NJA 1986 s. 402

En delägare i s k tipsbolag underlät att enligt åtagande lämna in tipskupong som, om den hade deltagit i tipsomgången, skulle ha gett vinst. Han har ansetts härigenom ha av oaktsamhet förorsakat övriga delägare skada men har, med hänsyn till arten av hans uppdrag och de förutsättningar som gällde för uppdragets fullgörande, befunnits ej vara skyldig att utge någon ersättning till dem. 4 kap 2 § jämförd med 2 kap 14 § 1 st lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag.

TR:n

B.A. och åtta andra personer väckte vid Sollentuna TR talan mot T.S. och yrkade att denne skulle åläggas att betala 22 367 kr till dem.

Till grund för sin talan anförde kärandena: Under 1982 överenskom parterna att tillsammans spela på tips. Under tio veckor spelade man ett system om 486 rader. Parterna turades om att insamla insatser och lämna in tipskupongen. Vecka 52 år 1982 hade T.S. uppdraget att insamla och inge tipskupongen. Omgångens system utföll med 13 rätt jämte 11 tolvor, 50 elvor och 120 tior. En av kärandena, J.R., kontaktade T.S. på lördagskvällen per telefon och han och T.S. diskuterade eventuell utdelning. Nästkommande arbetsdag uppgav T.S. att han ej lämnat in tipskupongen varför någon vinst således ej förelåg. För det fall kupongen inlämnats hade den utfallit med ett belopp om 24 852 kr netto. - Enär T.S. träffat överenskommelse med kärandena om att spela i bolag och åtagit sig att inge kupongen samt erhållit erforderliga insatser är han skyldig att ersätta kärandena den uteblivna vinstersättningen.

T.S. bestred betalningsskyldighet och anförde: Kärandenas uppgifter är i huvudsak riktiga, dock med följande justeringar. Han har aldrig uppfattat parternas samarbete som någon form av bolag. Initiativet till samarbetet togs av J.R., som kom och frågade honom: "Ska vi spela på tips?" varpå T.S. svarade: "Ja, varför inte." Parterna är arbetskamrater på Gärdets sjukhus. De andra trodde tydligen att han såsom varande engelsman var hemmastadd i engelsk fotboll och väl skickad att tippa sådana matcher. Samarbetet inleddes i slutet av 1982. Alla satsade 30 kr i veckan. Beloppet lämnades till T.S., vanligen innan tipskupongen skulle lämnas in men ibland först senare. T.S. bestämde sedan på egen hand hur man skulle tippa den aktuella veckan och lämnade in tipskupongen. Dessförinnan tog han dock fotokopior av kupongen och lämnade till de övriga medverkande. Den nu ifrågavarande veckan - som enligt hans minnesbild var vecka 1/1983 - glömde han dock att lämna in kupongen i tid. Han förbisåg att torsdagen, som är den vanligen sista tillåtna inlämningsdagen, var en helgdag. När J.R. kontaktade honom på lördagskvällen hade T.S. gäster hemma och ville därför inte gå in i någon närmare diskussion rörande sitt misstag.

Domskäl

TR:n (rådmannen Sterzel) anförde i dom d 27 maj 1983:

Domskäl. Av T.S:s egna uppgifter framgår att parterna bildat ett enkelt bolag och uppdragit åt honom att varje vecka tippa för ett visst belopp. Den nu ifrågavarande veckan har T.S. som vanligt uppburit övriga bolagsmäns insatser och iordningställt en tipskupong, varav kopior tillställts de övriga. Det får därefter anses ha ålegat honom att, i enlighet med parternas överenskommelse, inlämna kupongen i tid. Då han underlåtit detta, har han gjort sig skyldig till vårdslöshet och därigenom åsamkat övriga bolagsmän skada, uppgående till yrkat belopp. Käromålet skall då bifallas.

Domslut

Domslut. T.S. förpliktas att genast till kärandena utge 22 367 kr.

Svea HovR

T.S. fullföljde talan i Svea HovR och yrkade ogillande av käromålet.

B.A. och medparter bestred ändring.

HovR:n (hovrättslagmannen Groll, hovrättsrådet Bremberg, referent, och hovrättsassessorn Kjellström) anförde i dom d 11 okt 1984:

Domskäl

Domskäl. Som grund för sin talan har B.A. och medparter åberopat att T.S. genom sin underlåtenhet att i tid lämna in den aktuella tipskupongen förfarit vårdslöst och därigenom tillfogat delägarna i tipsbolaget skada som motsvaras av den vinst som skulle ha utfallit på tipskupongen.

T.S. har bestritt såväl att ett enkelt bolag bildats som att han varit vårdslös. För den händelse vårdslöshet likväl skulle kunna läggas honom till last har han hävdat att denna är så ringa att skadeståndet bör jämkas till noll.

Angående de närmare omständigheterna då tipskupongen skulle ha lämnats in har T.S. uppgivit under sanningsförsäkran: Tipset gällde sista veckan i dec 1982. Tipskupongerna skulle normalt lämnas senast torsdag varje vecka men på grund av förestående nyårshelg var onsdagen sista inlämningsdag ifrågavarande vecka. T.S. förberedde en fest under nyårshelgen och hade flera inköp att göra. Han var jäktad och först på onsdagseftermiddagen kom han ihåg att tipskupongen skulle lämnas in senast samma dag. När han kom hem till Edsberg och skulle lämna in kupongen visade det sig att den butik, till vilken han avsett att lämna den, stängt tidigare än vanligt på grund av den förestående helgen. Den brukar vara öppen till kl 18. Han hade i det läget ingen möjlighet att lämna in kupongen i rätt tid.

Tipsspelet hade enligt vad utredningen visar pågått i tio veckor. Var och en av deltagarna hade varje vecka satsat 30 kr. T.S. hade på egen hand fyllt i tipskupongen och ombesörjt att denna lämnats in. Tippandet hade enligt vad T.S. uppgivit givit en vinst på 2 260 kr, som han förvaltade för deltagarnas gemensamma räkning. Även om några fasta regler för hur verksamheten skulle bedrivas inte uppställts och T.S. tydligtvis haft stor frihet att handla som han ville, måste dock, såsom TR:n funnit, ett enkelt bolag anses ha kommit till stånd (jfr NJA 1939 s 434). Jämlikt 4 kap 2 § jämfört med 2 kap 14 § 1 st lagen om handelsbolag och enkla bolag gäller att en bolagsman som uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar en annan bolagsman när han fullgör sina uppgifter skall ersätta skadan. Skadeståndet kan jämkas efter vad som är skäligt med hänsyn till handlingens beskaffenhet, skadans storlek och omständigheterna i övrigt.

T.S. har inför den aktuella tipsomgången uppburit de andras insatser och fyllt i en tipskupong, varav han tillställt de övriga en kopia. Dessa har ägt utgå från att han också skulle lämna in kupongen. Då han underlåtit detta har han som TR:n funnit av oaktsamhet tillfogat bolagsmännen skada uppgående till den uteblivna vinsten. Hans underlåtenhet är emellertid inte av någon allvarlig art utan framstår som ursäktlig. Därtill kommer att han åtagit sig uppdraget som en ren väntjänst och utan anspråk på ersättning. Med hänsyn till dessa omständigheter och till uppdragets art finner HovR:n att T.S. inte till någon del bör förpliktas att ersätta B.A. och medparter för den uteblivna tipsvinsten.

Domslut

Domslut. Med upphävande av TR:ns domslut ogillar HovR:n käromålet.

Hovrättsrådet Björnberg var skiljaktig och anförde: Jag är ense med majoriteten om att ett enkelt bolag kommit till stånd och att T.S. genom sin underlåtenhet att lämna tipskupongen visat oaktsamhet och vållat den aktuella skadan, som uppgår ostridigt till 22 367 kr.

Beträffande oaktsamheten och omständigheterna kring denna framgår bl a. Tippningen hade pågått ett 10-tal veckor. Den avsåg inte obetydliga belopp och spelade en viktig roll på arbetsplatsen som ett gemensamt intresse för deltagarna. T.S. som ansågs vara framstående tippare hade en central ställning i verksamheten, och enligt egen uppgift brukade han, då 'Expressen" kommit på tisdagarna, använda från två timmar till en halv dag att fylla i kupongen. Diskussioner och samråd förekom men T.S. hade i väsentlig mån de övrigas förtroende att bestämma systemets utformning. Sedan kupongen fyllts i togs fotokopior och lämnades till övriga deltagare. T.S. uppbar själv eller med hjälp av någon av de andra deltagarna insatserna, och han förvaltade den gemensamma kassan. Han var i förekommande fall verksam att "driva in" utestående insatser, och det var han som lämnade in den ifyllda kupongen och förvarade bolagets exemplar av denna. - För den aktuella tipsomgången gällde - på grund av mellankommande helg - att inlämnandet av kupongen skulle ske tidigare än eljest, onsdag i stället för torsdag. T.S. liksom övriga bolagsmän var klart medvetna om detta, medel samlades in, kupongen fylldes i och fotokopior gjordes med anpassning härtill. Något hinder i och för sig för T.S. att lämna in kupongen förelåg inte.

T.S. har uppgivit att han på grund av en del åligganden av privat natur glömt bort att lämna in den ifyllda kupongen och att han påmint sig detta först sedan det inlämningsställe som finns i närheten av hans bostad stängt för dagen.

Att försummelsen beror på glömska utgör inte i och för sig tillräcklig grund för jämkning. Glömskan framstår inte heller som särskilt ursäktlig. Uppgiften var sålunda central i verksamheten. Den var aktualiserad och näraliggande. Något hinder förelåg inte för utförandet, och övriga bolagsmän hade befogad anledning räkna med att uppgiften fullgjordes. T.S. har inte heller anfört till honom hänförlig omständighet eller förhållande som godtagbar förklaringsgrund. Att jämkning bör ske med hänsyn till skadans storlek har inte ens påståtts.

Det hittills sagda talar väsentligen mot jämkning av skadeståndet. Å andra sidan bör beaktas bolagets särskilda karaktär, formen för verksamheten och de förhållanden i övrigt under vilka T.S. ställde sig till förfogande för denna. Hobbymässiga och ideella liksom kamratliga och gemenskapsmässiga moment snarare än rent ekonomiska bevekelsegrunder träder härvid i förgrunden. Jag finner med hänsyn härtill att det är skäligt att jämka skadeståndet till hälften.

B.A. och medparter (ombud advokaten B.R.E.) sökte revision och yrkade bifall till käromålet.

T.S. (ombud advokaten M.G.) bestred ändring. Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Rosendahl, hemställde i betänkande om följande dom: HD fastställer HovR:ns dom.

HD (JustR:n Brundin, Palm, Rydin och Beckman) beslöt följande dom:

Domskäl

Domskäl. I likhet med HovR:n finner HD att ett enkelt bolag kommit till stånd mellan B.A. jämte medparter och T.S.. Som HovR:n vidare har funnit får T.S. genom sin försummelse att i tid lämna in tipskupongen anses av oaktsamhet ha förorsakat skada för de övriga bolagsmännen. Med hänsyn till arten av T.S:s uppdrag och till de förutsättningar som gällde för uppdragets fullgörande bör emellertid, med tillämpning av vad som enligt lagen om handelsbolag och enkla bolag gäller om jämkning av skadestånd, T.S:s oaktsamhet inte föranleda skyldighet för honom att till de andra bolagsmännen utge ersättning för den uteblivna tipsvinsten eller del därav. HovR:ns domslut skall alltså fastställas.

Domslut

Domslut. HD fastställer HovR:ns domslut.

Referenten, JustR Solerud, var skiljaktig beträffande motiveringen och anförde: I likhet med HovR:n finner jag att ett enkelt bolag kommit till stånd mellan B.A. jämte medparter och T.S.. Genom sin försummelse att i tid lämna in tipskupongen har T.S. av oaktsamhet tillfogat de övriga bolagsmännen skada uppgående till deras andel av den vinst som - enligt vad som är ostridigt mellan parterna - skulle ha utfallit om kupongen deltagit i spelet. Emellertid hade de andra bolagsmännen utan anvisningar om hur tipsraderna skulle se ut överlämnat åt T.S. att själv fylla i kupongen. Det åtagande T.S. får anses ha gjort i detta hänseende faller inom privatlivets område och han erhöll inte någon särskild ersättning härför. Med hänsyn till dessa omständigheter bör, med tillämpning av vad som enligt lagen om handelsbolag och enkla bolag gäller om jämkning av skadestånd, T.S:s oaktsamhet inte föranleda skyldighet för honom att till de andra bolagsmännen utge ersättning för den uteblivna tipsvinsten eller del därav. HovR:ns domslut skall alltså fastställas.