NJA 2003 not 13

Ansökan om resning av P.B.

Den 31:a. 13. (Ö 133-03) Ansökan om resning av P.B. Mariestads TR meddelade 9/4 02 dom i mål mellan, å ena sidan, allmän åklagare och målsägandena N.A. och A.K. samt, å andra sidan, P.B. Genom domen dömdes P.B. till fängelse för misshandel, olaga hot och grovt vapenbrott. Misshandels- och hotbrott hade begåtts mot de två nyssnämnda målsägandena, medan fyra andra målsägande, L.B. och tre medlemmar i hennes familj vilka inte förde talan i målet, hade utsatts för olaga hot. Vidare skulle P.B. enligt domen betala skadestånd till de två förstnämnda målsägandena samt utvisas ur riket. P.B. överklagade domen i vad den avsåg vapenbrott och yrkade dessutom att straffet skulle nedsättas och att utvisningsyrkandet skulle ogillas. Göta HovR ändrade genom dom 18/6 02 TR:ns dom på det sättet att vapenbrottet inte rubricerades som grovt och att fängelsestraffet sattes ned. Sedan P.B. överklagat också HovR:ns dom, fann HD i beslut 19/7 02 inte skäl att meddela prövningstillstånd. HovR:ns dom skulle därför stå fast. - I en till HD inkommen skrift ansågs P.B. ha ansökt om resning av HovR:ns dom såvitt gällde olaga hot, riktat mot L.B. med familjemedlemmar, och vapenbrott. I en annan skrift, som han ställt till HovR:n, ansågs han ha ansökt om resning beträffande brotten mot N.A. Den senare skriften överlämnades av HovR:n till HD. Föredraganden föreslog att HD skulle meddela följande beslut. Enligt 58:4 RB skall den som vill ansöka om resning göra detta skriftligen hos HovR:n, om domen meddelats av TR, och i annat fall hos HD. P.B. har ansökt om resning dels beträffande vapenbrott för vilket han dömts av HovR:n dels beträffande misshandel och olaga hot för vilka gärningar han dömts av TR:n. I sitt överklagande av vapenbrott till HovR:n får P.B. anses även ha framställt ett generellt yrkande om lindring av den gemensamma påföljd som TR:n hade bestämt för de brott som rätten funnit honom skyldig till. Vid ett återupptagande av målet i HovR:n skulle HovR:n därför, om det t.ex. skulle föreligga grund för resning, kunna pröva även annan än den överklagade gärningen (se 51:23 a RB). Med hänsyn till det anförda föreligger det inget hinder mot att HD prövar resningsansökningen även beträffande de gärningar i TR:ns dom som avses med ansökningen men inte omfattas av P.B:s överklagande till HovR:n. Vid denna prövning finner HD att P.B. inte visat någon omständighet som kan föranleda resning. HD avslår därför resningsansökningen.

HD: Eftersom P.B. vid överklagandet av TR:ns dom yrkade straffnedsättning, vann TR:ns dom inte till någon del laga kraft i denna fråga. Den dom mot vilken resningsansökningen får anses riktad har således meddelats av HovR:n, i följd varav det ankommer på HD att pröva resningsansökningen.

P.B. har inte visat någon omständighet som kan föranleda resning i målet. HD avslår därför hans resningsansökan.