NJA 2003 not 11

K.P. ang. avvisande av stämningsansökan.

Den 6:e. 11. (Ö 52-03) K.P. ang. avvisande av stämningsansökan. K.P. ansökte i Svea HovR om att stämning skulle utfärdas mot H.S., f.d. lagman i Falu TR. Ansökan avsåg brott som H.S. skulle ha begått i tjänsten i samband med prövningen av ett mål mot K.P. HovR:n anförde i beslut 19/12 02 bl.a: Enligt 47:2 RB skall en ansökan om stämning innehålla uppgifter om bl.a. den brottsliga gärningen med angivande av tid och plats för dess förövande och de övriga omständigheter som erfordras för dess kännetecknande. Vidare skall ansökan innehålla det enskilda anspråk som målsäganden vill framställa samt en utförlig redogörelse för de omständigheter som åberopas till grund för anspråket samt de bevis som åberopas och vad som skall styrkas med varje bevis. Slutligen skall, för brott som hör under allmänt åtal, målsäganden ge in intyg om att åklagare beslutat att inte åtala brottet. K.P. har, trots föreläggande härom, inte klart preciserat vilken eller vilka gärningar åtalet avser, inte heller om det är fråga om alternativa yrkanden eller påståenden om flera gärningar. Gärningspåståendena, framför allt gällande ärekränkning och grovt falskt åtal, är inte konkretiserade till tid och plats på ett sådant sätt att de kan läggas till grund för ett åtal. Någon rättslig grund för skadeståndsyrkandet har inte angetts. Beslut från åklagare att inte väcka åtal har inte getts in såvitt gäller H.S. På grund av angivna brister bedömer HovR:n att K.P:s ansökan är så ofullständig att den inte utan väsentlig olägenhet kan läggas till grund för en rättegång i ansvarsfrågan. HovR:n avvisar K.P:s stämningsansökan. - K.P. yrkade i HD, som det fick förstås, bifall till sin talan i HovR:n.

HD, på förslag av föredraganden: HD fastställer HovR:ns beslut.