NJA 1996 s. 661

Konkursgäldenärs rätt enligt 3 kap 10 § KL att själv utföra en tvist gäller inte efter det att förvaltaren ingått förlikning med motparten.

HovR:n

B T H Bygg Thermo AB väckte vid Stockholms TR talan mot T.I. Byggsystem AB (TIAB) och yrkade betalning av vissa belopp på grund av ett entreprenadavtal.

Under målets handläggning försattes Bygg Thermo i konkurs och konkursboet inträdde i processen.

TR:n beslöt sedermera att genom mellandom pröva yrkande av konkursboet om fastställelse av att förlikningsavtal av visst innehåll hade träffats mellan Bygg Thermo och TIAB.

I mellandom d 13 jan 1995 lämnade TR:n konkursboets fastställelseyrkande utan bifall.

Konkursboet överklagade domen i Svea HovR.

Härefter upprättade konkursboet och TIAB ett förlikningsavtal enligt vilket TIAB skulle betala visst belopp till konkursboet. Överenskommelsen angavs innebära en slutlig reglering av det anhängiga målet och ett par andra mål samt av alla parternas mellanhavanden i övrigt, och konkursboet förband sig att återkalla sin talan i målen.

B T H Bygg Thermo AB i konkurs begärde i HovR:n att såsom part fortsättningsvis själv få utföra klagandens talan i målet enligt 3 kap 10 § KL. Konkursbolaget förklarade därvid att det motsatte sig att förlikning ingicks mellan parterna enligt det upprättade avtalet och uppgav att det var till fördel för konkursboet att konkursbolaget utförde tvisten. Konkursbolaget åtog sig att ställa säkerhet för vad konkursboet bjudits genom förlikningen.

Konkursboet och TIAB bestred att konkursbolaget hade rätt att utföra tvisten eftersom bindande förlikning träffats mellan dem.

HovR:n (hovrättsråden Urell och Hökborg, referent, samt tf hovrättsassessorn Stefan Johansson) anförde i beslut d 22 mars 1996: Skäl. Av 3 kap 10 § KL följer att om förvaltaren anser att ett förlikningsanbud angående en osäker eller tvistig tillgång bör antas, får gäldenären själv med skyldighet att lämna redovisning till konkursboet utföra tvisten, om han ställer säkerhet för vad som bjuds genom förlikningen.

Enligt HovR:ns mening ger såväl ordalydelsen av lagrummet som uttalanden i motiven (jfr prop 1986/87:90 s 212) vid handen att gäldenären själv får utföra tvisten endast om han gör bruk av denna rätt innan förlikning träffats. Detta gäller oavsett om gäldenären erhållit besked om förlikningsanbudet eller inte.

HovR:n behandlade härefter en av konkursbolaget gjord invändning att någon bindande förlikning mellan parterna inte träffats. Denna invändning godtogs inte av HovR:n. HovR:n fann därmed en tillämpning av 3 kap 10 § KL utesluten.

Slut. HovR:n lämnade konkursbolagets begäran att själv få utföra tvisten i målet utan bifall.

HD

Konkursbolaget (ombud advokaten N.A.W.) överklagade och yrkade att bolaget självt skulle få utföra tvisten i målet. Konkursboet (ombud advokaten P.S.) och TIAB (ombud advokaten A.M.) bestred ändring.

Konkursbolaget uppgav sig inte ha fått kännedom om förlikningen förrän dagen efter det att konkursboet genom förvaltaren hade undertecknat avtalet. Enligt bolagets mening upphörde inte rätten att utföra processen förrän målet avskrivits av domstolen på grund av förlikningen.

Betänkande

HD avgjorde målet efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Melchior, föreslog i betänkande följande beslut: HD, som anmärker att konkursbolaget inte längre gör gällande att någon bindande förlikning inte träffats, fastställer HovR:ns beslut.

HD (JustR:n Knutsson, Gregow, Lambe, Lennander, referent, och Regner) fattade slutligt beslut i enlighet med betänkandet.

HD:s beslut meddelades d 11 nov 1996 (mål nr Ö 1589/96).