NJA 1981 s. 424

Ansökan om återställande av försutten tid har lämnats utan bifall då försändelse innehållande fullföljdsinlaga avsänts två dagar före fullföljdstidens utgång men adressen på försändelsen angivits med felaktigt postnummer.

HD

Stockholms TR meddelade d 4 febr 1981 dom i mål mellan allmän åklagare och H.Å. angående grovt narkotikabrott. Tiden för fullföljd av talan mot domen gick ut d 25 febr 1981.

I en till TR:n d 27 febr 1981 inkommen, till Svea HovR ställd inlaga vädjade H.Å. genom sin offentlige försvarare advokaten L.E.J. mot domen. Genom beslut samma dag avvisade TR:n H.Å:s vadetalan, enär denna ej fullföljts inom rätt tid.

H.Å. ansökte i HD om återställande av försutten tid för fullföljd av talan mot TR:ns dom. Han uppgav att vadeinlagan hade utskrivits på J:s kontor i Stockholm d 23 febr 1981, som var en måndag, och lagts i postlåda samma dag. Han gjorde gällande att den försening som inträffat sedan försändelsen avlämnats till postbefordran innebar laga förfall.

Riksåklagaren bestred bifall till ansökningen.

Det kuvert i vilket vadeinlagan inkommit till TR:n var adresserat till "Stockholms tingsrätt, Avd 16, Box 8 307, 10 462 Stockholm".

Kuvertet var på framsidan stämplat med frankeringsmaskin. I stämpeltrycket angavs datum "23.2.81". På baksidan var kuvertet poststämplat "Stockholm 27" med datum "25.2.81". I ärendet upplystes att J:s kontor, "Juristcenter", är beläget vid Hornsgatan på Södermalm i Stockholm, medan postkontoret Stockholm 27 har adress Valhallavägen 191 på Östermalm.

HD inhämtade yttrande i ärendet från postverket, som anförde: Juristcenter, Hornsgatan 65, har begärt och fått ett tillstånd för frankering med s k frankeringsmaskin. Hur frankering och inlämning av sådana försändelser skall ske framgår av en instruktion som medföljer tillståndet. Bl a skall avsändaren själv ställa in det belopp och det datum som skall anges i stämpeltrycket. Försändelserna skall därefter normalt lämnas in på närmaste postkontor för kontroll.

Närmaste postkontor i det här fallet är Stockholm 17, Rosenlundsgatan 11. Kunder med frankeringsmaskin kan dock utan särskilt tillstånd lämna enstaka försändelser i brevlåda. Vid ett sådant förfarande transporteras posten efter brevlådans tömning av lådtömningspersonalen till Stockholm Ban för sortering.

Datumstämpling på framsidan av försändelsen genom postpersonalens försorg sker endast i det fall då datumangivelsen är felaktig. Av adressen framgår att felaktigt postnummer har angetts. 10 462 Stockholm avser postkontoret Stockholm 17. Den korrekta adressen skulle ha varit 10 420 Stockholm. Det är troligt att försändelsen försenats minst ett dygn genom denna feladressering.

Vid eftersändning skall brev regelmässigt stämplas på baksidan. Enligt fotokopian tycks brevet i fråga ha stämplats på baksidan på postkontoret Stockholm 27 d 25 febr 1981. Varför försändelsen stämplats vid Stockholm 27 framgår inte.

HD avgjorde ärendet efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Inger, hemställde i betänkande att HD måtte meddela följande beslut: TR:n mottog d 27 febr 1981 en brevförsändelse från J. i egenskap av H.A:s offentlige försvarare. Försändelsen, som innehöll en till Svea HovR ställd vadeinlaga, var stämplad av avsändaren medelst frankeringsmaskin d 23 febr 1981.

På det kuvert som använts för försändelsen har TR:ns adress angivits med felaktigt postnummer. I sitt yttrande har postverket anfört, att försändelsen troligen blivit försenad minst ett dygn genom denna feladressering.

Med hänsyn till vad sålunda förekommit kan H.A. inte anses ha visat laga förfall för sin underlåtenhet att i rätt tid fullfölja talan mot TR:ns dom. HD lämnar därför ansökningen utan bifall.

HD (JustR:n Bernhard, Höglund, Hessler, Nordenson och Knutsson, referent) fattade slutligt beslut i enlighet med betänkandet.