NJA 1981 s. 1134

Besvär över domvilla avseende TR:s beslut under rättegången, enligt vilket verkställighet av lagsökningsutslag inhiberats, har upptagits till prövning av HD.

HD

I lagsökningsmål mellan E.T. samt P.O. och E.G. meddelade Södra Roslags TR utslag d 28 okt 1981. Sedan P.O. och E.G. ansökt om återvinning förordnade TR:n i beslut d 6 nov 1981, med undanröjande av utslaget i viss del, att vidare åtgärd för verkställighet av utslaget ej fick äga rum; enligt vad som angavs fick talan mot beslutet inte föras.

E.T. anförde i en d 16 nov 1981 till HD inkommen skrift besvär över domvilla avseende inhibitionsbeslutet. Som grund för yrkandet anförde E.T. bl a, att grovt rättegångsfel förekommit genom att TR:n fattade beslutet utan att tillfälle bereddes honom att yttra sig över makarna G:s svar i lagsökningsmålet och deras återvinningsansökan.

E.T. framställde vidare ett yrkande om editionsföreläggande.

Föredraganden, RevSekr Erlandsson, hemställde i betänkande, att HD måtte meddela följande beslut: E.T. har ej anfört omständighet av beskaffenhet att medföra undanröjande av TR:ns beslut på grund av domvilla. HD lämnar därför besvären utan bifall.

E.T:s först i HD framställda yrkande om editionsföreläggande avvisas.

HD (JustR:n Westerlind, Brundin, Welamson, Hessler och Rydin, referent) fattade slutligt beslut i enlighet med betänkandet.