NJA 1983 s. 583

Domstol har meddelat interimistiska beslut beträffande vårdnaden om och underhållsbidrag till barn efter äktenskapsskillnad. Därvid har modern fått vårdnaden om barnet och fadern förpliktats att till henne utge underhållsbidrag för barnet. Medan de interimistiska besluten gällde har barnet flyttat från modern till fadern. Modern har ansetts inte kunna förpliktas utge underhållsbidrag för tid varunder hon haft vårdnaden.

K.S. och C.S. ingick äktenskap år 1968. De har i äktenskapet barnen K. född 1968, och T. född 1971.

C. väckte talan mot K. vid Nacka TR och yrkade bl a att TR:n skulle döma till äktenskapsskillnad mellan makarna samt tillerkänna henne vårdnaden om de båda barnen och förplikta K. att utge bidrag till barnens underhåll.

I beslut d 22 sept 1977 bestämde TR:n interimistiskt bl a att C. skulle ha vårdnaden om barnen och att K. skulle utge underhållsbidrag för dem till henne.

Genom deldom d 13 mars 1978 dömde TR:n till äktenskapsskillnad mellan makarna.

Dom i vårdnadsfrågan meddelades d 17 nov 1981. TR:n (ordf rådmannen Melin) tillerkände C. vårdnaden om T. och K. vårdnaden om K. C. ålades att till Kalevi utge underhållsbidrag för K. med 260 kr i månaden fr o m d 1 juli 1980.

Vissa ytterligare uppgifter om handläggningen i TR:n framgår av HD:s dom.

Svea HovR

C. fullföljde talan i Svea HovR och yrkade befrielse från skyldigheten att utge underhållsbidrag för K. för tid före TR:ns dom.

K. bestred ändring.

HovR:n (hovrättslagmannen Wilhelmson samt hovrättsråden Gehlin, Grönvall, referent, och Westin) anförde i dom d 18 juni 1982:

Domskäl

Domskäl. C. har till grund för sin talan anfört: Hon har i kraft av interimistiskt förordnande varit legal vårdnadshavare fram till tiden för TR:ns dom. K. har visserligen bott hos sin far från sommaren 1980 men har ofta varit hos C. Hon har härigenom sörjt för sin del av kostnaderna för honom. Hon har icke uppburit bidragsförskott. K. har erhållit sin försörjning genom båda föräldrarnas ansträngningar och något behov av bidrag nu för förfluten tid kan icke anses föreligga. I vart fall saknar hon förmåga att betala för gången tid.

K. har anfört bl a följande: K. har allt sedan d 1 juli 1980 stadigvarande varit bosatt hos honom. De fåtal tillfällen K. sammanträffat med C. kan icke betraktas på annat sätt än som ett umgänge mellan dem. C:s påstående att hon på annat sätt än som är brukligt i samband med umgänge sörjt för sin del av kostnaderna för K. är icke riktigt. C. har för ifrågavarande tid uppburit för K. utgående allmänna barnbidrag. Trots begäran av Kalevi har hon vägrat att ställa bidraget till hans förfogande.

HovR:n gör följande bedömning.

I 7 kap 2 § FB anges de allmänna förutsättningarna för att förälder skall fullgöra sin underhållsskyldighet mot barn genom att utge underhållsbidrag. Dessa förutsättningar består i att föräldern inte har vårdnaden om barnet och inte heller varaktigt bor tillsammans med barnet eller att föräldern har vårdnaden om barnet gemensamt med den andra föräldern men barnet varaktigt bor tillsammans med endast den andra föräldern. Inte någon av dessa förutsättningar föreligger i nu förevarande fall. Underhållsskyldighet kan därför inte åläggas C. enligt 7 kap 2 § FB.

Emellertid skall förälder enligt den grundläggande regeln i 7 kap 1 § 1 st FB om föräldrars underhållsskyldighet svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Av denna regel följer även att förälder, som ej varaktigt bor tillsammans med barnet, är skyldig att bidra till barnets försörjning. I förevarande fall förhåller det sig därför så att C. varit skyldig att svara för sin del av K:s underhåll även under den tid som barnet varaktigt bott hos fadern.

Huvudregeln i 7 kap 1 § kompletteras, förutom av de allmänna reglerna om underhållsbidrag i 2 §, av vad som stadgas i 6 § samma kap, nämligen att om annan än den som enligt 2 § har att betala underhållsbidrag försummar sin underhållsskyldighet, kan rätten ålägga denne att betala underhållsbidrag till barnet. Denna regel kan enligt förarbetena till stadgandet tillämpas exempelvis när båda föräldrarna har vårdnaden om barnet men ingen av dem bor tillsammans med barnet, t ex när barnet bor hos fosterföräldrar (prop 1978/79:12, s 166 ff). I nu förevarande fall har under den aktuella tiden C. haft vårdnaden om barnet men barnet varaktigt bott hos fadern. HovR:n finner med hänsyn till dessa omständigheter stadgandet i 7 kap 6 § FB vara tillämpligt även på ett fall som det, varom i målet är fråga. Skyldighet att utge underhållsbidrag kan därför åläggas C. med stöd av denna regel.

I målet är ostridigt att K. varaktigt bott tillsammans med K. alltsedan sommaren 1980. Det är inte utrett att C. under den aktuella tiden till någon del fullgjort sin underhållsskyldighet gentemot K. På grund härav och då C. får anses ha förmåga att även för förfluten tid betala underhållshidrag med utdömt belopp skall hennes yrkande om befrielse därifrån lämnas utan bifall.

Domslut

Domslut. HovR:n fastställer TR:ns domslut.

C. sökte revision med samma yrkande som i HovR:n.

K. bestred ändring.

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Sandesjö, hemställde i betänkande om följande dom: Domskäl. K:s yrkande om förpliktande för C. att utge underhållsbidrag för K. anhängiggjordes vid TR:n under år 1977. Av 3. övergångsbestämmelserna till lagen (1978:853) om ändring i FB följer att denna talan skall prövas enligt de före d 1 juli 1979 gällande bestämmelserna i FB.

För att förälder skall kunna åläggas skyldighet att betala underhållsbidrag enligt 7 kap FB i dess äldre lydelse krävs att föräldern inte har del i den rättsliga vårdnaden om barnet (se bl a prop 1979:93 s 115 och prop 1978/79:12 s 43). C. som genom beslut av TR:n haft den rättsliga vårdnaden om K. fr o m d 22 sept 1977 fram till TR:ns dom d 17 nov 1981, har således ej kunnat åläggas skyldighet att utge underhållsbidrag till barnet för tid före TR:ns dom. Förordnandet härom skall därför upphävas.

Slut. Med ändring av HovR:ns dom befriar HD C. från skyldigheten att utge underhållsbidrag för Kim för tiden före d 17 nov 1981.

HD (JustR:n Westerlind, Höglund, Ulveson, Vängby, referent, och Heuman) beslöt följande dom:

Domskäl

Domskäl. C. väckte d 13 juni 1977 vid TR:n talan om äktenskapsskillnad mot K. och yrkade därvid bl a - jämväl interimistiskt - vårdnaden om parternas båda barn och förpliktelse för K. att till henne utge bidrag för barnens underhåll. Vid förberedelse i målet d 22 sept 1977 framställde K. för sin del motsvarande yrkanden om vårdnad och underhåll. Samma dag meddelade TR:n beslut varigenom för tiden intill dess lagakraftägande dom förelåg, annat förordnades eller talan förföll föreskrevs bl a att C. skulle ha vårdnaden om parternas barn och K. till henne utge underhållsbidrag för barnen. Genom dom d 13 mars 1978 som vann laga kraft dömde TR:n till äktenskapsskillnad mellan parterna och förordnade att beslutet d 22 sept 1977 skulle bestå. Av TR:n beslutad vårdnadsutredning drog ut på tiden, och vårdnadstvisten fortsatte. Under målets handläggning framkom att sonen K. sedan aug 1980 bodde hos K; i skrivelse som inkom till TR:n d 18 sept 1980 anförde C:s ombud att parterna enats om att låta K. på prov bo hos K. och att utgången av detta prov fick visa vilken slutlig inställning C. skulle ha i vårdnadsfrågan. C. vidhöll emellertid sitt yrkande om vårdnaden om K. och målet blev, efter omfattande utredning, avgjort av TR:n genom dom d 17 nov 1981. Som framgår av domen tillerkändes K. vårdnaden om K. och förpliktades C. att till K. utge underhållsbidrag för K. med 260 kr i månaden fr o m d 1 juli 1980, varvid tillika föreskrevs att besluten om vårdnad och underhållsbidrag för icke förfluten tid skulle gälla även för tiden intill dess domen vann laga kraft.

Eftersom K:s talan om underhållsbidrag för K. väckts före d 1 juli 1979, skall den enligt punkt 3 i övergångsbestämmelserna till lagen (1978:853) om ändring i FB prövas enligt 7 kap FB i dess lydelse närmast före nämnda tidpunkt. Enligt 2 § 2 st 1 p av 7 kap i angivna lydelse skall fader eller moder, som ej har vårdnaden om barnet, betala underhållsbidrag. Något stöd för att även den av föräldrarna som har vårdnaden om barnet skulle kunna förpliktas betala underhållsbidrag för barnet på grund av underhållsskyldigheten enligt FB finns inte i den äldre lydelsen av 7 kap. Så torde i vart fall inte ha kunnat ske annat än under särpräglade omständigheter (jfr NJA 1972 s 350). Förhållandena i förevarande mål är inte sådana att C. kan förpliktas betala underhållsbidrag till K. för tid varunder hon själv haft vårdnaden om K. Hennes talan i HD skall därför bifallas.

Domslut

Domslut. Med ändring av HovR:ns dom befriar HD C. från skyldigheten att utge underhållsbidrag för Kim för tiden före d 17 nov 1981.

Referenten, JustR Vängby, tillade: Mycket talar för att utgången skulle ha blivit densamma även om den nya lydelsen av 7 kap FB hade varit tillämplig. Redan god ordning torde kräva att, om inte parterna avtalar annat, domstols interimistiska beslut om underhållsbidrag får gälla för tid intill dess annorlunda förordnas. Den som inrättar sig efter ett sådant beslut torde så gott som aldrig, såsom förutsätts för att någon skall kunna förpliktas utge underhållsbidrag enligt 7 kap 6 § FB i dess nya lydelse, kunna sägas försumma sin underhållsskyldighet. Om en förälder interimistiskt har tillagts vårdnaden om och tillerkänts underhållsbidrag för ett barn och barnet bosätter sig hos den förälder som är skyldig att utge underhållsbidrag, får om inte parterna avtalar annat underhållsfrågan lösas antingen genom att rätten tar upp de interimistiska besluten till förnyad prövning eller genom avdrag enligt 7 kap 4 § FB. Men den förälder som interimistiskt har vårdnaden om barnet torde för den tid under vilken vårdnadsbeslutet gäller endast under särpräglade omständigheter om ens någonsin kunna förpliktas utge underhållsbidrag till den andra föräldern.