MIG 2014:4

Om en utlänning som har ett lagakraftvunnet avlägsnandebeslut på nytt reser in i Sverige, kan denne verkställas igen med stöd av samma beslut så länge som beslutet inte upphört att gälla. Att ett tidsbegränsat uppehållstillstånd beviljats medför endast att verkställighet inte kan ske under tiden som tillståndet gäller.

Vid en inre utlänningskontroll den 26 augusti 2010 påträffades A, medborgare i Ghana, av Polismyndigheten i Södermanlands län vid Skavsta flygplats. Polismyndigheten beslutade samma dag, såvitt framgår med stöd av 8 kap. 1 § utlänningslagen (2005:716), att avvisa henne till Italien eftersom hon saknade uppehålls/arbetstillstånd i Sverige. Hon delgavs beslutet dagen efter då avvisningsbeslutet även verkställdes. I december 2010 ansökte A, som då befann sig i Sverige, om uppehållstillstånd som varaktigt bosatt i Italien. Migrationsverket beslutade den 27 september 2011 att bevilja henne uppehållstillstånd i ett år. Innan tillståndet gick ut ansökte hon om förlängning av detta tillstånd. Migrationsverket beslutade den 16 maj 2013 att avslå ansökan och att utvisa henne till Italien med stöd av 8 kap. 7 § utlänningslagen samt att meddela en tidsfrist på fyra veckor att frivilligt lämna landet med stöd av 8 kap. 18 a § utlänningslagen.

A överklagade Migrationsverkets beslut. Förvaltningsrätten i Stockholm, migrationsdomstolen (2013-12-10, ordförande Zedenius), avslog överklagandet.

Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen

A överklagade migrationsdomstolens dom och yrkade att hon skulle beviljas uppehållstillstånd i Sverige som varaktig bosatt i en annan EU-stat. Hon anförde huvudsakligen att hon hade en utökad anställning som medförde att hon skulle betraktas som arbetstagare och bifogade bl.a. ett anställningsavtal.

Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen (2014-03-07, Linder, Brege och Flank, referent), meddelade prövningstillstånd i den del av målet som avsåg utvisning och tidsfrist för frivillig avresa och tog upp målet i denna del till omedelbart avgörande samt yttrade:

1. Tillämpliga bestämmelser

I utlänningslagens kapitel 12 finns bestämmelser om när ett avvisnings- och utvisningsbeslut ska anses verkställt och när ett sådant beslut upphör att gälla. Enligt 12 kap. 21 § ska ett avvisnings- eller utvisningsbeslut anses verkställt, om utlänningen har lämnat landet. Ett avvisnings- eller utvisningsbeslut som inte har meddelats av allmän domstol upphör, enligt 12 kap. 22 § första stycket, att gälla fyra år från det att beslutet vann laga kraft. Ett verkställt beslut som enligt 12 kap. 22 § inte upphört att gälla kan med stöd av 12 kap. 23 § första stycket verkställas på nytt om utlänningen anträffas i landet. Beslut om avvisning eller utvisning får dock enligt 12 kap. 23 § andra stycket 3 inte verkställas om utlänningen efter återkomsten beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd. Av 12 kap. 16 § andra stycket framgår emellertid att om Migrationsverket beviljar ett tidsbegränsat uppehållstillstånd utan att upphäva beslutet om avvisning eller utvisning, får beslutet om avvisning eller utvisning inte verkställas medan tillståndet gäller.

Av övergångsbestämmelserna till lag (2012:129) om ändring i utlänningslagen framgår att bestämmelsen i 8 kap. 18 a § utlänningslagen, om att ett beslut om avvisning eller utvisning ska innehålla en tidsfrist inom vilken utlänningen frivilligt ska lämna landet (tidsfrist för frivillig avresa), trädde i kraft den 1 maj 2012. För beslut om avvisning eller utvisning som har meddelats före ikraftträdandet gäller 12 kap. 15 § utlänningslagen i lagrummets äldre lydelse.

2. Migrationsöverdomstolens bedömning

Polismyndighetens beslut den 26 augusti 2010 att avvisa A till Italien har enligt 12 kap. 22 § utlänningslagen inte upphört att gälla. Det har således saknats förutsättningar för Migrationsverket att den 16 maj 2013 fatta ett utvisningsbeslut till Italien gällande A. Utvisningsbeslutet ska därför undanröjas. Den omständigheten att A efter återkomsten beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd har endast medfört att polismyndighetens avvisningsbeslut inte kunnat verkställas medan tillståndet gällde. Eftersom det tillståndet har löpt ut kan polismyndighetens avvisningsbeslut verkställas på nytt. Vidare hade bestämmelsen om tidsfrist för frivillig avresa i 8 kap. 18 a § utlänningslagen inte trätt i kraft vid tidpunkten för polismyndighetens avvisningsbeslut. Även beslutet om tidsfrist för frivillig avresa ska därför undanröjas.

Domslut

Migrationsöverdomstolens avgörande. Migrationsöverdomstolen meddelar prövningstillstånd i den del av målet som avser utvisning och tidsfrist för frivillig avresa. Migrationsöverdomstolen undanröjer underinstansernas avgöranden såvitt avser utvisning och tidsfrist för frivillig avresa. Migrationsöverdomstolen meddelar inte prövningstillstånd i den del av målet som avser uppehållstillstånd. Migrationsdomstolens avgörande i denna del står därför fast.