MÖD 2013:5

Antagande av detaljplan ----- En kommun hade antagit en detaljplan. Innan antagandebeslutet vann laga kraft antog kommunen på nytt en detaljplan för samma område. Mark- och miljööverdomstolen har upphävt båda besluten. Det har inte ansetts möjligt för en kommun att upphäva eller ändra ett detaljplanebeslut innan det har vunnit laga kraft. Att kommunen fattat två antagandebeslut har också medfört otydlighet om vilket antagandebeslut och vilka antagandehandlingar som gäller och vilken innebörd de båda besluten har.

Mark- och miljööverdomstolen

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDEVänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-08-29 i mål nr P 649-12, se bilaga

KLAGANDEL.W.

MOTPARTMunkedals kommun455 80 Munkedal

SAKENDetaljplan för Saltkällan, X 3:12 m.fl., i Munkedals kommun

___________________

MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

Mark- och miljööverdomstolen upphäver, med ändring av mark- och miljödomstolens och Länsstyrelsens i Västra Götalands län beslut den 24 januari 2012, dnr 403-95-2011, Kommunstyrelsens i Munkedals kommun beslut den 7 oktober 2010, § 92, och den 1 december 2010, § 113, att anta detaljplan för Saltkällan, X 3:12 m.fl., i Munkedals kommun.

___________________

YRKANDEN I MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN

L.W. har, så som hans överklagande får förstås, yrkat att den överklagade detaljplanen ska upphävas.

Munkedals kommun har bestritt ändring.

UTVECKLING AV TALAN I MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN

L.W. har, utöver vad han anfört tidigare, i huvudsak anfört följande. Kommunens handläggning av ärendena är under alla kritik. Området ifråga var under många år en allmänning och under de sista femton åren har det varit dans- och boulebana på denna plats. I detaljplanen har kommunen meddelat att dessa verksamheter ska flyttas och att det ska byggas bostäder på platsen. Detta är ett impopulärt och kritiserat beslut bland de boende i området. Frågan är om det behövdes ett extra beslut av kommunstyrelsen för detta.

Munkedals kommun har till grund för sitt bestridande i huvudsak anfört följande. Det krävdes i detta fall två beslut för att planhandlingarna skulle stämma överens med beslutets innehåll. Någon annan skillnad fanns inte mellan de båda besluten att anta detaljplanen. Eftersom det är samma innehåll i de båda besluten blev det besvärstiden för det sista beslutet som kom att gälla. Besluten har anslagits på kommunens anslagstavla och legat på kommunens hemsida.

MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSKÄL

Ärendet har inletts före den 2 maj 2011 vilket innebär att den tidigare gällande plan- och bygglagen (1987:10), ÄPBL, ska tillämpas.

Av handlingarna i målet framgår bl.a. följande. Detaljplanen för Saltkällan, X 3:12 m.fl. antogs av kommunstyrelsen den 7 oktober 2010. Av beslutet framgår att kommunstyrelsen beslutar att anta detaljplanen daterad den 21 september 2010 med ändringen att X 3:12 inte ska planläggas för bostadsbebyggelse och att området istället ska betecknas naturmark i planen. Detta beslut överklagades till länsstyrelsen av bl.a. L.W. Därefter, och innan överklagandena gentemot beslutet av den 7 oktober 2010 hade prövats, antogs planen på nytt den 1 december 2010. Av det beslutet framgår bl.a. att kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till detaljplan, daterat den 5 november 2010, vilket överensstämmer med kommunstyrelsens beslut den 7 oktober 2010. Enligt sammanträdesprotokollet från den 1 december 2010 har planhandlingarna reviderats så att ändringen framgår i planbeskrivningen, genomförandebeskrivningen, plankartan och illustrationen.

Kommunstyrelsen har således innan det första beslutet att anta detaljplanen hade vunnit laga kraft fattat ytterligare ett beslut i fråga om detaljplan för samma område. Av handlingarna i målet framgår att det finns två olika antagandehandlingar med åtföljande planbeskrivning, genomförandebeskrivning och illustration. Mark- och miljööverdomstolen konstaterar också att utöver den ändring som framgår av sammanträdesprotokollet den 7 oktober 2010, som avsåg X 3:12, har plankartan i samband med beslutet den 1 december 2010 också ändrats på så sätt att man tagit bort den mark i norra planområdet som under planprocessen lagts ut som park och p-plats.

Enligt praxis har det inte ansetts möjligt för en kommun att själv upphäva eller ändra ett detaljplanebeslut innan detta har vunnit laga kraft. Berörda markägare har ett berättigat anspråk på att man ska kunna lita på ett meddelat beslut (se Didon m.fl., Kommentar till äldre Plan- och bygglagen, supplement 9, s. 5:158 ff.). Kommunstyrelsen borde därför inte ha fattat ett nytt beslut beträffande samma plan. Att kommunen fattat två beslut har också medfört en otydlighet om vilket antagandebeslut och vilka antagandehandlingar som gäller och vilken innebörd de två besluten har. Mark- och miljööverdomstolen finner därför att kommunstyrelsens beslut att anta detaljplan både den 7 oktober och den 1 december 2010 ska upphävas.

Vid denna utgång prövar Mark- och miljööverdomstolen inte övriga invändningar.

Domen får enligt 5 kap. 5 § lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar inte överklagas.

I avgörandet har deltagit hovrättsrådet Liselotte Rågmark, tekniska rådet Carl-Gustaf Hagander, hovrättsrådet Margaretha Gistorp, referent, och tf. hovrättsassessorn Anna Hempel. Avgörandet är enhälligt.

Föredragande har varit hovrättsfiskalen Anders Malmkvist.

____________________________________________

BILAGA

VÄNERSBORGS TINGSRÄTTS, MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN, DOM

KLAGANDEL.W.

MOTPARTMunkedals kommun455 80 Munkedal

ÖVERKLAGAT BESLUT

Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Göteborgs beslut 2012-01-24 i ärende nr 403-544-2011 m.fl, se bilaga 1

SAKENDetaljplan för Saltkällan på fastigheten X 3:12 m.fl., Munkedals kommun

_____________

DOMSLUT

Mark- och miljödomstolen ändrar inte länsstyrelsens beslut.

_____________

YRKANDEN M.M.

L.W. har yrkat att detaljplanen ska upphävas. Han har anfört i huvudsak samma skäl som hos länsstyrelsen.

Kommunen har bestritt ändring.

DOMSKÄL

Mark- och miljödomstolen har gått igenom materialet i målet och funnit att det inte har kommit fram några skäl som gör att länsstyrelsens beslut ska ändras.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV427)

Överklagande senast den 19 september 2012.

Gunnar Bergelin

_____________

I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Gunnar Bergelin, ordförande, och tekniska rådet Rolf Dalbert.