NJA 1983 s. 253

Spörsmål angående rätten att fullfölja talan i fall då HovR återförvisat utdelningsförslag i mindre konkurs till förvaltaren för upprättande av nytt utdelningsförslag enligt HovR:ns anvisningar. 185 f § 3 st konkurslagen.

HD

VETAB Vetlanda Tryckeriet AB försattes i konkurs d 31 okt 1980 vid Eksjö TR. Konkursdomaren förordnade att konkursen skulle handläggas som mindre konkurs jämlikt 185 § 1 st 2 KL. Den 8 sept 1981 upprättade konkursförvaltaren ett utdelningsförslag. Sedan förslaget kungjorts framställde Jönköpings läns sparbank hos konkursdomaren invändning mot detsamma och yrkade på grund av företagsinteckning likvid för ytterligare vissa, i bouppteckningen inte upptagna fordringar mot konkursboet.

Konkursdomaren ogillade invändningen i beslut d 19 jan 1982 och fastställde utdelningsförslaget.

Sparbanken anförde besvär i Göta HovR med yrkande om bifall till sin hos konkursdomaren framställda invändning mot utdelningsförslaget.

HovR:n (hovrättslagmannen Ekblad, hovrättsrådet Nilsson, hovrättsassessorn Palmér och adj led Gustafsson, referent) fann i slutligt beslut d 8 juli 1982 sparbankens invändning mot utdelningsförslaget skola bifallas och återförvisade, med ändring av konkursdomarens beslut såvitt gällde fastställelse av utdelningsförslaget, målet till förvaltaren som hade att upprätta nytt utdelningsförslag. HovR:n uttalade i sitt beslut att i det nya utdelningsförslaget sparbanken, utöver tidigare beslutad utdelning, skulle berättigas till utdelning med förmånsrätt enligt 5 § 1 st 2 förmånsrättslagen för vissa angivna fordringar intill värdet av viss företagsinteckning. HovR:n meddelade fullföljdshänvisning mot beslutet.

Staten anförde genom riksskatteverket besvär och yrkade att HD med ändring av HovR:ns beslut måtte fastställa konkursdomarens beslut.

Sparbanken bestred ändring.

Betänkande

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr C. hemställde i betänkande att HD måtte meddela beslut enligt följande: Skäl. I beslut d 19 jan 1982 fastställde konkursdomaren vid Eksjö TR utdelningsförslag i VETAB Vetlanda Tryckeriet AB:s, Vetlanda, konkurs och ogillade samtidigt en av Jönköpings läns sparbank framställd invändning mot förslaget.

Sedan sparbanken anfört besvär i HovR:n och yrkat bifall till sin invändning, återförvisade HovR:n i beslut d 8 juli 1982 målet till konkursförvaltaren för erforderlig behandling.

Staten har nu anfört besvär i HD och yrkat att HD med ändring av HovR:ns beslut fastställer utdelningsförslaget.

Enligt 185 f § 3 st 3 KL får talan inte föras mot konkursdomarens beslut att återförvisa ett utdelningsförslag till förvaltaren. Denna bestämmelse måste också anses gälla för det fall att HovR:n - efter anförda besvär - fattar ett motsvarande beslut. Statens besvär i HD skall därför avvisas.

Slut. HD avvisar statens besvärstalan.

HD (JustR:n Hult, Hesser, Hessler, Ehrner och Rydin, referent) fattade följande slutliga beslut:

Domskäl

Skäl. HovR:n har genom det överklagade beslutet återförvisat utdelningsförslaget till konkursförvaltaren för upprättande av nytt utdelningsförslag enligt HovR:ns anvisningar. Av 185 f § 3 st KL följer att talan inte får föras mot sådant beslut. På grund härav skall - utan hinder av att HovR:n lämnat fullföljdshänvisning - statens besvärstalan i HD avvisas.

I enlighet med vad som uttalats i förarbetena till nämnda paragraf har förvaltaren att vid upprättandet av nytt utdelningsförslag iaktta de i HovR:ns beslut meddelade anvisningarna. Dessa skall uppenbarligen beaktas också vid konkursdomarens prövning av det sålunda upprättade utdelningsförslaget. Konkursdomarens beslut om fastställelse av utdelning på grundval av det nya förslaget kan, liksom även ett sådant beslut av HovR:n, angripas genom fullföljd av talan i vanlig ordning enligt 210 § KL och 21 § RP (se prop 1978/79:105 s 335 f).

Slut. HD avvisar statens besvärstalan.