NJA 1992 s. 578

Fråga i mål om konkurs om borgenärens fordran kan anses ha varit klar. 2 kap 9 § KL.

HD

I en d 19 sept 1991 till Eksjö TR inkommen ansökan yrkade Jakobsdals Fastighets AB & Co Kommanditbolag (fastighetsbolaget) att Götalands Spärrdetaljer AB skulle försättas i konkurs. Till stöd för konkursansökan åberopade fastighetsbolaget att Götalands Spärrdetaljer AB på grund av obetalda hyror häftade i skuld till dem med 67 917 kr, att gäldenären på det sätt som anges i 2 kap 9 § KL uppmanats att betala skulden samt att bolaget inte gjort detta inom föreskriven tid.

TR:n (rådmannen Jörneklint) anförde i slutligt beslut d 23 okt 1991 bl a: Gäldenären har på det sätt som anges i 2 kap 9 § KL uppmanats att betala klar och förfallen skuld men har inte betalat inom föreskriven tid. Eftersom annat inte har visats skall gäldenären därför enligt samma lagrum anses vara på obestånd.

TR:n försätter gäldenären i konkurs.

Götalands Spärrdetaljer AB anförde besvär i Göta HovR och yrkade att TR:ns konkursbeslut skulle upphävas.

HovR:n (hovrättsråden Sjögreen och Olsson samt t f hovrättsassessorn Eriksson, referent) anförde i slutligt beslut d 14 nov 1991, i vilket Götalands Spärrdetaljer AB betecknades "Götalands", bl a: HovR:ns skäl. Götalands har till stöd för sin talan i huvudsak uppgivit: Bolaget är solvent och har ej några skulder till fastighetsbolaget. Bolaget har inte heller tecknat något hyresavtal med fastighetsbolaget. Det av fastighetsbolaget åberopade hyreskontraktet är undertecknat av en person vid namn K. A B B för ett annat bolags räkning, Comar AB. Det registreringsnummer som på kontraktet antecknats för Comar AB är identiskt med Götalands. Den i målet av fastighetsbolaget ingivna generalfullmakten, som medför behörighet för ovannämnde K.B. att företräda Götalands är förfalskad, vilket anmälts till polismyndigheten.

Av utredningen framgår, att ett bolag med Götalands registreringsnummer häftar i skuld till fastighetsbolaget, och att K. A B B erhållit fullmakt av behörig ställföreträdare för Götalands att teckna bolagets firma. Det saknas anledning att anta att fullmakten är förfalskad. Förutsättning för att försätta Götalands i konkurs har därför, som TR:n funnit, förelegat. Mot bakgrund härav och då Götalands inte styrkt att bolaget är solvent skall besvären lämnas utan bifall.

HovR:ns beslut. HovR:n lämnar besvären utan bifall.

Götalands Spärrdetaljer AB anförde besvär och yrkade att HD skulle upphäva konkursbeslutet.

Fastighetsbolaget bestred ändring.

Betänkande

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Eva Olsson, föreslog i betänkande att HD skulle meddela följande beslut: Som grund för - - - se HD:s beslut - - - har inte förekommit.

Fastighetsbolaget får genom den av bolaget åberopade utredningen anses ha styrkt sin behörighet att ansöka om att Götalands Spärrdetaljer skall försättas i konkurs. Till styrkande av att Götalands Spärrdetaljer är på obestånd har fastighetsbolaget åberopat att bolaget d 28 aug 1991 delgivits uppmaning enligt 2 kap 9 § KL att betala förfallna hyror för tiden maj - aug 1991. Enligt förarbetena till lagstiftningen skall en fordran i och för sig anses klar även om gäldenären bestrider den men bestridandet är uppenbart ogrundat (se prop 1975: 6 s 158). Götalands Spärrdetaljers invändning beträffande fullmaktens giltighet kan dock inte bedömas som uppenbart ogrundad.

På grund av det anförda skall konkursbeslutet upphävas.

Med ändring av HovR:ns beslut upphäver HD konkursbeslutet.

HD (JustR:n Bengtsson, Magnusson, Freyschuss och Lennander) fattade följande slutliga beslut:

Domskäl

Skäl. Som grund för sin fordran har fastighetsbolaget åberopat ett hyresavtal mellan KB Jakab & Co (intern beteckning för Jakobsdals Fastighets AB & Co Kommanditbolag) i egenskap av hyresvärd och Comar AB med organisationsnummer (organisationsnummer, uteslutet här) i egenskap av hyresgäst. Enligt avtalet, som för Comars räkning är undertecknat av K. A B B, förhyrde sistnämnda bolag kontorslokaler på (adress, uteslutet här) i Göteborg under tiden d 1 maj 1991 - d 1 okt 1994. Till stöd för K.B:s behörighet att teckna bolaget har fastighetsbolaget åberopat en kopia av en generalfullmakt undertecknad av L.L.. I fullmaktens övre vänstra hörn anges bolagsnamnet Götalands Spärrdetaljer Aktiebolag och organisationsnumret (organisationsnummer, uteslutet här). Fullmakten har följande lydelse. "Härmed befullmäktigas K. A B B, N 180848-39708, att teckna ovanstående aktiebolag till dess att ändringsanmälan är till fullo genomförd å patent- & reg-verket. Fullmakten gäller allt som rör bolaget, som att sluta avtal med såväl stat som företag eller enskilda personer, teckna bank och post samt kvittera bolaget tillkommande medel."

Götalands Spärrdetaljer har till utveckling av sin talan anfört bl a följande. Bolaget har inte någon skuld till fastighetsbolaget. Fullmakten är en förfalskning. K.B. förvärvade ett bolag som hette Götalands Spärrteknik AB med organisationsnummer (organisationsnummer 1, uteslutet här). I samband därmed fick han en general fullmakt för detta bolag. Köpet hävdes senare, men fullmakten återlämnades aldrig. Troligen har K.B. gjort en fotostatkopia av fullmakten och samtidigt lagt en remsa över namn och bolagsnummer och sedan skrivit Götalands Spärrdetaljer och bolagsnumret med skrivmaskin. Generalfullmakten i övrigt är skriven med datamaskin. Vidare framgår att fullmakten faxats till fastighetsbolaget, som troligtvis godkänt denna utan att se originalet. I samband med att Götalands Spärrdetaljer d 28 aug 1991 delgavs betalningsuppmaningen bestred man hyresförhållandet hos fastighetsbolaget. Vidare polisanmäldes K.B..

Fastighetsbolaget har anfört: När hyresavtalet upprättades med Comar AB med uppgivet organisationsnummer (organisationsnummer, uteslutet här) uppgav K.B. att bolaget saknade registreringsbevis på grund av pågående namnändring. Det fanns vid detta tillfälle ingen anledning att betvivla riktigheten i detta. Vid förfrågan hos polisen har framkommit att ärendet överlämnats till den norska kriminalpolisen för utredning. Handläggande polisman var av uppfattningen att fullmakten var riktig. Någon förväxling mellan Götalands Spärrdetaljer och Götalands Spärrteknik har inte förekommit.

I mål om försättande i konkurs ankommer det på borgenären att visa att han är behörig att begära gäldenären i konkurs (2 kap 6 § KL). Kan han inte åberopa en fordran som fastställts av domstol eller liknande, måste han på annat sätt styrka att han har en fordran mot gäldenären. Förmår borgenären inte fullgöra sin bevisskyldighet skall hans ansökan avvisas.

I konkursmålet har borgenären vidare att visa att gäldenären är insolvent. Det kan han göra, om gäldenären är bokföringsskyldig, genom att styrka att denne i viss ordning uppmanats att betala klar och förfallen skuld men underlåtit att göra detta inom en vecka och borgenären begär gäldenären i konkurs inom tre veckor därefter och skulden då ännu inte är betald (2 kap 9 §).

En jämförelse mellan de båda bestämmelserna ger vid handen att det kan inträffa att borgenären visserligen förmår styrka att han har en fordran mot gäldenären, och att han alltså är behörig att begära gäldenären i konkurs, men att han misslyckas med att visa att fordringen är så klar att insolvenspresumtionen i 2 kap 9 § blir tillämplig.

Till stöd för sin begäran om att Götalands Spärrdetaljer skall försättas i konkurs har fastighetsbolaget åberopat bl a hyreskontraktet, fullmakten och ett registreringsbevis beträffande Götalands Spärrdetaljer. Härigenom får fastighetsbolaget anses ha styrkt sin behörighet att begära Götalands Spärrdetaljer i konkurs.

Fastighetsbolaget har i konkursansökningen åberopat att Götalands Spärrdetaljer d 28 aug 1991 delgivits uppmaning att betala förfallna hyror för tiden d 1 maj-d 31 aug 1991 men att någon betalning inte skett. Fastighetsbolaget får därför anses ha åberopat presumtionsregeln i 2 kap 9 §.

En fordran anses inte vara klar om gäldenären bestrider den och bestridandet inte är uppenbart ogrundat (se prop 1975:6 s 158). Götalands Spärrdetaljer har gjort gällande att full makten som kom till användning när hyreskontraktet tecknades var förfalskad. I vart fall framstår omständigheterna kring hyreskontraktet i flera avseenden som så oklara att Götalands Spärrdetaljers invändning mot fordringen inte kan bedömas som uppenbart ogrundad.

Att presumtionsregeln sålunda inte är tillämplig behöver emellertid inte utan vidare bli avgörande i obeståndsfrågan (jfr NJA 1992 C 30). I målet har också åberopats en konkursbouppteckning upprättad d 14 nov 1991. Av denna handling - där upptagna skulder betecknats som tvistiga - framgår emellertid inte att bolaget är på obestånd.

Konkursbeslutet bör därför upphävas.

Domslut

HD:s avgörande. Med ändring av HovR:ns beslut upphäver HD konkursbeslutet.

Referenten, JustR Svensson, var skiljaktig i fråga om motiveringen och ansåg att HD:s domskäl från och med det stycke som inleds med orden "En fordran anses inte klar..." och till slutet borde ersättas med följande:

Fastighetsbolaget har vid TR:n och HovR:n åberopat den särskilda bevispresumtionsregeln i 2 kap 9 § rörande gäldenärens obestånd. I HD har bolaget dessutom åberopat en d 14 nov 1991 upprättad konkursbouppteckning beträffande Götalands Spärrdetaljer. Bouppteckningen utvisar - förutom att bolagets bokföring inte kunnat återfinnas - att tillgångar saknas och att skulderna uppgår till sammanlagt 106 173 kr. Skulderna redovisas i tre poster som alla betecknats som tvistiga.

När en borgenär åberopar en konkursbouppteckning som stöd för sin begäran om konkurs, saknas det anledning att närmare pröva om presumtionsregeln i 2 kap 9 § är tillämplig, om bouppteckningen visar att konkursgäldenären är på obestånd (se NJA 1992 C 30). I förevarande fall är emellertid Götaland Spärrdetaljers skulder tvistiga. Av bouppteckningen framgår därför inte att bolaget är på obestånd. Frågan om 2 kap 9 § är tillämplig skall alltså prövas.

En fordran anses inte vara klar om gäldenären bestrider den och bestridandet inte är uppenbart ogrundat (se prop 1975:6 s 158). Götalands Spärrdetaljer har gjort gällande att full makten som kom till användning när hyreskontraktet tecknades var förfalskad. Omständigheterna kring hyreskontraktet framstår också i andra avseenden som så oklara att Götalands Spärrdetaljers invändning mot fordringen inte kan bedömas som uppenbart ogrundad.

Konkursbeslutet bör därför upphävas.