NJA 1996 s. 147

Tillstånd meddelat till prövning i HovR av fråga under vilka förutsättningar uppställning av ett fordon, som skett i syfte att lasta på gods men som inte följts av någon pålastning, inte skall anses som olovlig parkering.

TR:n

Parkeringstjänst Väst Aktiebolag ansökte hos Kronofogdemyndigheten i Göteborgs och Bohus län om betalningsföreläggande på M.G. med yrkande att M.G. skulle förpliktas att till parkeringsbolaget utge 500 kr. Sedan M.G. bestritt ansökningen överlämnades målet till Göteborgs TR.

Parkeringsbolaget vidhöll vid TR:n sitt yrkande. M.G. bestred bifall till käromålet.

Parkeringsbolaget anförde: Fordonet med reg nr FLW 019 har d 29 jan 1994 mellan kl 12.57 och 13.02 stått parkerat på Swedenborgsgatan i strid med de på platsen gällande parkeringsvillkoren vilka anbringats genom skyltning i enlighet med lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering. Av skyltningen (zon, p -förbud) framgår att parkering ej är tillåten på den aktuella platsen. Fordonet har därför debiterats för kontrollavgift.

M.G. anförde: Det är riktigt att fordonet stått uppställt på sätt och vid tidpunkt som Parkeringsbolaget gjort gällande. Uppställningen har emellertid ej varit att jämställa med parkering då syftet med den var att lastning av en TV-apparat skulle ske. Sedan han hos TV handlaren fått besked om att TV-apparaten ej var klar för avhämtning återvände han direkt till fordonet som då hade blivit lappat.

Parkeringsbolaget genmälde att varken lastning eller lossning ägt rum vid fordonet varav följde att uppställningen utgjort en olovlig parkering.

Domskäl

TR:n (tingsnotarien Fleischer) anförde i dom d 19 jan 1995: Domskäl. På begäran av bolaget har vittnesförhör ägt rum med parkeringsvakten S.G. På begäran av M.G. har vittnesförhör ägt rum med P.Å.

S.G. har uppgett bl a följande. Han kan inte minnas tillfället annat än genom sina minnesanteckningar. Det i målet aktuella fordonet stod parkerat på en refug på Swedenborgsgatan där det råder parkeringsförbud vilket är skyltat i enlighet med lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering. Varken lastning eller lossning ägde rum vid fordonet. Vid förarens återkomst till fordonet ombads han av denne fara åt helvete.

P.Å. har uppgett följande. Han ombads av M.G. följa med för att hämta TV-apparaten. M.G. tyckte att det var lämpligt att parkera på refugen dels eftersom fordonet ej skulle utgöra ett trafikhinder där och dels eftersom lastning skulle ske och det därför var lämpligt att uppställa fordonet så nära avhämtningsplatsen som möjligt. Sedan de båda gått för att hämta TV-apparaten och i butiken fått besked om att den ej var klar för avhämtning skildes de båda åt varefter M.G. återvände direkt till fordonet.

I målet synes ostridigt att det i målet aktuella fordonet uppställts på en refug där parkeringsförbud rått. Parkeringsbolaget har härvid anfört att uppställningen utgjort en olovlig parkering eftersom det varit skyltat att parkering ej var tillåten och då lastning ej skett. M.G. har anfört att uppställningen ej utgjort olovlig parkering eftersom ändamålet med den varit att lastning skulle ske.

Enligt TR:ns mening fritas inte M.G. från gällande parkeringsvillkor av det faktum att han ämnar lasta. M.G. har, enligt TR:ns bedömning, haft möjlighet att först kontrollera att TV-apparaten varit klar för avhämtning innan han stannade sitt fordon på den i målet aktuella platsen för att lasta.

TR:n finner därför att uppställningen av fordonet utgjort olovlig parkering. Vad M.G. i övrigt anfört ger inte skäl till annan bedömning. Vid sådant förhållande är M.G. skyldig att erlägga den yrkade kontrollavgiften.

Domslut

Domslut. TR:n förpliktade M.G. att till bolaget utge 500 kr.

Magnus G. överklagade i HovR:n för Västra Sveriga Han gjorde gällande att det var fråga om ett stannande för lastning och hemställde att prövningstillstånd beviljades så att talan mot honom kunde ogillas.

HovR:n (hovrättslagmannen Berggren samt hovrättsråden Westerling och Sundqvist, referent) meddelade d 28 febr 1995 följande beslut: HovR:n meddelar inte prövningstillstånd. TR:ns dom står därför fast.

HD

M.G. överklagade och yrkade att HD skulle meddela tillstånd till målets prövning i HovR:n.

Bolaget (ombud advokaten G.S.) bestred ändring. Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Åkerman, föreslog i betänkande att HD skulle meddela följande beslut: Skäl. Med parkering enligt 2 § vägtrafikkungörelsen (1972:603) avses uppställning av fordon med eller utan förare, dock ej uppställning för på- eller avstigning eller för på- eller avlastning av gods. Sistnämnda undantag avser t ex en tillfällig uppställning av fordonet för avhämtning i en butik av där beställda varor (se NJA 1959 s 349). I målet aktualiseras emellertid frågan huruvida en fordonsägare, som ämnar lasta gods, för att undgå ansvar för olovlig parkering dessförinnan måste förvissa sig om att godset är klart för avhämtning. Denna fråga är inte besvarad vare sig i lagtexten eller i tidigare rättspraxis. Med hänsyn härtill får det anses vara av vikt för ledning av rättstillämpningen att M.G:s talan i målet prövas av HovR:n.

Domslut

HD:s avgörande. Med ändring av HovR:ns beslut meddelar HD tillstånd till målets prövning i HovR:n.

HD (JustR:n Gregow, Lars K Beckman, Nyström, referent, Danefus och Westlander) fattade följande slutliga beslut: Skäl. Med parkering avses i 2 § vägtrafikkungörelsen (1972:603) uppställning av fordon med eller utan förare, dock ej uppställning för på- eller avstigning eller för på- eller avlastning av gods. I målet aktualiseras frågan under vilka förutsättningar uppställning av ett fordon, som skett i syfte att lasta på gods men som inte följs av någon pålastning, inte skall anses som olovlig parkering. Denna fråga är inte besvarad i rättspraxis. Med hänsyn härtill får det anses vara av vikt för ledning av rättstillämpningen att M.G:s överklagande av TR:ns dom prövas av HovR:n.

Domslut

HD:s avgörande. Med ändring av HovR:ns beslut meddelar HD tillstånd till målets prövning i HovR:n.

HD:s beslut meddelades d 6 mars 1996 (nr SÖ 43).