NJA 1983 s. 364

Vid avgörande huruvida en stereoanläggning behövdes som arbetsredskap för gäldenärs förvärvsverksamhet och därför borde undantas från utmätning har hänsyn tagits till en ändring i förvärvsverksamheten som skett efter utmätningstillfället och som ansetts inte ha haft sin grund i en avsikt från gäldenärens sida att freda sin egendom från utmätning. 5 kap 1 § 3 UB.

HovR:n

För uttagande av dels statsverkets fordran på obetalda skatter och avgifter dels fordringar tillkommande Trafikförsäkringsföreningen, U.J. med uppgiven firma Smålands Musikvaruhus och Mölndals Centrum AB enligt betalningsförelägganden med slutbevis utmätte kronofogdemyndigheten i Jönköpings distrikt d 25 sept 1981 hos C.W. dels ett piano, värderat till 2 500 kr, dels en stereoanläggning, bestående av en stereoförstärkare, en tuner, ett kassettdäck, en skivspelare och fyra högtalare. Anläggningen värderades till sammanlagt 3 000 kr.

C.W. anförde besvär över utmätningen hos LSt:n i Jönköpings län. Till stöd för sin talan åberopade han att han var musiklärare och att han arrangerade all musik åt sångaren J.S. samt att han därför måste ha tillgång till både piano och stereoanläggning. Han anförde vidare bl a: Varje fredag, lördag och söndag samt andra lediga dagar reser jag land och rike runt med J.S. Jag arrangerar all musik åt honom och är därför oerhört i behov av såväl musikanläggning för att jämföra med andra inspelningar som piano för att ta ut harmonier m m. Även i mitt skolarbete arrangerar jag skolbandets musik, skolkören m m. Allt detta sker via min musikanläggning och piano.

Kronofogdemyndigheten avstyrkte bifall till besvären. Myndigheten anförde bl a att C.W. var anställd hos Jönköpings kommun som musiklärare och att han dessutom drev en enskild firma, CW-produktion. Arrangemangen hos S. var enligt myndigheten endast att betrakta som en bisyssla. Myndigheten förklarade sig utgå från att arbetsgivaren tillhandahöll såväl piano som stereoanläggning om detta ansågs nödvändigt för tjänsten som musiklärare. Den utmätta egendomen kunde enligt myndigheten inte anses som arbetsredskap.

U.J. avstyrkte bifall till besvären. Övriga enskilda borgenärer lät sig inte avhöra.

I en slutskrift anförde C.W: Jag kan nu meddela att jag fr o m nyår inte har kvar min tjänst som musiklärare och därifrån inte kan få någon hjälp i fortsättningen. Min enda syssla i fortsättningen kommer att vara att ackompanjera J.S. och att göra grammofoninspelningar. Då är jag helt beroende av min musikanläggning och mitt piano.

LSt:n (länsassessorn Wrele) anförde i beslut d 30 dec 1981: Annat har inte framkommit än att C.W. vid utmätningstillfället haft sina huvudsakliga inkomster från sin anställning hos Jönköpings kommun och från sin firma. C.W:s uppgifter om att han under helger och andra lediga dagar arrangerar musik kan vid det förhållandet inte medföra att den utmätta egendomen borde ha fredats från utmätning.

Klagan lämnas utan bifall.

C.W. anförde besvär i Göta HovR och yrkade upphävande av utmätningen.

Riksskatteverket, Trafikförsäkringsföreningen och U.J. bestred ändring.

HovR:n (hovrättsråden Maiander och Sjögreen samt adj led Radtke, referent, och Klagsmark) anförde i beslut d 2 mars 1982:

Domskäl

Skäl. HovR:n finner att C.W. behöver pianot för sin förvärvsverksamhet samt att pianot med hänsyn till sitt värde skäligen kan undantas från utmätning.

Såvitt avser den utmätta egendomen i övrigt föreligger ej skäl till ändring av LSt:ns beslut.

HovR:ns beslut. HovR:n ändrar på det sätt LSt:ns beslut att HovR:n undanröjer utmätningen såvitt avser pianot.

C.W. anförde besvär och yrkade att utmätningen skulle upphävas i sin helhet. Han anförde att stereoanläggningen för honom var ett rent arbetsredskap och tillade bl a: För att kunna göra arrangemang för J.S. och andra lokala förmågor som jag servar med arrangemang är det av stor vikt att kunna lyssna på tidigare inspelningar och få impulser från dessa. Samtidigt kan det hända att jag får inspelade band från andra text- och musikförfattare av vilka vi kan använda en del för kommande produktioner och då måste jag också kunna lyssna igenom dessa.

Riksskatteverket, Trafikförsäkringsföreningen och U.J. bestred ändring. Verket förklarade sig i avsaknad av närmare uppgifter inte kunna bedöma i vilken utsträckning C.W. var i behov av en stereoanläggning för sin och sin familjs försörjning. Verket upplyste att C.W. enligt uppgift från Jönköpings kommun inte längre arbetade som musiklärare där men att han fortfarande hos försäkringskassan var antecknad för en A-inkomst om 90 900 kr och en B-inkomstom 10 000 kr.

HD avgjorde målet efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Matz, hemställde i betänkande om följande beslut: Skäl. Enligt 5 kap 1 § 3 UB skall bl a arbetsredskap och annan utrustning, som behövs för gäldenärens förvärvsverksamhet, undantas från utmätning till skäligt värde. Bestämmelsen överensstämmer i sak med tidigare gällande bestämmelser i 65 § 1 st 3 UL i dess lydelse efter lagändring som trädde i kraft d 1 juli 1969. I samband med lagändringen anförde föredragande departementschef bl a att frågan om viss egendom skulle anses erforderlig för gäldenären fick bedömas med hänsyn till hur förhållandena skulle komma att gestalta sig efter exekutionen. (Prop 1968:130 s 110.)

Av utredningen i målet framgår att C.W. inte längre arbetar som musiklärare hos Jönköpings kommun. Vidare framgår att de i stereoanläggningen ingående enheterna dvs en stereoförstärkare, en tuner, ett kassettdäck, en skivspelare samt fyra högtalare, vid utmätningstilfället tillsammans åsattes ett värde om 3 000 kr.

C.W. har till stöd för sin talan i HD anfört bl a följande. Det är av stor vikt för honom att kunna lyssna på inspelningar av personer för vilka han arrangerar musik. Det händer att han från andra text- och musikförfattare får inspelade band. Detta material kan han ha nytta av för sin produktion. Anläggningen används alltså av honom uteslutande som ett arbetsredskap.

C.W. får anses behöva steroeanläggningen för sin nuvarande förvärvsverksamhet och anläggningens värde får anses skäligt. Stereoanläggningen skall därför undantas från utmätning.

Slut. HD undanröjer, med upphävande av HovR:ns och LSt:ns beslut, utmätningen i dess helhet.

HD (JustR:n Gyllensvärd, Hessler, Sven Nyman, referent, och Jermsten) fattade följande slutliga beslut:

Skäl. Av utredningen framgår att C.W:s anställning som musiklärare hos Jönköpings kommun upphört efter utmätningstilfället. Upplysning saknas om orsaken härtill. Det finns emellertid ej anledning till antagande att upphörandet haft sin grund i en avsikt från C.W:s sida att freda sin egendom från utmätning. C.W. får i sin nuvarande förvärvsverksamhet anses ha behov av stereoanläggningen. Värdet av anläggningen jämte det värde som det från utmätning redan undantagna pianot kan antas ha haft är ej högre än att anläggningen kan undantas från utmätning. På grund av det anförda bör utmätningen upphävas även såvitt avser stereoanläggningen.

Slut. Med ändring av HovR:ns beslut undanröjer HD utmätningen av stereoanläggningen.

JustR Persson var av skiljaktig mening i fråga om motiveringen och anförde: Vid tiden för utmätningen utförde C.W. - vid sidan av anställningen som musiklärare - under egen firma uppdrag som arrangör av musik för sångaren J.S och lokala artister. Den omständigheten att C.W. nu helt övergått till att arbeta som musikarrangör och ackompanjatör ger grund för antagande att hans sysslande med sådana uppgifter redan vid utmätningstilfället var ett led i hans förvärvsverksamhet av sådan art och omfattning att stereoanläggningen behövdes för ändamålet. Med hänsyn härtill och till att anläggningen och det redan undantagna pianot tillsammans har ett förhållandevis begränsat värde bör också anläggningen undantas från utmätning.