NJA 1981 s. 1204

Sedan domstol meddelat beslut om häktning av X såsom på sannolika skäl misstänkt för visst brott, har åklagaren yrkat, att X - som befann sig utomlands - måtte förklaras häktad såsom på sannolika skäl misstänkt jämväl för annat brott. Denna talan har ansetts ej kunna upptas till prövning utan avvisats.

HovR:n

Skellefteå TR förklarade i beslut d 17 okt 1979 ingenjören L.S. häktad såsom på sannolika skäl misstänkt för grov förskingring och grov stöld. I beslut d 12 nov 1979 fastställde HovR:n för Övre Norrland TR:ns beslut att häkta L.S.. HD fann i beslut d 31 jan 1980 ej skäl meddela prövningstillstånd, i följd varav HovR:ns beslut om häktning skulle stå fast.

Efter häktningsframställning yrkade åklagaren vid förhandling inför TR:n d 1 sept 1981, att TR:n måtte förklara L.S. häktad såsom på sannolika skäl misstänkt för grovt bedrägeri. Åklagaren anförde att det skäligen kunde befaras att L.S. undandrog sig lagföring och straff.

L.S., vilkens adress uppgavs vara Miami Beach, USA, och som ej var personligen närvarande vid förhandlingen, yrkade genom sitt ombud, att åklagarens häktningsyrkande skulle avvisas, enär han redan var häktad i målet.

TR:n lämnade avvisningsyrkandet utan bifall.

L.S. bestred härefter att han skulle anses på sannolika skäl misstänkt för vad åklagaren nu lagt honom till last.

Ombudet återkallade vidare ett av L.S. skriftligen framställt yrkande om omprövning av det tidigare häktningsbeslutet.

TR:n (lagmannen Lundström) fann i beslut d 1 sept 1981, att sannolika skäl ej förebragts för att L.S. gjort sig skyldig till bedrägeri i av åklagaren angivna avseenden, och lämnade häktningsyrkandet utan bifall.

Åklagaren anförde besvär i HovR:n för Övre Norrland. Han yrkade, med ändring av rubriceringen på det av honom påstådda brottet, att HovR:n måtte förklara L.S. häktad jämväl såsom på sannolika skäl misstänkt för grov trolöshet mot huvudman.

HovR:n (hovrättslagmannen Andersson, hovrättsråden Böhme och Björling, referent, samt hovrättsassessorn Oja) anförde i beslut d 28 sept 1981:

Domskäl

Skäl. L.S. är redan häktad till följd av TR:ns häktningsbeslut d 17 okt 1979, mot vilket han utan framgång fullföljt talan. På grund härav och då det efter återkallelsen inte varit fråga om omprövning av det tidigare häktningsbeslutet hade TR:n icke bort uppta det av åklagaren framställda yrkandet om häktning på nya skäl till prövning. verklagade beslutet bör därför undanröjas och åklagarens nu vid TR:n framställda yrkande om häktning avvisas.

HovR:ns avgörande. Med undanröjande av överklagade beslutet avvisar HovR:n åklagarens yrkande om häktning av L.S. jämväl för annat brott än de för vilka denne redan är häktad.

Riksåklagaren anförde besvär och yrkade, att HD måtte, med undanröjande av HovR:ns beslut, återförvisa målet till HovR:n för prövning i sak av åklagarens häktningsyrkande.

Riksåklagaren anförde bl a: Nu ifrågavarande häktningsärende avser annan brottslighet än den som var föremål för prövning i TR:ns beslut d 17 okt 1979. I motsats till vad som ansågs vara fallet i rättsfallen SvJT 1965 rf s 64 och NJA 1980 s 444 är här ej fråga om klagan över domskäl. Häktningsyrkandet är således inte, som HovR:n synes göra gällande, att i analogi med nämnda avgöranden betrakta som ett yrkande om häktning "på nya skäl". Ej heller i övrigt synes hinder föreligga mot att upp taga häktningsyrkandet till prövning.

L.S. bestred ändring.

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Hahn, hemställde i betänkande, att HD måtte meddela följande beslut: HD fastställer HovR:ns beslut.

HD (JustR:n Westerlind, Brundin, Hessler, referent, Sven Nyman och Rydin) fattade slutligt beslut i enlighet med betänkandet.