NJA 2003 not 25

A.B. mot Riksskatteverket (RSV) ang. försättande i konkurs.

Den 28:e. 25. (Ö 1403-03) A.B. mot Riksskatteverket (RSV) ang. försättande i konkurs. På ansökan av staten genom Kronofogdemyndigheten försatte Nacka TR i beslut 19/2 03 A.B. i konkurs på grund av obetalda skatter och avgifter. A.B. överklagade beslutet i Svea HovR, som i beslut 12/3 03 avslog överklagandet. A.B. yrkade i HD att konkursbeslutet skulle upphävas. RSV förklarade sig inte ha någon erinran mot yrkandet. Konkursförvaltaren avgav yttrande.

HD, på förslag av föredraganden: Skäl. Av utredningen i HD framgår att statens konkursfordran mot A.B. inte längre existerar. Konkursförvaltaren, advokaten C.B., har uppgivit att - enligt hans uppfattning - A.B. inte är på obestånd. Av det anförda får anses framgå att A.B. är solvent. Konkursbeslutet skall därför upphävas.

Avgörande. Med ändring av HovR:ns beslut upphäver HD konkursbeslutet.