NJA 1984 s. 330

Sedan utmätning överklagats av gäldenären försåldes den utmätta egendomen och utbetalades influtna medel till utmätningssökanden. I HD medgav utmätningssökanden yrkandet om hävning av utmätningen. På grund av medgivandet har utmätningen och beslutet om utbetalning hävts.

För uttagande av S.S. påförda oguldna skatter m m utmätte kronofogdemyndigheten i Karlskoga (kronokommissarien Ehrnström) d 4 jan 1983 fem laddningsaggregat, vilka d 3 jan 1983 hade omhändertagits hos Bilspedition i Karlskoga.

S.S. anförde besvär i Svea HovR och yrkade att utmätningen skulle upphävas.

HovR:n (hovrättslagmannen Hylander, hovrättsrådet E Holmberg, referent, och hovrättsassessorn Gustafsson) anförde i slutligt beslut d 11 febr 1983:

Skäl. S.S. har till stöd för sin talan anfört bl a: Han beställde laddningsaggregaten d 30 dec 1982 hos Skandia Italia AB i Göteborg. Godset skulle levereras fritt Degerfors. Bilspedition i Karlskoga underrättade honom d 3 jan 1983 om att man ville leverera aggregaten påföljande dag. Vid kontakt med företaget den dagen upplystes han om att kronofogdemyndigheten hämtat godset d 3 jan. Eftersom godset ej avlämnats och han således inte kommit i besittning av det, gör han gällande att utmätningen skall hävas.

Kronofogdemyndigheten har i yttrande anfört: De utmätta laddningsaggregaten anträffades av kronofogdemyndigheten hos Bilspedition i Karlskoga d 3 jan 1983, där de fanns för utlämning till S.S.. Då utmätning inte kunde ske omedelbart, omhändertog kronofogdemyndigheten aggregaten. Utmätning skedde sedan d 4 jan 1983 i närvaro av S.S..

HovR:n finner, att något hinder mot den av kronofogdemyndigheten företagna utmätningen ej förelegat. Besvären skall därför lämnas utan bifall.

HovR:ns avgörande. HovR:n lämnar besvären utan bifall.

Hovrättsrådet Elner var skiljaktig och anförde: Jag finner att tillfälle bör lämnas riksskatteverket att förklara sig. Överröstad härutinnan är jag förhindrad att göra ändring i det överklagade beslutet.

S.S. anförde besvär och yrkade upphävande av utmätningen.

Riksskatteverket ifrågasatte i förklaring om S.S. hade talerätt, eftersom han inte som grund för besvären hävdat att utmätningen inneburit intrång i säljarens rätt utan enbart syntes påstå att han själv inte var ägare till den utmätta egendomen. För den händelse HD skulle anse talerätt föreligga förklarade sig verket inte motsätta sig att utmätningen hävdes. Då godset vid utmätningstillfället inte hade kommit fram till bestämmelseorten, Degerfors, kunde enligt verket varken besittningen eller äganderätten anses ha övergått på S.S..

Betänkande

HD avgjorde målet efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Camitz, hemställde i betänkande om följande beslut:

Domskäl

Skäl. Överklagade beslutet angår S.S. och han äger därför rätt att föra talan mot detta. Hinder mot prövning av hans talan föreligger således inte.

I HD har upplysts, att de utmätta laddningsaggregaten försålts på auktion d 9 mars 1983 och att därvid influtna medel utbetalats till staten såsom sökande.

På grund av riksskatteverkets medgivande skall utmätningen hävas, och i följd härav bör även beslutet om utbetalning hävas.

Slut. Med ändring av HovR:ns beslut häver HD utmätningen och beslutet om utbetalning av de vid försäljningen av de utmätta laddningsaggregaten influtna medlen. Det ankommer på kronofogdemyndigheten att pröva vem influtna medel skall tillfalla.

HD (JustR:n Hult, Fredlund, Persson, referent, Gregow och Freyschuss) fattade slutligt beslut i enlighet med betänkandet.