NJA 1984 s. 292

Arbetsredskap som en gäldenär behöver för förvärvsverksamhet kan undantas från utmätning, även om gäldenären uppbär förtidspension eller sjukbidrag enligt lagen om allmän försäkring.

HovR:n

För uttagande hos G.D. av restförda skatter, böter och avgifter utmätte kronofogdemyndigheten i Solna distrikt (kronoassistenten R.) d 5 aug 1982 en golvslipmaskin, en kantgolvslipmaskin, en planslip Black & Decker, en planslip AEG, en vinkelslip, en batteriladdare och en hylsnyckelsats.

G.D. anförde besvär i Svea HovR och yrkade att utmätningen skulle upphävas.

HovR:n (hovrättsråden Örtegren och Andersson, referent, samt adj led Jalvemyr och Lagerbielke) anförde i beslut d 10 nov 1982:

Domskäl

Skäl. G.D. har till stöd för sin talan åberopat att det utmätta godset utgörs av hans arbetsredskap. Han har därvid i huvudsak uppgett följande: Han bosatte sig i Stockholm 1977 och etablerade sig som golvslipare. Efter hand kunde han köpa erforderliga arbetsredskap. Den utmätta golvslipmaskinen inköptes 1978 för ca 10 000 kr. Kantgolvslipmaskinen kostade 5 000 kr, planslipen av märket Black & Decker 300 kr och planslipen AEG 1 200 kr. Vinkelslipen kostade 800 kr. Beträffande vissa av de utmätta maskinerna föreligger det svårigheter att komma över dem på marknaden för begagnade maskiner och G.D. har ingen möjlighet att köpa nya. G.D. är f n intagen på kriminalvårdsanstalt. Han får snart frigång och villkorlig frigivning. Efter frigivningen behöver han kunna försörja sig som golvslipare. Utmätningen får för honom socialt och ekonomiskt förödande verkningar.

Riksskatteverket har i förklaring över besvären bestritt ändring. Verket har gjort gällande att den utmätta egendomen inte utgör sådan egendom som avses i 5 kap 1 § 3 UB. Verket har tillika anfört följande: G.D. har inte haft inkomster från golvslipningsverksamhet under 1980 eller 1981, varför han inte synes ha varit beroende av den utmätta egendomen för sin försörjning. G.D. är inte heller nu i behov av det utmätta godset för sin försörjning med hänsyn till att han avtjänar fängelsestraff om 2 år 6 mån och två tredjedelar av strafftiden har avtjänats först d 25 juni 1983. G.D. har numera hel förtidspension. Efter frigivningen är hans försörjning tryggad genom pensionen och de bidrag han synes vara berättigad till.

HovR:n gör följande bedömning.

Det utmätta godset synes vara hänförligt till arbetsredskap för golvslipare och med hänsyn till vad G.D. uppgivit kan godsets värde inte antagas vara högre än att det i och för sig skall kunna undantagas från utmätning. G.D:s uppgifter att han tidigare varit verksam som golvslipare, att han snart får frigång och att han avser att återuppta verksamheten som golvslipare får godtas. Vid dessa förhållanden och då den omständigheten att G.D. genom förtidspensionen må anses ha sin försörjning tryggad inte bör sätta honom i en särställning jämfört med icke pensionerade när det gäller möjligheterna att förvärvsarbeta, bör utmätningen upphävas.

HovR:ns avgörande. HovR:n undanröjer kronofogdemyndighetens beslut.

Riksskatteverket anförde besvär och yrkade att HD måtte, med ändring av HovR:ns beslut, fastställa kronofogdemyndighetens beslut.

G.D. bestred ändring.

HD avgjorde målet efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Lindgren, hemställde i betänkande om följande beslut: Skäl. Av handlingarna framgår att de maskiner och verktyg som omfattades av kronofogdemyndighetens utmätningsbeslut bestod av två golvslipmaskiner, tre elhandslipmaskiner, en batteriladdare och en hylsnyckelsats.

Enligt 5 kap 1 § 3 UB skall bl a arbetsredskap och annan utrustning som behövs för gäldenärens förvärvsverksamhet eller yrkesutbildning undantas från utmätning. Riksskatteverket har sammanfattningsvis till stöd för sin talan anfört att stadgandet bör tolkas så att endast arbetsredskap som behövs i förvärvsverksamhet av vilken gäldenären är beroende för sin utkomst kan undantas från utmätning. Om gäldenärens utkomst är tryggad på annat sätt, t ex genom hel förtidspension, är stadgandet enligt verkets mening inte tillämpligt.

Skälet till att arbetsredskap undantas från utmätning är att gäldenären inte skall berövas sina möjligheter att dra försorg om sig och sin familj. Beneficiereglerna förutsätter uppenbarligen att gäldenären får sin huvudsakliga inkomst från det arbete i vilket han använder arbetsredskapen. Skulle gäldenären ha andra inkomster stora nog att leva på, minskar intresset av att skydda arbetsredskapen från utmätning.

Om gäldenären uppbär förtidspension är hans uppehälle tryggat av denna och övriga sociala förmåner som han kan vara berättigad till. Förtidspension löper tills vidare och är avsedd att utgå under lång tid. Sjukbidrag är till skillnad från förtidspension tidsbegränsat; i övrigt är de medicinska förutsättningarna för erhållande av förtidspension och sjukbidrag desamma. Sjukbidragsförmånerna är lika stora som vid förtidspension. Förmånerna kan nedsättas eller upphöra om vederbörande återfår så mycket av sin arbetsförmåga att han åter kan börja bedriva förvärvsverksamhet på hel- eller deltid. Gäldenärens behov av egna arbetsredskap bör därför i utmätningsärendet bedömas med hänsyn till vad han visat om sina möjligheter att återuppta det arbete i vilket han behöver arbetsredskapen och till storleken och varaktigheten av hans övriga inkomster.

G.D. har uppgivit att han i jan 1983 frigavs villkorligt från avtjänande av ett fängelsestraff. Han erhöll sjukbidrag på grund av en kombination av psykiska besvär orsakade av fängelsevistelsen och svårigheter att erhålla arbete. Han är numera återställd och har inga önskemål om förlängt sjukbidrag efter d 30 juni 1984, då sjukbidraget enligt av G.D. till HD ingivet försäkringskassebesked upphör. Hans ambition är att därefter försörja sig som golvslipare, och då behöver han maskinerna och verktygen. Riksskatteverket har ej ifrågasatt riktigheten av G.D:s uppgifter och dessa får därför godtas.

Med hänsyn härtill och till att numera endast kort tid återstår till dess sjukbidraget kan förväntas upphöra finner HD att arbetsredskapen f n skall undantas från utmätning.

Slut. HD fastställer HovR:ns slut.

HD (JustR:n Hesser, Mannerfelt, Sven Nyman, Vängby, referent, och Gregow) fattade följande slutliga beslut:

Skäl. Handlingarna utvisar att de maskiner och verktyg som omfattades av kronofogdemyndighetens beslut om utmätning var två golvslipmaskiner, tre elhandslipmaskiner, en batteriladdare och en hylsnyckelsats.

Riksskatteverket har till stöd för att maskinerna och verktygen ej skall undantas från utmätning åberopat att G.D. uppbär förtidspension - rätteligen sjukbidrag - jämte bostadsbidrag, att hans inkomst därigenom är tryggad under en avsevärd tid och att enligt riksskatteverkets mening endast arbetsredskap som behövs i förvärvsverksamhet av vilken gäldenären är beroende för sin utkomst kan undantas från utmätning.

Enligt 5 kap 1 § 3 UB skall från utmätning undantas arbetsredskap och annan utrustning som behövs för gäldenärens förvärvsverksamhet eller yrkesutbildning samt djur, foder och sådant som i övrigt behövs för hans försörjning, allt till skäligt värde. Bestämmelsen ger enligt sin ordalydelse inte vid handen att arbetsredskap och utrustning till skäligt värde som behövs för en av gäldenären faktiskt bedriven förvärvsverksamhet inte skulle kunna undantas, om gäldenären har sin utkomst tryggad genom pension. Beträffande förtidspension och sjukbidrag enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring måste i vart fall beaktas att sådan förmån avser att ersätta förlust av arbetsförmåga. I princip har den, som genom att driva förvärvsverksamhet visar att han besitter arbetsförmåga, i motsvarande mån ej rätt till förtidspension eller sjukbidrag. När vid utmätning hos gäldenär som bedriver eller inom aktuell framtid kommer att bedriva förvärvsverksamhet av beaktansvärd omfattning uppkommer fråga att från utmätningen undanta arbetsredskap och annan utrustning som behövs för förvärvsverksamheten, bör därför hänsyn inte tas till förtidspension eller sjukbidrag som gäldenären uppbär.

Av G.D:s uppgifter, som i nu relevanta delar lämnats obestridda av riksskatteverket, och övrig utredning får anses framgå, att G.D. bedriver eller inom kort kommer att bedriva förvärvsverksamhet som golvslipare i sådan utsträckning att han helt eller delvis kan försörja sig därpå, att maskinerna och verktygen behövs för denna verksamhet samt att hinder för föremålens undan tagande från utmätning ej föreligger med hänsyn till deras värde.

På grund av det anförda skall maskinerna och verktygen undantas från utmätning. Riksskatteverkets besvär kan därför inte vinna bifall.

Slut. HD fastställer det slut vartill HovR:n kommit.