstillstånd.

Migrationsöverdomstolen gör följande bedömning.

Av Schengenkonventionen följer att en kontroll av om en utlänning finns registrerad på spärrlista i SIS ska ske innan utlänningen beviljas uppehållstillstånd. Det framgår annars inte om något obligatoriskt samråd enligt artikel 25 behöver vidtas. Migrationsdomstolen skulle således, med stöd av 4 kap. 21 § andra stycket utlänningsförordningen, hos Migrationsverket begärt kontroll av om A är registrerad på spärrlistan innan migrationsdomstolen beviljade henne uppehållstillstånd. Att migrationsdomstolen underlåtit detta är ett åsidosättande av Sveriges förpliktelser inom Schengensamarbetet och utgör sådant handläggningsfel som medför att migrationsdomstolens dom ska undanröjas och målet visas åter till migrationsdomstolen för ny handläggning.

Domslut

Migrationsöverdomstolens avgörande. Migrationsöverdomstolen undanröjer migrationsdomstolens dom och visar målet åter till migrationsdomstolen för ny handläggning.