NJA 1986 s. 16

Fråga huruvida fastighetsandel, som förvärvats genom gåva med föreskrift att den inte fick överlåtas utan givares medgivande, kunde beläggas med kvarstad för ägarens skuld utan att sådant medgivande förelåg.

HD

Södra Roslags TR förordnade genom beslut d 22 febr 1985 i mål mellan Liber Aktiebolag och H.O., att kvarstad skulle läggas på så mycket av H.O:s fasta och lösa egendom att Libers fordringsanspråk på 784 950 kr 44 öre jämte ränta kunde antagas bli täckt vid utmätning.

Kronofogdemyndigheten i Täby distrikt (kronofogdeassistenten Eklind) belade, såvitt redovisas i detta referat, genom beslut d 22 febr 1985 H.O. tillhöriga 9/16 av fastigheten Lappland Västra nr 1 i Lidingö kommun med kvarstad.

Fastighetsandelen hade H.O. erhållit av sina föräldrar B.O. och X.O. enligt en såsom gåvobrev betecknad handling d 20 juni 1978, i vilken föreskrevs bl a:

För gåvan gäller:

- H.O. övertager betalningsansvaret för 100 000 kr av X.O:s fastighetsskuld å 200 000 kr till B.O.;

- den överlåtna egendomen skall utgöra H.O:s enskilda egendom och får icke överlåtas eller intecknas utan medgivande av B.O. och X.O. så länge de är i livet; och

- envar av B.O. och X.O. äger under sin livstid ge föreskrifter beträffande fastighetens förvaltning och har rätt att som bostad nyttja en av fastighetens lägenheter.

H.O. anförde besvär i Svea HovR och yrkade att kvarstaden på fastighetsandelen skulle hävas.

Liber bestred ändring.

HovR:n (hovrättslagmannen Nilsson samt hovrättsråden Gyllenswärd och Green, referent) anförde i slutligt beslut d 22 maj 1985 bl a:

Skäl. H.O. har till stöd för sitt yrkande rörande fastigheten åberopat ett gåvobrev, se bilaga A (refererat i det föregående; red:s anm). Han har i denna del i huvudsak anfört: Fastigheten betingade vid gåvotillfället ett värde om ca en miljon kr. Genom gåvan erhöll han i dåtidens penningvärde ca 550 000 kr. Häremot svarade ett övertagande av lån om 100 000 kr. Transaktionen var följaktligen av uppenbara skäl att räkna som benefik. Föreskriften i gåvobrevets punkt 3 anger tydligt att överlåtelseförbudet enligt punkt 2 är tillkommet i givarens intresse. Såväl överlåtelseförbudet som nyttjanderätten har skrivits in i fastighetsboken.

- - -

Liber har i förklaring i huvudsak anfört: Utgångspunkten för bedömningen om utmätningsbarheten av egendom som överlämnats med villkor att egendomen inte får överlåtas eller utmätas för gåvotagarens skulder är att ett sådant förbehåll inte är giltigt. Endast om villkoret ställts upp i givarens intresse sker avsteg från denna princip. För att skydda borgenärers berättigade intressen bör inskränkning till förmån för gåvogivaren inte tillämpas i vidare mån än vad som anses klart motiverat med hänsyn till bl a borgenärsintresset. - Villkoren i ifrågavarande gåvobrev speglar mera en önskan att skydda H.O:s tillgångar från utmätning än att skydda något egentligt givarintresse.

- - -

H.O. har genmält: Den av Liber angivna grundregeln avseende villkor om förbud mot överlåtelse och utmätning gäller endast vid onerösa förvärv. Vid benefika förvärv, som de ifrågavarande, torde däremot gälla att dylika villkor skall respekteras av mottagarens borgenärer.

HovR:n gör följande bedömning.

Av 5 kap 5 § UB följer att - med vissa angivna undantag - endast överlåtbar egendom får utmätas. Stadgandet äger jämlikt 16 kap 13 § 1 st samma balk även tillämpning beträffande verkställighet av beslut om kvarstad för fordran. Ett vid en gåva föreskrivet överlåtelseförbud hindrar således i allmänhet att egendomen beläggs med kvarstad. Om överlåtelseförbudet inte är kategoriskt, t ex då överlåtelse får ske endast efter medgivande av viss eller vissa personer, utgör det däremot inte hinder mot kvarstad, låt vara att en framtida försäljning av egendomen måste ske inom ramen för vad överlåtelseförbudet medger. - - -

HovR:ns avgörande. Besvären mot kronofogdemyndighetens beslut d 22 febr 1985 lämnas utan bifall.

H.O. (ombud advokaten C.S.) anförde besvär och yrkade att kvarstaden måtte hävas.

Liber (ombud advokaten U.D.) bestred ändring.

Betänkande

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Hållstrand, hemställde i betänkande att HD måtte meddela följande beslut: Skäl. Enligt 5 kap 5 § och 16 kap 13 § 1 st UB krävs i princip för att verkställighet av beslut om kvarstad för fordran skall få ske, att egendomen får överlåtas. Föreskrift vid gåva att den bortgivna egendomen ej skall få överlåtas av mottagaren är i allmänhet giltig och utgör hinder för kvarstad. Får egendomen överlåtas under visst villkor kan den beläggas med kvarstad om villkoret är uppfyllt.

Den handling som ligger till grund för H.O:s fång, vilket får anses vara gåva, innehåller förbud för H.O. att överlåta fastighetsandelen utan givarnas medgivande. Något medgivande till överlåtelse har inte lämnats. Det har därför förelegat hinder att kvarstadsbelägga fastighetsandelen och beslutet härom skall hävas.

Domslut

HD:s avgörande. HD upphäver kvarstaden på H.O:s andel uppgående till 9/16 i fastigheten Lappland Västra 1, Lidingö kommun.

HD (JustR:n Höglund, Welamson, Persson, Bengtsson, referent, och Ehrner) fattade följande slutliga beslut:

Domskäl

Skäl. Enligt 16 kap 13 § 1 st jämfört med 5 kap 5 § UB får - med undantag som här inte kommer i betraktande - verkställighet av beslut om kvarstad för fordran inte avse egendom som enligt föreskrift vid gåva ej får överlåtas. Den handling som ligger till grund för H.O:s fång - vilket får anses utgöra gåva - innehåller förbud för H.O. att överlåta fastighetsandelen utan givarnas medgivande så länge någon av dem är i livet. Givarna, som alltjämt är i livet, har inte lämnat medgivande till överlåtelse. Något förhållande som föranleder att fastighetsandelen det oaktat skulle kunna beläggas med kvarstad för fordran föreligger inte. Verkställighetsbeslutet skall därför hävas.

Domslut

HD:s avgörande. Med ändring av HovR:ns beslut häver HD kvarstaden på H.O. tillhöriga 9/16 av fastigheten Lappland Västra 1 i Lidingö kommun.