NJA 1997 s. 762

Ansökan om aktiebolags försättande i konkurs har för delgivning överlämnats till A, som enligt aktiebolagsregistret var ledamot av bolagets styrelse. A hade före delgivningen anmält sitt utträde ur styrelsen för registrering men registrering hade ej skett därför att registreringsavgift ej betalats. Fråga huruvida bolaget delgivits i laga ordning.

TR:n

(Jfr 1979 s 655)

Staten genom Kronofogdemyndigheten i Stockholms län ansökte vid Stockholms TR att Svensk Bukettdesign AB skulle försättas i konkurs.

I protokoll vid förhandling d 25 mars 1996 antecknade TR:n att gäldenären d 1 mars 1996 delgivits föreläggande och kallelse till förhandlingen. Bolaget var ej närvarande vid förhandlingen.

Domskäl

TR:n (tingsnotarien Lav) anförde i beslut d 25 mars 1996: Gäldenären, som är bokföringsskyldig enligt bokföringslagen (1976:125), har på det sätt som anges i 2 kap 9 § KL uppmanats betala klar och förfallen skuld men har inte betalat inom föreskriven tid. Då inte annat har visats skall gäldenären därför enligt samma lagrum anses vara på obestånd. TR:n försätter gäldenären i konkurs.

Svea HovR

Bolaget överklagade i Svea HovR och yrkade att HovR:n skulle undanröja TR:ns beslut och visa målet åter till TR:n. I andra hand yrkades att HovR:n skulle upphäva konkursbeslutet. Som grund för sin talan gjorde bolaget gällande att det inte delgivits kallelse till konkursförhandlingen genom behörig ställföreträdare samt att det inte var på obestånd.

HovR:n (hovrättslagmannen Holmquist, hovrättsrådet Wiegert och tf hovrättsassessorn Ingvar-Nilsson, referent) anförde i beslut d 25 april 1996: Av handlingarna i ärendet framgår att J.R. d 1 mars 1996 delgavs kallelsen till konkursförhandlingen vid TR:n och att hon då var antecknad i aktiebolagsregistret som styrelseledamot i bolaget. Vid sådant förhållande har kallelsen delgetts bolaget i behörig ordning.

Bolaget har inte i HovR:n visat att det är solvent.

På grund av det anförda lämnar HovR:n överklagandet utan bifall.

HD

Bolaget (ombud P.S.) överklagade och yrkade att HD med ändring av HovR:ns beslut skulle undanröja TR:ns beslut att försätta bolaget i konkurs och att målet skulle återförvisas till TR:n. Riksskatteverket bestred ändring.

Målet föredrogs.

Föredraganden, RevSekr Eriksson, föreslog i betänkande att HD skulle meddela följande beslut: Skäl: Den avgörande frågan i målet är om konkursansökan och kallelsen till TR:ns konkursförhandling har delgivits Svensk Bukettdesign Aktiebolag i laga ordning.

Enligt 9 § 1 st delgivningslagen skall delgivning med aktiebolag ske genom att handlingen överbringas till någon som har rätt att företräda bolaget eller, om flera är gemensamt behöriga, till någon av dem. Detta innebär att varje styrelseledamot är behörig att ta emot delgivning på bolagets vägnar.

En styrelseledamot kan på egen begäran avgå när som helst genom en anmälan till styrelsen (8 kap 2 § 1 st aktiebolagslagen). I det hos Patent- och registreringsverket (PRV) förda aktiebolagsregistret skall finnas uppgifter om styrelsens sammansättning. Om sammansättningen ändras, skall bolaget genast anmäla det för registrering. Rätt att göra sådan anmälan tillkommer även den som anmälningen gäller (8 kap 15 § 2 st aktiebolagslagen).

Avsikten är alltså att det skall framgå av aktiebolagsregistret vilka personer som ingår i ett aktiebolags styrelse och som bl a är behöriga att ta emot delgivning med bolaget. Emellertid kan styrelsens sammansättning ha ändrats utan att detta framgår av registret. Delgivningslagen kräver att delgivning skall ske med någon som vid tillfället faktiskt tillhör bolagets styrelse eller eljest är behörig att företräda bolaget, oavsett om registrering ägt rum eller inte. I NJA 1979 s 655 har dock uttalats att det måste ställas stora krav på bevisningen, när det hävdas att vad som finns antecknat i aktiebolagsregistret inte överensstämmer med de verkliga förhållandena, samt att beviskravet normalt måste anses uppfyllt om anmälan gjorts hos PRV vid tidpunkten för delgivningen, ehuru registrering ännu inte skett.

I 18 kap 3 § aktiebolagslagen finns sedan d 1 jan 1995 nya bestämmelser om verkan av registrering och kungörande, s k positiv och negativ publicitetsverkan. I motiven till de nya bestämmelserna (prop 1993/ 94:196 s 207) har med hänvisning till rättsfallet NJA 1979 s 655 uttalats att någon ändring i hittillsvarande praxis inte är avsedd utan att delgivning även fortsättningsvis inte kan anses ha skett förrän den handling som delgivningen gäller har överlämnats till någon som vid delgivningstillfället verkligen var ställföreträdare för bolaget.

I förevarande fall har delgivningshandlingarna överlämnats till J.R. d 1 mars 1996. Hon var då registrerad som styrelseledamot men hade i anmälan som inkommit till PRV d 12 febr 1996 uppgett att hon avsagt sig sitt uppdrag. Anmälan registrerades inte utan hon förelades att betala registreringsavgift enligt 52 § aktiebolagsförordningen. I beslut d 16 april 1996 avskrev PRV ärendet eftersom avgiften inte hade betalats. Även om J.R:s anmälan om att hon utträtt ur styrelsen aldrig blev registrerad i aktiebolagsregistret får den anses utgöra tillräcklig bevisning om att hon d 1 mars 1996 inte längre var styrelseledamot och därför inte behörig att ta emot delgivning med bolaget. Bolaget har alltså inte delgivits konkursansökningen och kallelsen till TR:ns konkursförhandling. Det rättegångsfel som förekommit bör föranleda att TR:ns beslut undanröjs och att konkursärendet återförvisas till TR:n för fortsatt handläggning.

Domslut

HD:s avgörande. Med ändring av HovR:ns beslut undanröjer HD TR:ns beslut och återförvisar konkursärendet till TR:n för fortsatt handläggning.

HD (JustR:n Gregow, Lars K Beckman, referent, Nyström, Munck och Lambe) fattade slutligt beslut i enlighet med betänkandet.

HD:s beslut meddelades d 13 nov 1997 (mål nr Ö 2469/96).