NJA 1981 s. 390

Den som fått del av föreläggande enligt 93 § 1 st fordonskungörelsen (1972:595) att styrka att brister på fordon avhjälpts kan inte genom försäljning av fordonet befria sig från skyldighet att iakttaga föreläggandet.

Malmö TR

Allmän åklagare yrkade vid Malmö TR ansvar å bilhandlaren U.N. enligt följande:

- U.N. har underlåtit att efterkomma föreläggande att inom föreskriven tid, senast d 29 sept 1978, styrka att brister på personbilen (Registreringsnummer, bil uteslutet här) avhjälpts.

- U.N. har underlåtit att efterkomma föreläggande att inom föreskriven tid, senast d 6 nov 1978, styrka att brister på personbilen (Registreringsnummer, bil uteslutet här) avhjälpts.

Åklagaren åberopade 93 § 1 st och 105 § 9fordonskungörelsen.

Målet företogs till huvudförhandling i U.N:s utevaro.

Domskäl

TR:n (ordf tingsnotarien Wilhelmson) anförde i dom d 14 juni 1979:

Domskäl. Åtalspunkt 1.

U.N. har i primärrapport erkänt förseelsen men uppgivit att personbilen (Registreringsnummer, bil uteslutet här) uppvisats för statens bilprovningsanstalt inom den föreskrivna tiden.

Åtalspunkt 2.

U.N. har i primärrapport förnekat förseelsen under åberopande av att han försålt personbilen (Registreringsnummer, bil uteslutet här) innan d 6 nov 1978.

Åklagaren har såsom bevisning i målet åberopat utdrag ur centrala bilregistrets mikrofilmsarkiv.

Genom utredningen i målet finner TR:n det utrett att U.N. inte inom föreskriven tid styrkt att han avhjälpt de brister som (Registreringsnummer, bil uteslutet här) resp (Registreringsnummer, bil uteslutet här) varit behäftade med. Åtalet skall därför bifallas.

Domslut

Domslut. TR:n dömde U.N. jämlikt 93 § 1 st och 105 § 9fordonskungörelsen (1972:595) för förseelse mot fordonskungörelsen att utge 20 dagsböter å 35 kr.

HovR:n över Skåne och Blekinge

U.N. fullföljde talan i HovR:n över Skåne och Blekinge och yrkade ogillande av åtalet.

Åklagaren bestred ändring.

HovR:n (hovrättslagmannen Schunnesson, hovrättsråden Åhberg, referent, och Aspelin samt hovrättsassessorn Orremo) anförde i dom d 11 okt 1979:

Domskäl

Domskäl. Såvitt framgår av utredningen har U.N. som ägare av personbilarna (Registreringsnummer, bil uteslutet här) och (Registreringsnummer, bil uteslutet här) varit skyldig att efterkomma de av åklagaren angivna föreläggandena rörande brister på bilarna. U.N. har erkänt att han inte efterkommit föreläggandena.

På grund härav är U.N., som TR:n funnit, skyldig till förseelse mot fordonskungörelsen. För förseelsen förskyller han det av TR:n bestämda bötesstraffet.

Domslut

Domslut. HovR:n fastställer TR:ns domslut.

HD

U.N. sökte revision och yrkade att åtalet måtte ogillas. Han anförde, att han sålt bilarna men att anmälan till bilregistret underlåtits av bilarnas köpare.

Riksåklagaren bestred bifall. Han anförde bl a: I första hand vill jag göra gällande att U.N. med hänsyn till sin invändning i målet har att visa, att han sålt bilarna före det i respektive föreläggande angivna datum. Hans obestyrkta påstående om att så skett förtjänar inte avseende. Härvid skall särskilt beaktas, att U.N., som är bilhandlare, i så fall skulle ha underlåtit att till bilregistret anmäla ägarbyte trots de följder detta kan medföra. I andra hand vill jag hävda att med hänsyn till att ettvart föreläggande utfärdats för U.N. personligen vid straffansvar han inte kan undgå ansvar även om han avhänt sig bilarna.

Betänkande

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Svensson, hemställde i betänkande att HD måtte meddela följande dom:

Domskäl

Domskäl. Vad som förekommit i målet ger beträffande vart och ett av fallen vid handen, att U.N. var ägare till fordonet när han fick del av föreläggandet enligt 93 § 1 st andra meningen fordonskungörelsen (1972:595) att inom viss tid styrka att bristfälligheterna avhjälpts. Även om U.N. därefter - såsom han till grund för sin talan synes ha åberopat - före nyssnämnda tids utgång har sålt bilen, har han därigenom inte befriats från skyldigheten enligt det mot honom riktade, straffsanktionerade föreläggandet att tillse att den försattes i trafiksäkert skick.

På grund av det anförda och då U.N. ej iakttagit föreläggandena är han förvunnen till ansvar i enlighet med åtalet. För förseelserna förskyller han det av domstolarna bestämda bötesstraffet.

Domslut

Domslut. HD fastställer HovR:ns domslut.

HD (JustR:n Gyllensvärd, Fredlund, Ulveson, Welamson, referent, och Sven Nyman) beslöt dom i enlighet med betänkandet.