NJA 1996 s. 129

Förmånsberättigad borgenär har underlåtit att framställa invändning mot konkursförvaltares utdelningsförslag vari borgenärens förmånsrätt lämnats obeaktad. Utan hinder härav har borgenären ansetts kunna under åberopande av sin förmånsrätt överklaga TR:ns beslut om utdelning av medel som inte omfattades av utdelningsförslaget men blivit tillgängliga genom att förvaltararvodet nedsatts.

HovR:n

R.K. med firma Grämesta Rör & Sanitet försattes på ansökan av Lundagrossisten AB i konkurs vid Härnösands TR I konkursbeslutet angavs att konkursgäldenären skulle ersätta Lundagrossisten dess kostnader i målet med 4 655 kr.

Konkursen handlades utan bevakningsförfarande. I konkursbouppteckningen redovisades bl a att Nordbanken hade en fordran om 222 488 kr med förmånsrätt dels enligt 5 § 1 st 2 förmånsrättslagen på grund av företagsinteckning, dels enligt 6 § 2 förmånsrättslagen på grund av inteckning i fastighet samt att Lundagrossisten hade en fordran om 4 655 kr med förmånsrätt enligt 10 § förmånsrättslagen.

Enligt konkursförvaltarens slutredovisning förelåg, sedan Nordbanken erhållit viss utdelning genom exekutiv försäljning av fast egendom, 507 kr 62 öre att utdela till borgenärerna. Enligt förvaltarens utdelningsförslag tillföll detta belopp Nordbanken enligt 5 § 1 st 2 förmånsrättslagen.

Sedan utdelningsförslaget kungjorts, utan att någon invändning framställts mot förslaget, beslöt TR:n (tingsdomaren Bouvin) d 22 nov 1991 att sätta ned yrkat förvaltararvode med 4 000 kr, varvid det utdelningsbara beloppet ökade till 4 507 kr 62 öre. TR:n fastställde samtidigt utdelning i konkursen enligt utdelningsförslaget med det tillägget att även beloppet 4 000 kr skulle utdelas till Nordbanken.

Lundagrossisten överklagade beslutet om fastställelse av utdelningsförslaget i HovR:n för Nedre Norrland och yrkade att de utdelningsbara medlen, 4 507 kr 62 öre, skulle tilldelas bolaget. Till stöd härför anfördes i huvudsak att bolaget för sina kostnader för R.K:s försättande i konkurs såsom prioriterad borgenär enligt 15 § förmånsrättslagen jämförd med 10 § samma lag ägde rätt till utdelning före Nordbanken.

Nordbanken yrkade att HovR:n skulle avvisa överklagandet. Banken åberopade härvid att Lundagrossisten inte hade framställt någon invändning mot utdelningsförslaget inom den i 11 kap 6 § KL stadgade fristen och därför, enligt 16 kap 6 § KL, inte ägde överklaga beslutet om fastställelse av utdelning. Nordbanken anförde vidare att Lundagrossistens rätt inte hade påverkats av TR:ns beslut att fastställa utdelning med avvikelse från utdelningsförslaget.

HovR:n (hovrättsråden Berg och Similä samt hovrättsassessorn Ekstrand, referent) anförde i beslut d 11 nov 1994: Skäl. Enligt 11 kap 6 § 3 st KL skall invändning mot förvaltarens utdelningsförslag framställas inom en tidsfrist om tre veckor från det att rätten låtit kungöra att utdelningsförslag har upprättats; denna tidsfrist skall vara angiven i kungörelsen. Av 11 kap 7 § 1 st KL framgår att rätten, sedan tiden för invändningar har gått ut, skall fastställa utdelningen i enlighet med förslaget, om det inte genom invändning eller på något annat sätt framgår att fel eller brist som inverkar på någons rätt föreligger. Enligt 11 kap 7 § 3 st KL skall rätten, om den finner att utdelning inte bör fastställas enligt förslaget, antingen göra behövliga ändringar och fastställa det sålunda ändrade förslaget eller återförvisa ärendet till förvaltaren. - När det gäller överklagande av ett beslut i fråga om utdelning föreskrivs i 16 kap 6 § 2 st KL, att rättens beslut får överklagas endast av den som i rätt tid har framställt invändning mot utdelningsförslaget eller, om rättten beslutat fastställa utdelning som avviker från förslaget, av den vars rätt påverkas av ändringen.

Syftet med den nyss berörda bestämmelsen är att en invändning mot ett utdelningsförslag, som inte framställts i rätt tid, inte skall kunna bli föremål för prövning i en överinstans utan att dessförinnan ha behandlats av TR:n (se prop 1986/87:90 s 330 och 408f).

Ett i förarbetena omnämnt fall då rätten - utan att återförvisa utdelningsförslaget till förvaltaren - kan göra behövliga ändringar i förslaget och fastställa det ändrade förslaget är, såsom skett i detta fall, då rätten sätter ned det av förvaltaren begärda arvodet (NJA II 1979 s 99). Bestämmelsen i 16 kap 6 § 2 st KL måste i denna situation anses ha den betydelsen, att endast den som genom ändringen i förslaget berörs av rättens beslut äger överklaga beslutet.

Förvaltarens utdelningsförslag har, enligt vad som framgår av handlingarna, kungjorts i laga ordning och inte föranlett någon invändning

inom den stadgade och i kungörelsen angivna fristen. I förslaget var Nordbanken, med en fordran på 222 488 kr, upptagen såsom den enda utdelningsberättigade borgenären. Även om det inte framställts någon invändning mot utdelningsförslaget inom den angivna fristen har det, med hänsyn till bestämmelsen i 11 kap 7 § 3 st KL, ankommit på TR:n att i samband med prövningen av om förslaget skulle fastställas beakta även efter fristens utgång yppade - t ex genom invändning från Lundagrossisten - fel eller brister i utdelningsförslaget som inverkat på någons rätt. Någon mera ingående granskning och prövning av utdelningsförslaget har det härvid dock inte ålegat TR:n att göra; normalt bör ett förslag utan vidare kunna läggas till grund för utdelning (jfr NJA II 1979 s 98).

Eftersom Lundagrossisten inte tidigare framställt någon invändning mot utdelningsförslaget och då dess rätt inte heller, såvitt visats, kan anses ha påverkats av den ändring som vidtagits i utdelningsförslaget fin ner HovR:n att förutsättningar saknas för bifall till överklagandet.

HovR:ns avgörande. HovR:n lämnar överklagandet utan bifall.

Lundagrossisten (ombud direktören G.A.) överklagade och yrkade i första hand att HD skulle fastställa att utdelningsbara medel 4 507 kr 62 öre skulle tilldelas Lundagrossisten. I andra hand yrkades att HD skulle återförvisa frågan om fastställande av utdelning i konkursen till TR:n.

Nordbanken (ombud bankjuristen H.S.) bestred ändring.

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Melchior, föreslog i betänkande följande beslut: HD fastställer HovR:ns beslut.

HD (JustR:n Knutsson, Freyschuss, Lars Å Beckman, Danelius och Thorsson, referent) fattade följande slutliga beslut: Skäl. Rättens beslut i fråga om utdelning i konkurs får enligt 16 kap 6 § 2 st KL överklagas endast av den som i rätt tid har framställt invändning mot utdelningsförslaget eller, om beslutet innebär avvikelse från förslaget, av den vars rätt påverkas av ändringen.

Lundagrossisten har inte framställt invändning motförslaget och har därför inte rätt att överklaga TR:ns beslut i vad det innebär att Nordbanken erhåller 507 kr 62 öre.

Beslutet innebär emellertid också att det utdelningsbara beloppet ökas med 4 000 kr genom att förvaltararvodet sätts ned samt att Nordbanken erhåller även detta belopp. Ändringen av utdelningsförslaget påverkar Lundagrossistens rätt, eftersom bolaget kan göra gällande att dess förmånsrätt har företräde framför bankens. Lundagrossisten har därför rätt att överklaga TR:ns beslut med avseende på beloppet 4 000 kr. Målet bör i denna del visas åter till HovR:n.

Domslut

HD:s avgörande. HD undanröjer HovR:ns beslut, såvitt därigenom Lundagrossistens överklagande lämnats utan bifall med avseende på utdelningsbeloppet 4 000 kr, och visar målet i denna del åter till HovR:n.

HD:s beslut meddelades d 29 febr 1996 (nr SÖ 36).