MÖD 2002:43

Tillstånd enligt miljöskyddslagen för verksamheten vid en fordonsfabrik; nu fråga om fastställande av villkor-----Vid utsläpp av mineraloljehaltigt avloppsvatten bedömde Miljööverdomsstolen (MÖD) att det var miljömässigt motiverat och bästa tillgängliga teknik att kräva rening genom användning av ultrafiltrering i kombination med indunstning eller omvänd osmos. Sådana villkor ansågs inte heller innebära strängare krav på verksamhetsutövaren än vad som var gängse i branschen.

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Stockholms tingsrätts, avd. 9, miljödomstolen, dom 2001-05-02 i mål nr M 138-99, se bilaga A

KLAGANDE

Scania CV Aktiebolag, 556084-0976, 151 87 SÖDERTÄLJE

Ombud

Jur. kand. ME

SAKEN

Tillstånd enligt miljöskyddslagen för sökandens verksamhet i Södertälje; nu fråga om fastställande av villkor efter prövotidsredovisning

_________________________

MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

Miljööverdomstolen fastställer miljödomstolens dom.

_________________________

YRKANDEN M.M. I MILJÖÖVERDOMSTOLEN

Scania CV Aktiebolag (Scania) har, som talan slutligt bestämts, yrkat att Miljööverdomstolen skall upphäva den meningen i villkor 14, i vilken det föreskrivs riktvärde för opolära alifatiska kolväten i det renade vattnet.

Överklagandet har kungjorts i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Länstidningen i Södertälje.

Miljööverdomstolen har inhämtat remissyttranden från Miljönämnden i Södertälje kommun, Länsstyrelsen i Stockholms län och SYVAB (Sydvästra Stockholmsregionens Va-Verksaktiebolag).

Målet har inletts före miljöbalkens ikraftträdande. Miljöskyddslagens (1969:387) regler skall därför tillämpas, utom såvitt avser förfarandet.

Målet har med stöd av 23 kap. 6 § första stycket miljöbalken avgjorts utan huvudförhandling.

UTVECKLING AV TALAN

Scania har som grund för sitt överklagande anfört bl.a. följande. Scania har i målet åtagit sig att förbättra reningen av avfallsvatten genom att ersätta den befintliga behandlingen genom ultrafiltrering med en indunstnings- anläggning eller motsvarande. Ultrafiltrering innebär att i huvudsak endast den s.k. mineraloljefraktionen (opolära alifatiska kolväten) kan avskiljas. Denna fraktion utgör emellertid en mindre del av den organiska substans som medföljer avfallsvattnet. En stor andel löst organisk substans kommer inte att avskiljas vid ultrafiltrering utan medföljer det renade avloppsvattnet. Den lösta delen utgör också den viktigaste orsaken till de negativa miljöegenskaper som tillskrivs sådana avloppsvatten. Genom att ersätta befintlig utrustning med indunstning kommer utsläppen av lösa organiska substanser att minska med mer än 90 procent. En annan konsekvens är emellertid att avskiljningen av mineralolja minskar. Avskiljningen är dock fortfarande hög, normalt mer än 95 procent. Miljödomstolen har i domskälen anfört att halten mineralolja skall hållas så låg som möjligt och att därför de aktuella vattnen förutom behandling genom indunstning också skall undergå ultrafiltrering. Scania har ingen annan inställning än miljödomstolen vad beträffar ambitionen att hålla oljeutsläppen på en så låg som möjligt. Emellertid måste här som i alla andra fall en avvägning göras så att åtgärder vidtas där de har störst effekt. Kostnaden för att fortsätta driva ultrafiltreringen har angivits till 150 kr per kubikmeter avloppsvatten. Behandlingskostnaden för kompletterande avskiljning av olja i vatten efter indunstning skulle därmed kunna beräknas till mer än 3 000 kr per kilo avskild olja vid en haltsänkning från 50 mg/l till 5 mg/l. Scania anser att det pågående och fortsatta arbetet med att minska utsläppen av olja och annan organisk substans med avloppsvatten från anläggningarna i stället bör prioritera åtgärder och insatser inom andra områden där nedlagda resurser bättre kan nyttiggöras.

Miljönämnden i Södertälje kommun och Länsstyrelsen i Stockholms län har inte haft några invändningar mot Scanias ändringsyrkande.

SYVAB har anfört följande. Utsläpp av begränsade mängder olja från en enskild källa medför sannolikt inte några driftproblem för ett reningsverk. Men till ett verk avleds ofta olja från många verksamheter. Det är för Himmerfjärdsverkets del väsentligt att alla anläggningar med utsläpp av mineralolja kan minska sina utsläpp i så stor utsträckning som möjligt, då mineraloljan är behandlingsbar bara i en begränsad omfattning i ett kommunalt reningsverk. SYVAB anser det rimligt att Scania renar med bästa möjliga teknik och som förorenare betalar för de kostnader som uppkommer. Det är motiverat med två reningssteg, ett steg för bästa rening av mineralolja och ett steg för en bättre rening av organisk substans och metaller. SYVAB vidhåller att riktvärdet för utsläpp av opolära alifatiska kolväten (mineralolja) i behandlat vatten inte får överstiga 5 mg/l.

MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSKÄL

Miljööverdomstolen anser, i likhet med miljödomstolen, att det från miljöskyddssynpunkt är väl motiverat att vidta åtgärder för att begränsa utsläppen av mineralolja till reningsverket och därmed också till reningsverkets recipient. Användningen av ultrafiltrering i kombination med indunstning eller omvänd osmos utgör enligt Miljööverdomstolens uppfattning bästa möjliga teknik. Kostnaderna härför får anses skäliga i förhållande till vad som åstadkoms i form av minskade utsläpp. De åtgärder som Scania måste vidta för att följa det uppställda villkoret kan inte heller anses innebära strängare krav på verksamhetsutövaren än vad som är gängse i branschen. Miljödomstolens dom skall därför fastställas.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B

Överklagande senast 2002-07-17

I avgörandet har deltagit hovrättsrådet Eva Wagner, miljörådet Rolf Svedberg, hovrättsrådet Lars Dirke och hovrättsassessorn Anna Förander. Enhälligt.