NJA 2003 not 2

H.R. mot RÅ ang. bokföringsbrott.

Den 15:e. 2. (B 917-02) H.R. mot RÅ ang. bokföringsbrott. H.R. dömdes 31/1 02 av Svea HovR för grovt bokföringsbrott. - H.R. yrkade i HD att åtalet för grovt bokföringsbrott skulle ogillas eller att brottet i vart fall inte skulle bedömas som grovt och att i så fall påföljden skulle bestämmas till villkorlig dom alternativt att det ådömda fängelsestraffet väsentligt skulle sättas ned. RÅ förklarade att HD borde undanröja HovR:ns dom såvitt avsåg ansvar och påföljd samt visa målet åter till HovR:n.

HD, på förslag av föredraganden: Skäl. H.R. har av HovR:n dömts för grovt bokföringsbrott bestående i att han som styrelseledamot för ett aktiebolag åsidosatt bokföringsplikten genom att bl.a. under perioden 1/4-10/6 99 underlåta att bevara räkenskapsmaterial.

Efter HovR:ns dom har räkenskapsmaterial från bolaget för den aktuella perioden påträffats hos konkursförvaltaren.

Något rättegångsfel har inte förekommit i HovR:n. Med hänsyn till att det i den fortsatta handläggningen, så som RÅ förklarat, kan bli erforderligt att vid en ny huvudförhandling uppta muntlig bevisning i målet bl.a. ang. de nya omständigheter som HovR:n inte tagit ställning till bör den huvudförhandlingen äga rum i HovR:n. HovR:ns dom bör därför undanröjas och målet återförvisas till HovR:n för erforderlig handläggning.

Avgörande. HD undanröjer HovR:ns dom samt återförvisar målet till HovR:n för erforderlig behandling.