NJA 1983 s. 358

Dispensmål. När i mål om utmätning tredje man, som förelagts att väcka talan enligt 4 kap 20 § UB inom en månad från delgivning av föreläggandet, fullföljt talan rörande utmätningen till HD men prövningstillstånd ej meddelats, har HD föreskrivit att tiden för väckande av talan skulle räknas från dagen för HD:s beslut, ej från det att klaganden fått del av beslutet.

HovR:n

Vid verkställighet d 3 dec 1982 av ett av LSt:n i Göteborgs och Bohus län meddelat beslut om betalningssäkring för statens förväntade skattefordran hos Z.R. tog kronofogdemyndigheten i Göteborg i anspråk en videobandspelare. Samtidigt utmätte kronofogdemyndigheten bandspelaren för uttagande av Z.R:s oguldna skatter m m.

Mot besluten om verkställighet av betalningssäkring och utmätning anförde B.L besvär i HovR:n för Västra Sverige.

HovR:n (hovrättslagmannen Holmberg, hovrättsrådet Thorleif, referent, och assessorn Dufwa) anförde i beslut d 24 febr 1983: HovR:n finner att B.L. ej styrkt att videobandspelaren tillhör honom. Besluten om verkställighet av betalningssäkring och om utmätning skall därför stå fast. Vad gäller utmätningen är emellertid att beakta att B.L. får anses ha visat sådana skäl för sitt påstående om bättre rätt till bandspelaren att han bör få tillfälle att enligt 4 kap 20 § UB väcka talan i saken.

HovR:n fastställer beslutet om verkställighet av betalningssäkring och ändrar beslutet om utmätning endast på så sätt att HovR:n förelägger B.L. att inom en månad från det att han fått del av detta beslut vid Göteborgs TR väcka talan mot staten och Z.R. Efterkommer B.L. inte föreläggandet, har han förlorat sin rätt mot staten, om ej staten inom samma tid väckt talan mot honom.

HovR:ns beslut d 23 dec 1982 om inhibition skall inte vidare gälla; videobandspelaren får dock inte säljas utan B.L:s samtycke förrän tvisten om äganderätten blivit slutligt avgjord eller tiden för väckande av talan gått ut, om inte vad som stadgas i 8 kap 5 § 1 st 2 p UB föranleder annat.

Hovrättsrådet Lindskog var skiljaktig. Han ansåg styrkt att egendomen inte tillhörde Z.R. och upphävde därför kronofogdemyndighetens beslut om utmätning och verkställighet av betalningssäkring.

B.L. sökte revision.

HD (JustR:n Gyllensvärd, Hesser och Gregow) fattade följande beslut: HD finner ej skäl att meddela prövningstillstånd, i följd varav HovR:ns beslut skall stå fast. Den tid av en månad inom vilken B.L. har att väcka talan mot staten och Z.R. skall dock räknas från dagen för HD:s beslut.