MIG 2014:25

Ett återreseförbud upphör att gälla om beslutet om avvisning eller utvisning upphävs.

Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen

Polismyndigheten i Skåne beslutade den 27 mars 2014 att avvisa A från Sverige och att meddela honom ett återreseförbud som bestämdes till fyra år från den dag beslutet vann laga kraft. Beslutet om avvisning verkställdes samma dag.

A överklagade polismyndighetens beslut om avvisning och återreseförbud i två separata förfaranden i enlighet med utlänningslagens (2005:716) bestämmelser (jfr 14 kap.2 och 7 a §§utlänningslagen). Förvaltningsrätten i Malmö, migrationsdomstolen (2014-05-30, ordförande Löndahl), beslutade beträffande återreseförbudet att inte ändra polismyndighetens beslut på annat sätt än att återreseförbudet bestämdes till tre år. När det gällde avvisningsbeslutet upphävdes detta av Förvaltningsrätten i Malmö, migrationsdomstolen, i en dom den 27 augusti 2014 (mål nr UM 3316-14). Den sistnämnda domen kunde inte överklagas och vann därför laga kraft (se 16 kap. 9 § första stycket utlänningslagen).

A överklagade domen beträffande återreseförbudet till Migrationsöverdomstolen. A yrkade att återreseförbudet skulle upphävas och anförde i huvudsak följande. Polismyndighetens beslut om avvisning har upphävts av migrationsdomstolen den 27 augusti 2014. Det torde därför saknas grund för att meddela ett återreseförbud.

Domskäl

Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen (2014-11-28, Linder, Axelsson och C. Bohlin, referent), yttrade:

Migrationsöverdomstolen har i MIG 2014:10 uttalat att ett återreseförbuds existens är beroende av att det också finns ett beslut om avvisning eller utvisning. Även i Migrationsöverdomstolens avgörande den 7 november 2014 i mål nr UM 1546-13 framhålls att ett återreseförbud inte kan existera utan ett avlägsnandebeslut.

Migrationsdomstolen upphävde den 27 augusti 2014 avvisningsbeslutet beträffande A. Något avvisningsbeslut finns alltså inte längre. Eftersom återreseförbudets existens är beroende av att det finns ett gällande beslut om avvisning eller utvisning måste därmed även återreseförbudet ha upphört att gälla. Målet ska därför skrivas av från vidare handläggning.

Domslut

Migrationsöverdomstolens avgörande. Migrationsöverdomstolen skriver av målet från vidare handläggning.