NJA 2003 not 12

H.N. mot Y.J. ang. resning.

Den 13:e. 12. (Ö 4435-02) H.N. mot Y.J. ang. resning. Svea HovR meddelade 25/11 52 dom i mål mellan å ena sidan H.N. samt å andra sidan B.J. och E.O. i egenskap av barnavårdsman för B.J:s barn M.Y.J. ang. faderskap m.m. HovR:n fastställde därvid Stockholms rådhusrätts dom av 10/6 52, samt förpliktade H.N. att ersätta statsverket dess kostnad i HovR:n i anledning av E.O. beviljad fri rättegång. I rådhusrättens dom förklarades H.N. vara far till barnet M.Y.J. samt förpliktades utge bidrag till barnets underhåll och ersätta statsverket dess kostnad i anledning av E.O. beviljad fri rättegång. - H.N. ansökte om resning och yrkade att HD med undanröjande av HovR:ns dom skulle fastställa att han inte är far till Y.J. Y.J. lämnade ansökningen om resning utan erinran.

HD, på förslag av föredraganden: I rättegången förnekade H.N. att han haft samlag med Y.J:s mor B.J. Genom muntlig bevisning och omständigheterna i övrigt ansågs det dock styrkt att han hade haft samlag med B.J. under tid då barnet kunde vara avlat. Resultatet av en i målet gjord blodundersökning uteslöt inte möjligheten att H.N. skulle vara fadern.

H.N. har som grund för resningsansökningen åberopat resultatet av en förälderundersökning utförd år 2002 av Rättsmedicinalverket, Rättsgenetiska avdelningen, med utnyttjande av DNA-analyser. Resultatet av undersökningen, med en uteslutningskapacitet av 99,999 procent, visar att H.N. inte är Y.J:s far.

Det är uppenbart att H.N. inte skulle ha förklarats vara far till Y.J. om resultatet av undersökningen hade varit känt för HovR:n.

På grund av det anförda beviljar HD enligt 58:1 1 st. 3 RB resning i HovR:ns mål och upptar med stöd av 7 § 1 st. samma kapitel målet till omedelbart avgörande.

Med upphävande av HovR:ns dom förklarar HD att H.N. inte är far till Y.J. och befriar honom från skyldigheten att betala underhållsbidrag och ersättningsskyldigheten gentemot staten.