NJA 1981 s. 1263

På ansökan av föräldrar, som ej var gifta med varandra, förordnade TR att föräldrarna skulle gemensamt ha vårdnaden om sitt barn. Då modern frånföll sin ståndpunkt i vårdnadsfrågan, innan TR:ns dom vann laga kraft, lämnades ansökningen på klagan av henne utan bifall. 6 kap 8 § FB.

(Jfr 1931 s 181, 1945 s 267 och 1973 s 62)

S.W. och S.H., som är ogifta, har sonen J.M., född d 31 maj 1978. S.H. har vårdnaden om sonen. S.W. och S.H. hemställde hos Hedemora TR, att TR:n måtte förordna att de gemensamt skulle ha vårdnaden om J.M..

TR:n (lagmannen Vallgårda) fann att vad parterna överenskommit ej var uppenbart stridande mot barnets bästa och förordnade i dom d 20 dec 1979, att S.W. och S.H. gemensamt skulle ha vårdnaden om sonen J.M..

Svea HovR

S.H. fullföljde talan i Svea HovR och yrkade - med påstående att parterna, redan innan TR:ns dom meddelades, överenskommit att hon ensam skulle ha vårdnaden om sonen - att HovR:n måtte förordna henne som ensam vårdnadshavare.

S.W. yrkade,

i första hand att S.H:s vadetalan skulle avvisas, varvid han åberopade att hon inte i HovR:n ägde framställa nytt yrkande, samt i andra hand,

att TR:ns dom skulle fastställas, enär parterna icke träffat sådan överenskommelse som S.H. påstått.

HovR:n (hovrättslagmannen Modigh, hovrättsråden Thuresson och Matton, referent, samt adj led Wahlberg) anförde i dom d 30 dec 1980:

Domskäl

Domskäl.

HovR:n har genom särskilt beslut d 8 juli 1980, enär hinder för prövning av S.H:s vadetalan ej förelåge, ogillat S.W:s yrkande om avvisning av denna talan.

Enligt 6 kap 6 § FB har parternas son, vid det förhållandet att de icke är eller varit gifta med varandra, från födelsen stått under vårdnad av S.H. ensam.

Om föräldrar i sådant fall önskar att - efter gemensam ansökan enligt 6 kap 12 § 2 st FB och således utan stämning - erhålla rättens dom på att vårdnaden om barnet skall tillkomma dem gemensamt är enligt 8 § nämnda kapitel en förutsättning att de är ense i saken. Enligt parternas till TR:n ingivna framställning om gemensam vårdnad har så tidigare varit fallet.

Av vad S.H. anfört i HovR:n framgår emellertid att hon - innan TR:ns dom vunnit laga kraft - frånfallit sin tidigare ståndpunkt punkt i saken samt att parterna följaktligen numera icke längre är eniga om att vårdnaden skall vara gemensam. Vid sådant förhållande kan förordnande om gemensam vårdnad icke meddelas på grundval av den gjorda ansökningen.

S.H:s talan bör därför bifallas på det sätt att TR:ns dom undanröjes. Om så sker skall barnet enligt lag stå under vårdnad av henne ensam.

Domslut

Domslut. HovR:n undanröjer TR:ns dom.

HD

S.W. sökte revision och yrkade att HD måtte undanröja HovR:ns dom och fastställa TR:ns dom. Han anförde bl a: HovR:n har haft att pröva målet i sak. Om oenighet uppstår mellan parterna efter TR:ns dom, har HovR:n ej haft att undanröja TR:ns dom, i vart fall ej utan sakprövning om vem vårdnaden skall tillfalla.

S.H. bestred ändring.

Betänkande

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Brusewitz, hemställde i betänkande, att HD måtte meddela följande dom: HD fastställer HovR:ns dom.

HD (JustR:n Gyllensvärd, Höglund, referent, Nordenson, Ehrner och Jermsten) beslöt följande dom:

Domskäl

Domskäl. Såsom HovR:n funnit kan förordnande om gemensam vårdnad icke meddelas på grundval av den gjorda ansökningen. Denna skall följaktligen lämnas utan bifall.

Domslut

Domslut. Med upphävande av domstolarnas avgöranden i själva saken lämnar HD ansökningen om gemensam vårdnad utan bifall.