NJA 2003 not 19

Överklagande av A.K. ang. uteslutning ur Sveriges advokatsamfund.

Den 14:e. 19. (Ö 2846-02) Överklagande av A.K. ang. uteslutning ur Sveriges advokatsamfund. I beslut av Sveriges advokatsamfunds disciplinnämnd i tre disciplinärenden mot advokaten A.K. anförde nämnden 14/4 02 bl.a: Nämnden gör följande bedömning. I ärendena 1 och 2 visar utredningen att A.K. i flera avseenden åsidosatt sin bokföringsskyldighet och att han inte utan dröjsmål avskilt klientmedel. Härigenom har han allvarligt åsidosatt sina plikter som advokat. I ärende 3 lägger nämnden till grund för sitt avgörande endast vad A.K. enligt TR:ns dom uppgivit inför TR:n. A.K. har genom sitt ombud inför nämnden bekräftat att dessa uppgifter rätt återger vad som verkligen skett. Utredningen, sådan den på detta sätt är tillgänglig för nämnden, visar inte med tillräcklig säkerhet att A.K. uppsåtligen begått eller medverkat i brott. A.K. har emellertid vidgått att han ställt sitt klientmedelskonto till förfogande för mottagande av betalningar som hans uppdragsgivare uppgivit inte kunde sättas in på konton i uppdragsgivarnas namn. Han har vidare uppgivit att insättningarna skett för en rad företag efter varandra som sades ha svårigheter att själva öppna konton och att erhålla F-skattsedlar. Han har också vidgått att han medverkat till utbetalningar till av uppdragsgivarna anvisade betalningsmottagare i former som inte är förenliga med normal affärsverksamhet, att han använt fullmakter som utfärdats för honom till att lyfta mycket betydande belopp som kontant vidarebetalats, samt att han har förfogat över in blanco undertecknade kvitton som kunnat användas för att verifiera framtida transaktioner över vilka uppdragsgivarens ställföreträdare inte haft kontroll. A.K. måste - även om han inte uppsåtligen medverkade i den allvarliga brottslighet tingsrättsdomen beskriver - ha insett att han genom sina åtgärder kunde främja annans brott. Han måste dessutom ha insett att risken för detta var överhängande. Genom att ändå ställa sig och sin advokatorganisation till förfogande för transaktionerna har han under synnerligen försvårande omständigheter åsidosatt sina plikter som advokat. Han skall därför uteslutas ur Advokatsamfundet. Nämnden beslutar jämlikt 8:7 2 st. RB att utesluta A.K. ur Advokatsamfundet. Nämnden förordnar att beslutet genast skall verkställas. - A.K. yrkade att HD skulle upphäva disciplinnämndens beslut om uteslutning. Disciplinnämnden avstyrkte bifall till A.K:s yrkande.

HD: Skäl. HD har hållit förhör i ärendet, vid vilket A.K. har varit närvarande. Vad som förekommit här ger inte anledning till annan bedömning än den som disciplinnämnden gjort.

Avgörande. HD avslår överklagandet.