NJA 1997 s. 502

I och med att ett barn fyller 18 år förfaller frågan om namnbyte enligt 8 § namnlagen.

Bollnäs TR

L.B. och C.B., som var vårdnadshavare för T.O., född d 4 jan 1979, ansökte vid Bollnäs TR om att T.O., som varit bosatt hos dem alltsedan 1980, med stöd av 8 § namnlagen (1982:670) skulle få antaga deras efternamn B.

T.O:s biologiska föräldrar G.O. och P.A. bestred bifall till ansökningen och hävdade att det inte var förenligt med T.O:s bästa att få byta efternamn från O.

T.O. samtyckte till namnändringen, vilken tillstyrktes av socialnämnden i Söderhamns kommun.

TR:n (rådmannen Hansson) anförde i slutligt beslut d 12 dec 1996: Med hänsyn till T.O:s egen önskan om att namnbytet skall äga rum, hans ålder och förmåga att överblicka konsekvenserna av ett sådant beslut - T.O. fyller snart 18 år och kan då själv bestämma om sitt efternamn -, samt vad i övrigt framkommit i ärendet, finner TR:n det vara förenligt med T.O:s bästa att namnbytet äger rum.

TR:n medger T.O., (personnummer, uteslutet här), att anta efternamnet B.

TR:n erinrar sökandena om att det för att namnbytet skall bli gällande krävs att det lagakraftvunna beslutet anmäls hos skattemyndigheten.

HovR:n för Nedre Norrland

G.O. och P.A. överklagade i HovR:n för Nedre Norrland och yrkade att TR:ns beslut skulle undanröjas, eftersom T.O. d 4 jan 1997 hade fyllt 18 år.

HovR:n (hovrättslagmannen Hegrelius Jonson, hovrättsrådet Lind, referent, och hovrättsassessorn Bratteberg) anförde i slutligt beslut d 17 jan 1997: Enligt 8 § namnlagen (1982:670) kan ett barn under 18 år, som för stadigvarande vård och fostran i ett enskilt hem har tagits emot av någon annan än barnets föräldrar, genom anmälan till skattemyndigheten byta sitt efternamn till ett namn som bärs av den eller dem som har tagit emot barnet eller till ett namn som bärs av någon av dem, om den eller de vars namn avses har samtyckt till namnbytet och domstol har funnit att namnbytet är förenligt med barnets bästa.

TR:n har i överklagade beslutet, i enlighet med innehållet i 8 § namnlagen, prövat huruvida ett namnbyte varit förenligt med T.O:s bästa. T.O. var vid tidpunkten för TR:ns prövning ännu inte fyllda 18 år. Eftersom T.O. numera fyllt 18 år regleras frågan av namnbyte för hans del inte längre av den angivna bestämmelsen i namnlagen. Lämpligheten av det sökta namnbytet kan därför inte längre bli föremål för domstols prövning. G.O:s och P.A:s överklagande kan således inte prövas av HovR:n.

HovR:n avvisar G.O:s och P.A:s överklagande.

HD

G.O. och P.A. (ombud för båda jur kand S.W.) överklagade och yrkade att beslutet skulle ändras så att överklagandet inte avvisades utan upptogs till sakprövning, varvid de yrkade i första hand att målet skulle återförvisas till HovR:n och i andra hand att HD skulle fastställa att namnbyte ej skulle ske.

L.B. och C.B. bestred ändring. Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Melchior, föreslog i betänkande att HD skulle meddela följande beslut: HD fastställer HovR:ns beslut.

HD (JustR:n Lind, Lars K Beckman, Solerud, Nyström, referent, och Thorsson) fattade följande slutliga beslut: Skäl: I och med att T.O. fyllde 18 år förföll frågan om namnbyte enligt 8 § namnlagen. TR:ns beslut skall därför undanröjas.

Domslut

HD:s avgörande. Med ändring av HovR:ns beslut undanröjer HD TR:ns beslut.

HD:s beslut meddelades d 4 juli 1997 (mål nr Ö 459/97).