MIG 2010:4

Den som på grund av bristande processbehörighet fått sin talan avvisad i migrationsdomstolen måste kunna utverka Migrationsöverdomstolens prövning av beslutets riktighet.

Länsrätten i Stockholms län, migrationsdomstolen

Den minderårige A ansökte på svensk beskickning utomlands om uppehållstillstånd grundat på anknytning till den i Sverige bosatta systern, B. Det anfördes i ansökan att hans far var död och att hans mor var försvunnen. Verket avslog, efter sakprövning, A:s ansökan.

B överklagade, så som uppgiven ställföreträdare för A, beslutet. Efter att ha blivit förelagd att styrka att hon var legal ställföreträdare för A ingav hon en dödsattest från The Government of Mogadishu, vari angavs att A:s mor var död.

Länsrätten i Stockholms län, migrationsdomstolen (2010-01-12, ordförande Rado) avvisade överklagandet och anförde bland annat följande.

A är underårig och saknar processbehörighet i mål av förevarande slag. B har delgetts föreläggande att inkomma med handlingar som styrker hennes behörighet. Den av B ingivna handlingen visar inte att hon är A:s legala ställföreträdare.

Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen

B överklagade migrationsdomstolens beslut och yrkade att hon skulle anses ha rätt att föra A:s talan samt att A skulle beviljas uppehållstillstånd i Sverige. Till stöd för sin talan åberopade hon att hennes uppgifter om att hon övertagit vårdnadsansvaret för sin bror måste godtas, eftersom det var i enlighet med somalisk sedvanerätt.

Domskäl

Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen (2010-03-30, Wahlqvist, Råberg och Brege Gefvert, referent), yttrade:

Migrationsöverdomstolen finner skäl att meddela prövningstillstånd och företar målet till omedelbart avgörande.

Migrationsöverdomstolen har i rättsfallet MIG 2009:17 haft anledning att bedöma omständigheter som är likartade med de i förevarande mål. I rättsfallet var fråga om tre minderåriga, somaliska syskon som ansökte om uppehållstillstånd grundat på anknytning till en i Sverige bosatt vuxen syster. Sammanfattningsvis konstaterade Migrationsöverdomstolen att syskonen var minderåriga och därför saknade processbehörighet i mål av förevarande slag. Systern hade i Migrationsöverdomstolen inte visat att hon som ställföreträdare hade behörighet att föra barnens talan och hade inte heller genom fullmakt från annan person som var ställföreträdare för syskonen visat sin behörighet att föra deras talan. Migrationsöverdomstolen avvisade därför överklagandet.

Regeringsrätten har den 17 februari 2010 i mål nr 136-10 prövat en ansökan om resning av Migrationsöverdomstolens beslut den 12 november 2009 i mål nr UM 5700-09, där ett överklagande avvisats på grund av bristande behörighet. Omständigheterna var likartade med de i MIG 2009:17 och i förevarande mål. Regeringsrätten uttalade i sitt beslut att den som på grund av bristande processbehörighet har fått sin talan avvisad i migrationsdomstolen måste kunna utverka Migrationsöverdomstolens prövning av beslutets riktighet. Migrationsöverdomstolen borde därför inte ha avvisat överklagandet. Regeringsrätten konstaterade emellertid att Migrationsöverdomstolen gjort en materiell prövning av klagandens processbehörighet och fann inte skäl att bifalla ansökningen om resning.

Migrationsöverdomstolen, som konstaterar att de överväganden som gjordes i MIG 2009:17 angående minderåriga barns processbehörighet i mål angående uppehållstillstånd alltjämt äger giltighet, gör mot bakgrund av Regeringsrättens uttalande i beslutet av den 17 februari 2010 följande bedömning.

Den fråga som Migrationsöverdomstolen har att ta ställning till i förevarande mål är om migrationsdomstolens beslut att avvisa A:s överklagande varit riktigt.

Migrationsöverdomstolen finner att migrationsdomstolen har haft fog för att förelägga B att inkomma med handlingar som styrker hennes behörighet att företräda A. Migrationsöverdomstolen delar migrationsdomstolens bedömning att den handling som ingetts, en dödsattest, inte styrker hennes behörighet i nu aktuellt avseende. Migrationsdomstolen har således haft fog för att avvisa överklagandet. Vad som anförs i överklagandet till Migrationsöverdomstolen föranleder inte annan bedömning.

Domslut

Migrationsöverdomstolens avgörande. Migrationsöverdomstolen avslår överklagandet.