NJA 1987 s. 46

Styrelsen för samfällighetsförening framlade vid föreningsstämma debiteringslängd, varigenom bidrag uttaxerades att utges av föreningens medlemmar med angivna belopp. I längden angavs vidare att, om belopp inte betalades på bestämd förfallodag, ersättning för vissa indrivningskostnader och dröjsmålsränta skulle utgå. Verkställighet omedelbart på grund av debiteringslängden har ansetts inte kunna omfatta berörda kostnader eller dröjsmålsränta. Det hinder mot verkställighet som sålunda förelegat har ansetts vara av den beskaffenhet att kronofogdemyndigheten skolat självmant beakta det.

Närsbo-Gröneslätt-Ödenäs samfällighetsförening förvaltar en anläggningssamfällighet bestående av en enskild väg i Västergötland. B.N. var i egenskap av fastighetsägare medlem i föreningen under den tid som nu är i fråga.

Föreningens styrelse framlade vid föreningsstämma d 8 aug 1983 debiteringslängd, varigenom bidrag uttaxerades att utges av föreningens medlemmar med angivna belopp. I längden angavs vidare viss förfallodag samt dessutom följande: "På belopp som ej betalas på förfallodagen utgår dröjsmålsränta med 2 % per månad tills betalning sker, samt en expeditionsavgift på 25:- per kravbrev. Belopp som ej betalas efter 1 påminnelse överlämnas till kronofogdemyndigheten för utmätning i medlemsfastigheten. Samfälligheten får då utöver ränta och exp avgift, ta ut en inkassoavgift på 200:-."

Sedan föreningen under åberopande av debiteringslängden sökt utmätning mot B.N. avseende hennes bidrag jämte ränta och kostnader, anförde kronofogdemyndigheten i Alingsås distrikt (kronofogden L.) i beslut d 2 juli 1984: Enligt lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter § 46 kan endast vad som uttaxerats på varje fastighet uttas enligt bestämmelserna i UB. Ifrågavarande inkassokostnader kan ej anses ha uttaxerats på varje fastighet varför kronofogdemyndigheten avvisar föreningens begäran i denna del.

I tillägg d 4 juli 1984 till beslutet yttrade kronofogdemyndigheten (likaledes kronofogden L.) vidare: Föreningen har även ledes yrkat dröjsmålsränta. Ett sådant yrkande kan ej heller inrymmas under bestämmelsen i 46 § lagen om förvaltning av samfälligheter, varför föreningens yrkande även i denna del avvisas.

Föreningen anförde besvär i HovR:nfor Västra Sverige och yrkade att HovR:n måtte bevilja verkställighet även såvitt avsåg föreningens fordran för kravbrev och inkassokostnader, uppgående till sammanlagt 250 kr, och för dröjsmålsränta, räknad efter 2 % per månad på det förfallna fordringsbeloppet 80 kr från d 30 sept 1983 tills betalning skedde.

HovR:n (hovrättsrådet Jagander, råd mannen Huldén och adj led Cederberg, referent) anförde i slutligt beslut d 22 aug 1984: Av 40, 42 och 46 §§ lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter jämfört med 3 kap 1 § 1 st 7 UB följer att verkställighet får ske på grund av sådan debiteringslängd, varom i målet är fråga, beträffande medlems bidrag till samfällighetsföreningens medelsbehov. Någon rätt att med detta underlag erhålla verkställighet för att utfå ersättning för kostnader för kravbrev, inkassokostnader och dröjsmålsränta stadgas inte i lagen. HovR:n lämnar besvären utan bifall.

HD

Föreningen anförde besvär och yrkade bifall till sin i HovR:n förda talan.

B.N. bestred ändring.

Riksskatteverket avgav på anmodan av HD yttrande i målet.

Betänkande

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Orton, hemställde i betänkande att HD måtte meddela följande slutliga beslut: HD fastställer HovR:ns beslut.

HD (JustR:n Höglund, Ehrner, Rydin, referent, Lars K Beckman och Nyström) fattade följande slutliga beslut:

Domskäl

Skäl. I 40 § lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter föreskrivs att, om samfällighetsförenings medelsbehov inte täcks på annat sätt, bidrag i pengar skall uttaxeras av medlemmarna. Innan uttaxering sker, skall enligt 41 § styrelsen upprätta utgifts- och inkomststat för föreningen. Staten skall föreläggas föreningsstämman för godkännande. Om ej annat föreskrivs i stadgarna, skall enligt 42 § medlemmarnas bidrag uttaxeras genom att styrelsen upprättar debiteringslängd och lägger fram den på föreningsstämma. I debiteringslängden skall anges det belopp som uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske. Anser medlem att uttaxering inte överensstämmer med lagen, stadgarna eller föreningsstämmobeslut, får han enligt 46 § 1 st inom viss tid från det att debiteringslängden lades fram på föreningsstämma hos fastighetsdomstolen väcka talan mot föreningen om rättelse. I 2 st av samma paragraf stadgas att debiterat och till betalning förfallet belopp får, om inte domstolen förordnar annat när den prövar talan om rättelse, uttagas enligt bestämmelserna i UB om fordran för vilken betalningsskyldighet ålagts genom dom som äger laga kraft (jfr 3 kap 1 § 1 st 7 och 3 § 1 st UB).

Varken lagtext eller lagmotiv ger någon antydan om att den ordning för indrivning av uttaxerade belopp som gäller enligt det anförda omfattar även kostnader och dröjsmålsränta som är i fråga i målet. Den angivna regleringen måste anses innebära att verkställighet omedelbart på grund av debiteringslängd får äga rum endast i fråga om de uttaxerade medlemsbidragen. Sådan verkställighet kan alltså inte ske när det gäller förevarande kostnader eller dröjsmålsränta. Det hinder mot verkställighet som sålunda föreligger är av den beskaffenhet att kronofogdemyndigheten skolat självmant beakta det. Följaktligen skall det slut vartill HovR:n kommit fastställas.

Domslut

HD:s avgörande. HD fastställer det slut vartill HovR:n kommit.

Samtidigt med det refererade målet avgjordes på motsvarande sätt ett mål mellan Närsbo samfällighetsförening och B.N. (SÖ 82).