NJA 1984 s. 73

Utmätning av fordran på försäkringsersättning har - oberoende av besittningsförhållandena i fråga om den försäkrade egendomen - ansetts kunna äga rum endast om det framgår att fordringen tillhör gäldenären. 4 kap 17 § UB.

HovR:n

För uttagande av statens fordran på L.E-L. för obetald restförd skatt m m utmätte kronofogdemyndigheten i Motala distrikt genom beslut d 6 april 1983 L.E-L:s fordran hos försäkringsbolaget Folksam på grund av anspråk på ersättning för försäkrad vattenskadad egendom.

L.E-L:s hustru A-C.E-L. anförde besvär över utmätningen i Göta HovR.

Kronofogdemyndigheten anförde i yttrande över besvären: A-C.E-L. har på intet sätt styrkt att hon skulle vara ägare till den egendom som mannen upptagit i sin skadeanmälan. Mannen har också enligt uppgift från Folksam till skadereglerarna vid besiktning uppgivit att den förstörda egendomen var hans.

HovR:n (hovrättsråden Sjögreen, referent, och Rundgren samt hovrättsassessorerna Klagsmar och Lindkvist) anförde i beslut d 11 maj 1983:

Domskäl

Skäl. A-C.E-L. har gjort gällande att den utmätta fordran tillkommer henne på grund av äktenskapsförord.

HovR:n finner att A-C.E-L. ej styrkt eller ens gjort sannolikt att den utmätta fordran tillhör henne. Besvären skall därför lämnas utan bifall.

HovR:ns beslut. HovR:n lämnar besvären utan bifall.

A-C.E-L. anförde besvär och yrkade att utmätningen skulle hävas. Hon anförde att den vattenskadade egendomen, som utgjordes av grammofonskivor och kassettband, tillhörde henne och att hennes make "felaktigt underskrivit skadeanmälan och i missriktad lojalitet möjligen angivit skivorna som sina". Hon bifogade ett intyg till styrkande av sin äganderätt till skivorna och kassettbanden.

Riksskatteverket anförde i förklaring: Enligt riksskatteverkets mening föreligger inte skäl att ge prövningstillstånd. Om prövningstillstånd meddelas, motsätter sig inte riksskatteverket att klaganden ges föreläggande enligt 4 kap 20 § UB.

HD avgjorde målet efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Frideen, hemställde i betänkande om följande beslut: Skäl. A-C.E-L. har gjort gällande att försäkringsersättningen tillkommer henne. När som i förevarande fall fråga är om egendom - fordran på försäkringsersättning - som icke är föremål för besittning får utmätning äga rum enligt 4 kap 17 § UB endast om det framgår att egendomen tillhör gäldenären. I målet har inte förebragts någon utredning om att fordringen skulle tillkomma L.E-L.. Utmätningen skall därför hävas.

Slut. Med ändring av HovR:ns beslut häver HD utmätningen.

HD (JustR:n Fredlund, Welamson, Knutsson, Ehrner och Gad, referent)

fattade följande slutliga beslut:

Skäl. När som i förevarande fall fråga är om egendom - fordran på försäkringsersättning - som inte kan vara föremål för någons besittning, får utmätning äga rum endast om det framgår att egendomen tillhör gäldenären (4 kap 17 § UB). Att den egendom som försäkringsersättningen avser må ha befunnit sig i gäldenärens besittning kan inte leda till någon annan bedömning.

A-C.E-L. har gjort gällande, att den egendom som försäkringsersättningen avser tillhörde henne och att därför den utmätta fordringen tillkommer henne. Enligt 4 § 1 st konsumentförsäkringslagen (1980:38) jämfört med 55 och 57 §§ lagen (1927:77) om försäkringsavtal skall, om inte annat framgår av omständigheterna, en sådan försäkring varom i målet är fråga (hemförsäkring) anses omfatta jämväl lös egendom som tillhör försäkringstagarens make och har maken rätt till utfallande försäkringsbelopp för den egendomen. Enbart den omständigheten att L.E-L. är försäkringstagare, vilket synes vara fallet, berättigar därför inte till slutsatsen att rätten till ifrågavarande försäkringsersättning tillkommer honom. På grund härav och då någon annan utredning som kan anses visa att den utmätta fordringen tillkommer L.E-L. inte har förebragts skall utmätningen hävas.

Slut. Med ändring av HovR:ns beslut häver HD utmätningen.