NJA 1985 s. 715

Enligt beslut av länsstyrelse hade postverket beviljats viss dispens från lokala trafikföreskrifter inom länet. Fråga om ansvar för överträdelse av trafikföreskrift (förbud att svänga), som omfattades av dispensbeslutet, när ett för dispensen gällande villkor inte iakttagits, nämligen att kopia av dispensbeslutet skulle medföras i fordonet.

TR:n

(Jfr 1979 s 476)

Allmän åklagare väckte vid Stockholms TR åtal mot M.B. för otillåten vänstersväng enligt följande gärningsbeskrivning: M.B. har d 30 dec 1982 fört personbil från Kungsträdgårdsgatan till vänster in på Haningatan i Stockholm trots att vänstersväng inte varit tillåten där.

Domskäl

TR:n (tingsfiskalen Järvstrand) anförde i dom d 23 sept 1983:

Domskäl. M.B. har vitsordat de faktiska omständigheterna men bestritt ansvar för gärningen. Han har anfört: Han tjänstgör vid Expressexpeditionen, Stockholm 1, och fullgjorde vid tillfället expressutdelning med användande av postverkets tjänstebil. Han hade delat ut expressbrev och var på väg till postkontoret, Stockholm 7, för att lämna några brev som han ej blivit av med. Därefter skulle han återvända till sitt tjänsteställe, Stockholm 1. Postverket har erhållit dispens från lokala trafikföreskrifter innebärande, i förevarande fall, att han fick svänga vänster eftersom buss och taxi fick det. Detta upplyste han rapporterande polis om. Han hade emellertid ingen dispens i bilen - han körde en reservbil.

M.B. har ingivit och såsom skriftlig bevisning åberopat LSt:ns beslut om dispens d 26 april 1982.

TR:n gör följande bedömning. Vad angår dispensen från de lokala trafikföreskrifterna konstaterar TR:n att som ett villkor för dispensen gäller att kopia av beslutet i fråga medföres i fordonen och vid anmodan visas upp. Enär kopia av beslutet ej medfördes vid nu aktuell färd avfärdar TR:n M.B:s invändning redan på den grunden och åtalet skall följaktligen vinna bifall.

Domslut

Domslut. TR:n dömde M.B. enligt 164 § 1 st 10 vägtrafikkungörelsen (1972:603) samt lokal trafikföreskrift för otillåten vänstersväng till böter 200 kr.

Svea HovR

M.B. fullföljde talan i Svea HovR och yrkade frikännande.

Åklagaren bestred ändring.

HovR:n (hovrättslagmannen Glück, hovrättsrådet Sidenbladh och adj led Brolin, referent) anförde i dom d 24 juli 1984:

Domskäl

Domskäl. M.B. har i HovR:n anfört bl a följande: För postverkets bilar finns alltid en ansvarsman på varje tjänsteställe. Det åligger denne att se till att bilarna är körklara och att eventuella dispenser finns med i bilarna. Den aktuella dagen hade M.B. tilldelats en reservbil, som honom ovetande visade sig sakna kopia av beslutet om dispens. - Föreskriften om förbud mot vänstersväng i ifrågavarande korsning är upphävd sedan jan månad 1983, varför gärningen under alla förhållanden är straffri enligt stadgandet i 5 § 2 st promulgationslagen till BrB.

Vad M.B. anfört i HovR:n föranleder ej annan bedömning än den TR:n gjort. TR:ns dom skall således stå fast.

Domslut

Domslut. HovR:n fastställer TR:ns dom.

Hovrättsrådet Palmgren var av skiljaktig mening och anförde: Enligt svensk straffrättslig doktrin skall vid förseelser av nu förevarande slag hänsyn inte tagas till vederbörande bilförares uppsåt. Från denna princip måste dock enligt min mening undantag göras när en fällande dom skulle framstå som stötande för rättskänslan.

Enligt postverkets rutiner ankom det på annan person att tillse att bilen var körklar och att handlingar utvisande eventuella dispenser från förbud i trafiken fanns i bilen. Denne person har vid nu aktuella tillfället försummat att i bilen placera det papper som utvisade att bilföraren på ifrågavarande plats hade rätt att svänga till vänster. M.B. har inte haft skyldighet eller anledning att kontrollera huruvida handlingen fanns i bilen och var, när han företog vänstersvängen, berättigad att tro att han hade rätt att företaga den. Under sådana förhållanden kan M.B. inte anses ha begått någon lagöverträdelse. På grund härav befriar jag, med ändring av TR:ns dom, M.B. från honom ådömt ansvar.

M.B. sökte revision och yrkade ogillande av åtalet.

Riksåklagaren medgav ändringsyrkandet.

Målet avgjordes efter föredragning.

HD (JustR:n Brundin, Sven Nyman, Palm, Freyschuss och Beckman, referent) beslöt följande dom:

Domskäl

Domskäl. Vid tiden för den händelse som åtalet avser gällde ett av LSt:n i Stockholms län d 26 april 1982 meddelat beslut om dispens för vissa av postverkets bilar från lokala trafikföreskrifter vid färd på gator och vägar inom länet. Som villkor för dispensen gällde enligt beslutet bl a att en kopia av beslutet under färden medfördes i fordonet och vid anmodan visades för polisman eller trafikvakt. Dispensbeslutet innebar att M.B., under förutsättning att sagda villkor iakttogs, hade rätt att som förare av postverkets bil göra den i målet aktuella vänstersvängen. Någon kopia av dispensbeslutet fanns emellertid inte i bilen vid tillfället.

Riksåklagaren har låtit införskaffa viss kompletterande utredning. Av denna framgår följande. M.B. tjänstgjorde inom expressavdelningen vid Stockholms postregion. Inom avdelningen fanns ca 25 bilar. I varje bil fanns en uppsättning fordonshandlingar. Bland dessa förvarades det aktuella dispensbeslutet. Ansvaret för att expressavdelningens fordon var i kördugligt skick och att varje fordon var rätt utrustat - bl a med dispensbeslutet - åvilade en särskilt tillsatt ansvarsman. Det ålåg denne att när ett ordinarie fordon togs ur trafik tillhandahålla ett reservfordon. Den uppsättning fordonshandlingar som fanns i det ordinarie fordonet skulle då av ansvarsmannen flyttas över till reservfordonet. Normalt uppfattade inte chaufförerna att de körde ett reservfordon eftersom det rörde sig om bilar av samma märke. I det nu aktuella fallet hade ansvarsmannen av misstag underlåtit att flytta över fordonshandlingarna med dispensbeslutet till reservfordonet. Från arbetsledningens sida hade inga direktiv utfärdats om att chaufförerna själva före sin tjänstgöring skulle kontrollera om dispensbeslutet fanns i bilarna.

M.B. har uppgett att han utgick från att dispensbeslutet fanns i bilen och att han därför var berättigad att svänga till vänster i korsningen. Hans villfarelse i detta hänseende gällde ett faktiskt förhållande och innebar att han saknade uppsåt med avseende på gärningen.

Med hänsyn till den ansvarsfördelning som gällde och de arbetsrutiner som tillämpades inom expressavdelningen kan det inte anses ha ålegat M.B. att före körningen själv kontrollera huruvida kopia av dispensbeslutet fanns i bilen. Inte heller oaktsamhet kan alltså läggas M.B. till last.

På grund av det anförda skall åtalet mot M.B. ogillas.

Domslut

Domslut. Med ändring av HovR:ns dom ogillar HD åtalet.