NJA 1988 s. 494

Fråga om konkursbos försättande i konkurs har prövats utan hinder av att konkursgäldenärens konkurs under handläggning en i HD avskrivits enligt 185 d § KL (1921:225).

HD

Peter B försattes i konkurs vid Enköpings TR d 6 maj 1985.

I ansökan till konkursdomaren i TR:n yrkade C.B. att P.B:s konkursbo skulle försättas i konkurs. Till stöd för ansökningen åberopade C.B. att Tierps TR genom dom d 9 mars 1987 hade ogillat en av konkursboet mot C.B. och hans syster förd talan och förpliktat konkursboet att ersätta deras rättegångskostnader samt att kronofogdemyndigheten vid utredning inte funnit utmätningsbar egendom till täckande av denna konkursboets skuld.

Konkursboet bestred ansökningen och anförde bl a: Den av sökanden åberopade fordringen har inte vunnit laga kraft, eftersom konkursboet fullföljt talan mot Tierps TR:s dom. Det kan inte antas eller bedömas som sannolikt att sökandens fordran kommer att bestå sedan HovR:n prövat TR:ns dom. Konkursboet har inga massaskulder i övrigt och är inte att anse som insolvent.

Sedan målet hänskjutits till rättens prövning fattade TR:n (rådmannen Zingmark) d 26 okt 1987 följande beslut:

Skäl. Eftersom Tierps TR:s dom inte har vunnit laga kraft, kan den ej utan vidare läggas till grund för bedömningen om och i vilken mån C.B. har en fordran mot konkursboet. Denna fråga får prövas självständigt i det föreliggande målet på grundval av det däri åberopade materialet. Då det inte är osannolikt att prövning i högre instans leder till att konkursboets talan bifalls, skall boet - oavsett vad som framkommit vid utmätningsförrättning - ej anses vara på obestånd.

Slut. Konkursansökningen lämnas utan bifall.

C.B. anförde besvär i Svea HovR och yrkade bifall till konkursansökningen.

Konkursboet bestred ändring.

HovR:n (hovrättslagmannen Wilhelmson, hovrättsrådet Arvidsson, referent, och hovrättsassessorn Espmark) lämnade i beslut d 23 dec 1987 besvären utan bifall.

C.B. (ombud advokaten B.T.) anförde besvär och yrkade att konkursboet skulle försättas i konkurs. Till stöd för sin talan åberopade han att Svea HovR genom dom som vunnit laga kraft hade fastställt Tierps TR:s dom och att C.B. genom HovR:ns avgörande hade blivit definitivt berättigad till ersättning för sina rättegångskostnader i målet med sammanlagt 25 355 kr.

Konkursboet (konkursförvaltare advokaten S.F.) medgav i förklaring d 22 aug 1988 att boet var på obestånd och skulle försättas i konkurs.

Den 24 aug 1988 beslöt Enköpings TR att avskriva P.B:s konkurs enligt 185 d § KL (1921:225).

Betänkande

HD avgjorde målet efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Lindstedt, hemställde i betänkande om följande beslut:

Domskäl

Skäl. C.B:s fordran på konkursboet har numera fastställts genom en dom som har vunnit laga kraft. P.B:s konkursbo har i HD medgett att det är insolvent.

P.B:s konkurs har avskrivits enligt 185 d § KL (1921:225) d 24 aug 1988. Den omständigheten kan dock inte utgöra ett hinder mot bifall till C.B:s talan.

Domslut

HD:s avgörande. Med ändring av HovR:ns beslut försätter HD P.B:s konkursbo i konkurs.

HD (JustR:n Knutsson, Heuman, Solerud, referent, Nyström och Munck) fattade slutligt beslut i enlighet med betänkandet.